Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, Фонд державного майна УкраїниФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 10.06.2013  № 805/359
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 р. за № 963/23495

  Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

  Відповідно до статей 15, 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 ( 231-2013-п ) "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою організаційного забезпечення прийняття рішень про видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів або позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів (їх анулювання) за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, що додається.

  2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступника Міністра аграрної політики та продовольства України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду державного майна України

  О. Рябченко

  Міністр аграрної політики та продовольства України

  М. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України, Міністерства аграрної політики та продовольства України 10.06.2013  № 805/359

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2013 р. за № 963/23495

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Екзаменаційної комісії

  I. Загальні положення

  1.1. Це Положення врегульовує порядок роботи Екзаменаційної комісії, до повноважень якої належить прийняття рішень про видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів або позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів (їх анулювання), що здійснюють оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі — Екзаменаційна комісія), за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" (далі — спеціалізація 1.8) та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі — спеціалізація 2.3) або за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі — напрям 3).

  1.2. Склад Екзаменаційної комісії затверджується наказом Фонду державного майна України, Міністерства аграрної політики та продовольства України і формується з числа представників Фонду державного майна України, Державного агентства земельних ресурсів України, представників інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. При цьому представники саморегулівних організацій оцінювачів повинні становити не менше двох третин кількісного складу Екзаменаційної комісії, виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них.

  Особи, які входять до складу екзаменаційних комісій за іншими напрямами (спеціалізаціями), не можуть входити до складу Екзаменаційної комісії. Саморегулівні організації оцінювачів, які реалізували своє право на делегування своїх представників до складу екзаменаційних комісій за іншими напрямами (спеціалізаціями), не мають права делегувати своїх представників до складу Екзаменаційної комісії.

  1.3. Головою Екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (далі — голова Екзаменаційної комісії).

  Члени Екзаменаційної комісії від саморегулівних організацій оцінювачів повинні відповідати таким вимогам:

  бути членами саморегулівної організації оцінювачів, від якої вони заявлені, що підтверджується відомостями з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

  щодо них Фонд державного майна України та/або Екзаменаційна комісія не приймали рішень, зазначених у абзаці другому пункту 4.6 розділу IV цього Положення, стосовно провадження оціночної діяльності цим оцінювачем;

  не є засновниками або керівниками навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3.

  1.4. Відповідно до покладених завдань Екзаменаційна комісія:

  проводить кваліфікаційні іспити з перевірки знань фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;

  затверджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів та кожні два роки вносить зміни до зазначеного переліку;

  приймає рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 за результатами складання кваліфікаційного іспиту;

  приймає рішення про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у випадках, визначених цим Положенням;

  приймає рішення щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3, який безпосередньо складав звіт про оцінку майна;

  ініціює розгляд Фондом державного майна України проблем оптимізації навчального процесу, зокрема удосконалення навчальних програм за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 та/або напрямом 3;

  у разі потреби ініціює звернення до відповідних юридичних осіб та органів державної влади з метою вирішення питань, що відносяться до її компетенції;

  приймає рішення щодо необхідності проходження підвищення кваліфікації оцінювачем (оцінювачами) за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3, що відповідають напряму та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, до якого були зауваження;

  забезпечує організацію рецензування звітів про оцінку за попередні періоди незалежно від напряму (спеціалізацій) оцінки, складених оцінювачем-стажистом;

  ініціює проведення рецензування звітів про оцінку та призначає рецензента у зв’язку з надходженням скарг та в інших випадках під час здійснення контролю відповідно до правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України, у тому числі звітів про оцінку за попередні періоди, та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

  1.5. Організаційне та технічне забезпечення роботи Екзаменаційної комісії здійснює секретаріат Екзаменаційної комісії, що утворюється Фондом державного майна України з числа членів Екзаменаційної комісії та працівників Фонду державного майна України. Очолює секретаріат Екзаменаційної комісії заступник голови Екзаменаційної комісії.

  II. Процедура підготовки кваліфікаційного іспиту

  2.1. За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит оцінювач-стажист за сім календарних днів до дати проведення іспиту подає до навчального закладу, на базі якого буде складатися кваліфікаційний іспит, заяву про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит ( z0963-13 ), за формою згідно з додатком 1 до цього Положення (далі — заява). У заяві зазначаються спеціалізації та/або напрям, за якими пройдено стажування і за якими оцінювач-стажист бажає скласти кваліфікаційний іспит.

  2.2. До заяви оцінювачі-стажисти додають копію паспортного документа, що посвідчує особу його власника, документ, виданий навчальним закладом, про те, що особа навчалася за відповідною програмою базової підготовки оцінювачів, а також:

  у разі складання кваліфікаційного іспиту за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 додаються не менше двох навчальних звітів про оцінку та рецензій на них, складених відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"( 1440-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (далі — Національний стандарт № 1), та рецензії, складені відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту № 1, на не менше ніж два звіти про оцінку, складені таким оцінювачем-стажистом за попередні періоди, незалежно від напряму (спеціалізацій) оцінки;

  у разі складання кваліфікаційного іспиту за напрямом 3 додаються не менше чотирьох навчальних звітів про оцінку та рецензій на них, складених відповідно до абзацу другого пункту 67 Національного стандарту № 1( 1440-2003-п ).

  Рецензування навчальних звітів про оцінку та звітів про оцінку здійснюється у порядку, визначеному Порядком проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства( 231-2013-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231, з урахуванням пунктів 64 — 67 Національного стандарту № 1( 1440-2003-п ).

  2.3. У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених документів навчальний заклад включає оцінювача-стажиста до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.

  2.4. Навчальний заклад формує список оцінювачів-стажистів для складання кваліфікаційного іспиту за відповідними спеціалізаціями та напрямами оцінки майна та надсилає його голові Екзаменаційної комісії для визначення відповідної дати складання іспиту.

  Загальна кількість оцінювачів-стажистів, які заявлені у списку для складання кваліфікаційного іспиту, не повинна перевищувати 50 осіб за спеціалізаціями та/або напрямами оцінки майна.

  2.5. Голова Екзаменаційної комісії призначає дату проведення кваліфікаційного іспиту, про що секретаріат Екзаменаційної комісії письмово повідомляє навчальний заклад.

  2.6. Кваліфікаційний іспит проводиться у міру комплектування груп. У складанні кваліфікаційного іспиту одночасно можуть брати участь оцінювачі-стажисти декількох навчальних закладів.

  2.7. Перелік питань до кваліфікаційних іспитів підлягає опублікуванню в засобах масової інформації.

  Перелік питань (зміни до них) застосовуються з дня їх опублікування у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" — газеті "Відомості приватизації". На підставі затвердженого переліку питань секретаріатом Екзаменаційної комісії розробляються комплекти екзаменаційних білетів.

  Комплект екзаменаційних білетів зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії.

  2.8. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має забезпечувати можливість індивідуальної підготовки оцінювачами-стажистами відповідей на питання білета та належні умови для роботи членів Екзаменаційної комісії.

  III. Проведення кваліфікаційного іспиту

  3.1. Кваліфікаційний іспит проводиться на базі навчальних закладів, які можуть забезпечити відповідні умови для організації його проведення.

  3.2. Кваліфікаційний іспит приймається за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 за умови особистої присутності на ньому не менше третини персонального складу Екзаменаційної комісії. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

  3.3. До початку проведення кваліфікаційного іспиту представник секретаріату або уповноважений Екзаменаційною комісією представник інформує оцінювачів-стажистів, які бажають скласти кваліфікаційний іспит, про персональний склад Екзаменаційної комісії, що прийматиме кваліфікаційний іспит, тривалість та порядок складання кваліфікаційного іспиту.

  Спірні питання, пов'язані зі складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються Екзаменаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту після його складання всією групою.

  3.4. Оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит залежно від спеціалізацій та напряму оцінки, за якими він проходив стажування та бажає скласти кваліфікаційний іспит.

  3.5. Відомості щодо складання кваліфікаційного іспиту фіксуються окремо в екзаменаційному листі, який видається оцінювачу-стажисту. При цьому результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як "склав" ("склала") або "не склав" ("не склала"), а результат захисту звіту про оцінку майна або навчального звіту про оцінку майна — як "зараховано" або "не зараховано".

  Екзаменаційний лист повинен містити фотокартку оцінювача-стажиста та копію першої та другої сторінок паспортного документа, що посвідчує особу його власника.

  3.6. Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі шляхом надання відповідей на питання, наведені в екзаменаційних білетах. Під час складання кваліфікаційного іспиту оцінювачі-стажисти, які отримали екзаменаційні білети, не мають права залишати приміщення, у якому складають кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше складання кваліфікаційного іспиту (погіршення самопочуття тощо).

  3.7. У разі складання кваліфікаційного іспиту за напрямом 3 оцінювач-стажист надає відповіді на два питання загального білета, які дають змогу з'ясувати рівень знань оцінювача-стажиста з питань законодавства, яке регулює проведення оцінки майна, та загальних методологічних аспектів оцінки майна. Відповіді на ці питання надається у письмовій та усній формах. Після написання відповідей на аркуші проставляються підпис особи, що давала відповідь, та дата складання іспиту. Письмові відповіді оцінювачів-стажистів зберігаються в архіві секретаріату Екзаменаційної комісії не менше трьох років з дати складання кваліфікаційного іспиту.

  Далі оцінювач-стажист надає усну відповідь на білет, який містить три питання щодо особливостей визначення оціночної вартості для різних об’єктів оцінки.

  У разі складання кваліфікаційного іспиту за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 оцінювач-стажист письмово надає відповіді на білет, який містить три питання щодо особливостей визначення оціночної вартості для різних об’єктів оцінки.

  Після надання оцінювачем — стажистом відповідей на питання білетів за спеціалізацією 1.8 та/або спеціалізацією 2.3 або напрямом 3 Екзаменаційна комісія може поставити питання оцінювачу-стажисту щодо пояснення ним звітів про оцінку майна.

  Незарахування хоча б одного звіту про оцінку майна є підставою для негативної оцінки знань оцінювача-стажиста з даної спеціалізації (напряму).

  3.8. За результатом складання кваліфікаційного іспиту, на підставі узагальнення інформації, що міститься в екзаменаційних листах оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит, оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії щодо видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, в якому зазначаються спеціалізації в межах напрямів, за якими складено (не складено) кваліфікаційний іспит. Протокол рішення Екзаменаційної комісії підписується усіма членами Екзаменаційної комісії, які брали участь у кваліфікаційному іспиті, та зберігається не менше трьох років.

  Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий примірник — в секретаріаті Екзаменаційної комісії. До другого примірника додаються екзаменаційні листи оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит.

  3.9. У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може скласти його повторно не раніше ніж через один місяць від дати попереднього складання іспиту. Процедура підготовки та повторного складання іспиту здійснюється у порядку, визначеному цим розділом.

  3.10. Відповідно до рішення Екзаменаційної комісії Фонд державного майна України та навчальний заклад видають кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів за формою, затвердженою Фондом державного майна України. Організацію друкування та видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, щодо яких прийнято рішення про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювача. Друк відповідної кількості кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється на підставі рішення Екзаменаційної комісії.

  Кваліфікаційне свідоцтво видається оцінювачу в двотижневий строк на підставі поданих ним до Фонду державного майна України документів, передбачених частиною п'ятою статті 15 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ). Зразок заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача наведено в додатку 2 до цього Положення.

  IV. Порядок прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання)

  4.1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулюванням), здійснюється за письмовим зверненням органів державної влади та зацікавлених осіб, які мають право направити звернення за місцезнаходженням Фонду державного майна України. У разі надходження таких звернень Фонд державного майна України направляє їх до секретаріату Екзаменаційної комісії. У зверненні мають бути аргументовані підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. До звернення додаються матеріали, які розкривають суть питання, зокрема висновки з рецензування звітів про оцінку майна.

  4.2. Екзаменаційна комісія на своєму засіданні розглядає питання щодо здійснення оціночної діяльності оцінювачами у формах:

  практичної діяльності з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов’язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, шляхом складання звітів з оцінки майна та актів оцінки майна;

  консультаційної діяльності, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна шляхом складання у письмовій формі консультації. При цьому до розгляду приймаються документи, що містять: підпис, прізвище, ім’я, по батькові оцінювача, який зареєстрований у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, а також судження такого оцінювача про вартість майна та майнових прав, посилання на нормативно-правові акти про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та/або застосування оціночних процедур та/або відомості про кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та/або сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

  рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та нормативно-правовими актами з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

  4.3. Рішення про позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача приймається Екзаменаційною комісією у разі:

  неодноразового грубого порушення оцінювачем вимог нормативно-правових актів з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

 3. прийняття судом рішення за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачем;
 4. наявності в оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини;
 5. встановлення факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва та/або його недостовірності;
 6. подання відповідного звернення оцінювача;
 7. встановлення факту порушення оцінювачем обмежень, визначених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ).

  Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачеві, який позбавлений його, може бути прийняте Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік з дати позбавлення такого свідоцтва.

  4.4. Грубим порушенням оцінювачем та/або рецензентом нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, вважаються:

  складання звіту про оцінку майна оцінювачем, який не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

  складання рецензії на звіт про оцінку майна рецензентом з порушенням вимог законодавства щодо процедури рецензування звіту про оцінку майна;

  складання звіту про оцінку майна з порушенням вимог законодавства щодо проведення оцінки, якщо звіт про оцінку майна ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ’єктивного висновку про вартість об’єкта оцінки;

  складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

  складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності і має значні недоліки, що вплинули на достовірність

  оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків (у цьому випадку доопрацювання такого звіту про оцінку майна є неможливим, оскільки за результатами виконаної оцінки були реалізовані управлінські рішення);

  складання за наслідками проведеної незалежної оцінки документа, що містить судження про вартість та інші відомості, зазначені у абзаці третьому пункту 4.2 цього розділу, складеного з порушенням вимог статей 3 та 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ), пунктів 56, 57 Національного стандарту № 1( 1440-2003-п );

  складання рецензії відповідно до абзаців другого та третього пункту 67 Національного стандарту № 1( 1440-2003-п ), на звіт про оцінку майна, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу п’ятому цього пункту.

  4.5. У двотижневий строк з дати отримання звернення секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає на розгляд Екзаменаційної комісії пакет документів, у якому мають бути:

  копія відповідного рішення суду (у разі позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача на підставі рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна) або;

  копія довідки, виданої правоохоронним органом, про наявність в оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини (у разі наявності в оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини) або;

  копія звіту про оцінку майна, у підготовці якого брав участь оцінювач, та інші документи, що підтверджують порушення оцінювачем вимог статті 8 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"( 2658-14 ) (у разі позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв'язку з порушенням ним статті 8 зазначеного Закону) або;

  копії не менше двох звітів з оцінки майна, а також рецензій на них (у разі позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв'язку з неодноразовим грубим порушенням нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності) та;

  інші документи, які стосуються позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача і можуть бути враховані під час розгляду питання про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

  4.6. Засідання Екзаменаційної комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів. Голосування за рішення з питань порядку денного, у тому числі про затвердження порядку денного, відбувається за принципом "за" і "проти". Рішення Екзаменаційної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні Екзаменаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" рішення, за яке віддав голос голова Екзаменаційної комісії, є вирішальним. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

  За результатами розгляду на засіданні Екзаменаційної комісії питань щодо професійної діяльності оцінювачів Екзаменаційна комісія має право приймати такі рішення:

  щодо необхідності позачергового проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачем за відповідною(ими) спеціалізацією(ями) або напрямом з оцінки майна, за якою (якими) одноразово порушено вимоги законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

  щодо позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва за спеціалізацією(ями) або напрямом з оцінки майна, за якою (якими) неодноразово (два і більше разів) порушено вимоги законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

  4.7. На засідання Екзаменаційної комісії рекомендованим листом з повідомленням запрошується оцінювач, питання про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва якого винесено на розгляд. Якщо оцінювач не може бути особисто присутнім з поважних причин, розгляд питання переноситься на наступне засідання. Про причину своєї відсутності оцінювач повинен письмово повідомити секретаріат Екзаменаційної комісії з наданням підтвердних документів за день до дати проведення засідання, на яке було перенесено питання про позбавлення його кваліфікаційного свідоцтва оцінювача. У разі неприбуття оцінювача на повторне засідання Екзаменаційної комісії, ненадання підтвердних документів, неінформування Фонду державного майна України про зміни контактних реквізитів (місця роботи, місця проживання, паспортних даних, контактних телефонів) Екзаменаційна комісія має право розглядати питання про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача без присутності оцінювача.

  4.8. Прийняте рішення оформляється протоколом засідання Екзаменаційної комісії. Протокол подається до Фонду державного майна України у двотижневий строк від дати проведення засідання. Протокол Екзаменаційної комісії підписується головою та відповідальним секретарем Екзаменаційної комісії. Голова та відповідальний секретар Екзаменаційної комісії забезпечують достовірність відомостей, внесених до протоколу. У разі відсутності голови Екзаменаційної комісії проводить засідання та підписує протокол заступник голови Екзаменаційної комісії.

  4.9. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення та його опублікування у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" — газеті "Відомості приватизації" стосовно позбавлення (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва Фонд державного майна України повідомляє оцінювача письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача вважається анульованим з дати прийняття відповідного рішення Екзаменаційною комісією.

  4.10. У разі позбавлення особи кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання) Фонд державного майна України вносить відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

  4.11. Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання) може бути оскаржено в судовому порядку.

  V. Повторна видача кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

  5.1. Фонд державного майна України публікує відповідну інформацію про позбавлення, анулювання або втрату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачем у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" — газеті "Відомості приватизації".

  5.2. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення в порядку, передбаченому цим Положенням, для видачі кваліфікаційного свідоцтва.

  5.3. За власним бажанням або в разі втрати, пошкодження чи знищення кваліфікаційного свідоцтва оцінювач звертається до Екзаменаційної комісії із заявою про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та вказує навчальний заклад, на базі якого він бажає його отримати. При цьому оцінювач надає письмові пояснення про причину втрати, пошкодження або знищення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

  5.4. Секретаріат Екзаменаційної комісії перевіряє факт видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відповідно до наявної у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності інформації, протоколів Екзаменаційної комісії.

  5.5. Рішення про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача оформляється протоколом Екзаменаційної комісії. На підставі рішення Екзаменаційної комісії відповідний навчальний заклад виписує нове кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, яке підписує керівник навчального закладу, та передає його до Фонду державного майна України для підписання і видачі оцінювачу.

  5.6. Інформація про повторну видачу оцінювачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, у тому числі у зв'язку з позбавленням його кваліфікаційного свідоцтва або втратою кваліфікаційного свідоцтва, підлягає відображенню в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

  Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності

  М. Горяйнов

  Заступник директора Департаменту землеробства Мінагрополітики України

  Ю. Жарун

  Додаток 1 до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії (пункт 1 розділу ІІ)

  ЗАЯВА ( z0963-13 BF125.doc ) про включення до списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит

  Додаток 2 до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії (пункт 10 розділу ІІІ)

  ЗАЯВА ( z0963-13 BF126.doc ) про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про звільнення Ю. Докучаєва з посади голови Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити ДОКУЧАЄВА Юрія Олексійовича з посади голови Краснодонської районної державної адміністрації Луганської області.

  Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про застосування спеціальної санкції — індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

  Про затвердження Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

  Оцінка фінансової стійкості Фонду здійснюється щокварталу (і-й період) станом на 1 число кварталу, у якому здійснюється розрахунок, з метою прогнозування необхідності поповнення коштів Фонду ...

  Минюст еще не передал Президенту проект ратификации СА с ЕС, - МИД Украины

  Министерство юстиции Украины еще не передало Президент Украины Петру Порошенко проект ратификации соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сегодня на брифинге заявил и. о. директора ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит разработка интернет проекта.

  Этот портал здоровский! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет сайт ожидает хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще! Действуйте!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0