Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження нової редакції Положення про Національне агентство з акредитації України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 05.11.2013  № 1305
 2. Про затвердження нової редакції Положення про Національне агентство з акредитації України

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Національне агентство з акредитації України в новій редакції, що додається.

  2. Голові Національного агентства з акредитації України Рущаку В. М. у встановленому порядку подати Положення на державну реєстрацію.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.05.2012 № 646( v0646731-12 ) "Питання Національного агентства з акредитації України".

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А. А.

  Міністр

  І. М. Прасолов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.05.2012 № 646 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.11.2013 № 1305)

  ПОЛОЖЕННЯ про Національне агентство з акредитації України

  1. Національним органом України з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі — НААУ). НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку), належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.

  Мінекономрозвитку не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.

  2. НААУ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

  3. Офіційне найменування:

 3. українською мовою: повне — Національне агентство з акредитації України; скорочене — НААУ;
 4. російською мовою: повне — Национальное агентство по аккредитации Украины; скорочене — НААУ;
 5. англійською мовою: повне — National Accreditation Agency of Ukraine; скорочене — NAAU.
 6. 4. Місцезнаходження НААУ: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.

  5. Основними завданнями НААУ є:

 7. забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;
 8. забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;
 9. створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;

 10. усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
 11. 6. Основними принципами діяльності НААУ є:

 12. забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;
 13. загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з акредитації;
 14. прозорість діяльності з акредитації;
 15. професійна компетентність виконавців робіт;
 16. добровільність акредитації;
 17. забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;
 18. застосування гармонізованих із міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;
 19. дотримання суспільних інтересів;
 20. конфіденційність інформації, отриманої в процесі акредитації.
 21. 7. Основними функціями НААУ відповідно до покладених на нього завдань є:

  акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

  проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі — моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок;

 22. затвердження:
 23. - порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;

  - порядку проведення моніторингу;

  - порядку розгляду скарг, пов'язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;

  - кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;

  - складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;

  - положення про комісію з апеляцій;

  - методичних рекомендацій з питань акредитації;

  організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;

 24. ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;
 25. участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та акредитованих органів з оцінки відповідності;

  представництво та участь від України в міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;

  укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;

  організація інформаційного забезпечення з питань акредитації, у тому числі оприлюднення на власному веб-сайті в Інтернеті текстів нормативно-правових актів та інших документів з питань акредитації, інформації про види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких НААУ здійснює акредитацію, та про будь-які пов'язані з цим зміни з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;

 26. створення технічних комітетів з акредитації та затвердження положення про них;
 27. надання Мінекономрозвитку щороку не пізніше 1 березня та щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звітів про результати діяльності НААУ за відповідний період;

 28. проведення видавничої та інших видів діяльності відповідно до завдань, визначених цим Положенням;
 29. виконання функції щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої ніж оцінка відповідності, у випадках, установлених законодавством;

 30. організація та проведення семінарів;
 31. надання юридичних, інформаційних та інших послуг підприємствам, установам, організаціям, громадянам, що не заборонені законодавством;

 32. організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації;
 33. виконання інших функцій, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.
 34. 8. НААУ має право:

  утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах позаштатний персонал з акредитації;

  приймати рішення про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

 35. мати представників НААУ в інших регіонах України;
 36. утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
 37. 9. НААУ зобов'язане:

  визначати види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких воно здійснює акредитацію, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;

  здійснювати управління діяльністю з акредитації та внутрішній контроль відповідно до встановлених ним процедур;

  мати достатню кількість персоналу, у тому числі персоналу з акредитації, для належного виконання завдань національного органу України з акредитації та визначати обов'язки і сферу відповідальності зазначеного персоналу;

  проводити відповідно до встановленого ним порядку моніторинг рівня компетентності персоналу з акредитації та стану виконання ним своїх обов'язків;

  перевіряти проведення оцінки відповідності акредитованими органами з метою недопущення надмірного навантаження на замовників робіт з оцінки відповідності та врахування кількості працівників замовників таких робіт, галузей, у яких вони провадять діяльність, їх структури, особливостей їх виробничих і технологічних процесів;

  уживати всіх належних заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію в разі встановлення втрати компетентності органу з оцінки відповідності для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинення органом з оцінки відповідності грубого порушення своїх обов'язків;

  бути незалежним від органів з оцінки відповідності, акредитацію яких воно здійснює, і від будь-якого комерційного тиску та запобігати виникненню конфлікту інтересів з органами з оцінки відповідності;

 38. забезпечувати об'єктивність і неупередженість своєї діяльності;
 39. забезпечувати прийняття рішень щодо акредитації органів з оцінки відповідності іншими особами, ніж ті, що провели оцінку таких органів;

 40. забезпечувати конфіденційність одержаної інформації;
 41. оприлюднювати річні фінансові звіти.
 42. 10. НААУ забороняється:
 43. провадити або пропонувати діяльність (послуги), що провадять (надають) органи з оцінки відповідності;

 44. здійснювати консультування;
 45. бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь у їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.

 46. 11. До складу НААУ входять:
 47. Рада з акредитації;

 48. технічні комітети з акредитації;
 49. комісія з апеляцій.
 50. 12. Мінекономрозвитку:
 51. закріплює за НААУ майно, необхідне для його діяльності;
 52. видає НААУ замовлення на провадження ним діяльності згідно з пунктом 5 цього Положення та здійснює його фінансування, якщо воно проводиться за рахунок коштів державного бюджету;

 53. затверджує методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;
 54. здійснює контроль за виконанням НААУ своїх зобов'язань, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності, використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучити надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням;

 55. погоджує штатний розпис, структуру та чисельність НААУ;
 56. погоджує кандидатури на посади заступників голови НААУ та керівника юридичної служби НААУ;
 57. погоджує в установленому законодавством порядку утворення філій НААУ та положення про них;
 58. погоджує відрядження голови НААУ за кордон;
 59. установлює опис та правила застосування Національного знака акредитації;
 60. ураховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду голови НААУ;
 61. призначає на посаду та звільняє з посади голову НААУ;
 62. забезпечує дотримання законодавства у сфері охорони державної таємниці в НААУ;
 63. виконує інші функції, передбачені законодавством.
 64. 13. НААУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно із законодавством.
 65. 14. НААУ здійснює свою господарську діяльність відповідно до законодавства та цього Положення.
 66. 15. НААУ має самостійний баланс, печатку, бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, Національний знак акредитації, який реєструється відповідно до законодавства.

 67. 16. Керівництво НААУ відповідає за:
 68. формування політики стосовно його діяльності у сфері якості, конфіденційність цієї політики та її реалізацію;

  методику зберігання облікових документів протягом терміну, сумісного з його контрактами та юридичними зобов'язаннями;

 69. виконання оцінки з акредитації згідно із законодавством;
 70. прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

 71. фінансову і господарську діяльність НААУ.
 72. 17. НААУ здійснює акредитацію відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими ним, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації. Перелік назв і позначень таких актів та документів, тексти нормативно-правових актів з питань акредитації, а також тексти інших документів з питань акредитації, прийнятих НААУ, оприлюднюються на веб-сайті НААУ в Інтернеті.

  18. НААУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законами України. НААУ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та засновника.

  19. НААУ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

  20. Майно НААУ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі НААУ.

  21. Майно НААУ є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. НААУ володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цьому Положенню.

 73. 22. Джерелами формування майна НААУ є:
 74. майно, передане йому засновником та іншими органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями;

 75. кошти, отримані за рахунок оплати робіт з акредитації та моніторингу;
 76. кошти державного бюджету;
 77. кредити банків та інших кредиторів;
 78. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 79. інші надходження, не заборонені законодавством.

 80. 23. Джерелами фінансування діяльності з акредитації НААУ є:
 81. кошти, отримані як оплата за проведення робіт з акредитації та моніторингу;
 82. кошти державного бюджету;
 83. інші кошти, передбачені законом.

  Виділені кошти державного бюджету у сфері акредитації можуть бути використані виключно за такими напрямами:

 84. науково-дослідні роботи;
 85. розроблення проектів нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації;

  участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій, у тому числі сплата членських внесків до цих організацій.

  Фінансування вищезазначених напрямів може здійснюватися також за рахунок інших коштів, отриманих у результаті діяльності з акредитації.

  Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, використовується НААУ для фінансування розвитку його діяльності з урахуванням вимог законодавства.

  24. НААУ самостійно планує і провадить свою господарську діяльність відповідно до замовлень Мінекономрозвитку, якщо вони здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, та цивільно-правових угод.

  Кошти НААУ використовуються згідно із законодавством.

  25. НААУ очолює голова, який призначається на посаду строком на п'ять років і звільняється з посади Мінекономрозвитку.

  Головою НААУ може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

  Головою НААУ не може бути особа, яка є керівником органу з оцінки відповідності або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцінки відповідності, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) органу з оцінки відповідності, або має судимість за вчинення злочину.

  Голова НААУ звільняється з посади в разі:

 86. закінчення строку повноважень;
 87. подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 88. набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
 89. припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;
 90. виявлення або виникнення обставин, що відповідно до абзаців другого і третього цього пункту виключають можливість особи бути головою НААУ;

 91. одноразового грубого порушення законодавства у сфері акредитації;
 92. невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотирьох місяців поспіль;

 93. набрання чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною.
 94. Повноваження голови НААУ достроково припиняються також у разі його смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою.

  Голова НААУ:

 95. несе персональну відповідальність за виконання покладених на НААУ завдань;
 96. самостійно вирішує всі питання господарської та фінансової діяльності НААУ (за винятком тих, що віднесені до компетенції засновника), відповідно до законодавства та цього Положення розпоряджається майном НААУ та його коштами;

  представляє НААУ у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

 97. видає від імені НААУ довіреності на вчинення відповідних правочинів;
 98. затверджує положення про структурні підрозділи НААУ;
 99. укладає від імені власника (органу управління майном) колективний договір;
 100. відкриває рахунки в установах банків;
 101. вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників НААУ, крім заступників голови НААУ та керівника юридичної служби НААУ, які призначаються на посади і звільняються з посад головою НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку, здійснює розподіл функціональних обов'язків між ними, уживає заходів до їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

  приймає відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників НААУ;

  відповідно до законодавства встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором;

 102. здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників НААУ;
 103. забезпечує безпечні умови роботи працівникам НААУ;
 104. визначає та затверджує штатний розпис, структуру і чисельність НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку;

 105. подає пропозиції Мінекономрозвитку про внесення змін до цього Положення;
 106. своєчасно вживає заходів із запобігання банкрутству НААУ в разі його неплатоспроможності;
 107. погоджує свої відрядження за кордон з Мінекономрозвитку;
 108. вирішує інші питання діяльності НААУ.
 109. 26. Взаємодія між Мінекономрозвитку та НААУ здійснюється через структурний підрозділ Мінекономрозвитку, до функцій якого належать питання технічного регулювання.

  27. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) НААУ здійснюються за рішенням Мінекономрозвитку згідно із законодавством.

 110. 28. У разі банкрутства НААУ його ліквідація проводиться згідно із законодавством.
 111. 29. Ліквідація НААУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Мінекономрозвитку. До складу ліквідаційної комісії входять представники Мінекономрозвитку та НААУ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред'явлення претензій кредиторами визначаються Мінекономрозвитку згідно із законодавством. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном НААУ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НААУ і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

  30. У разі ліквідації чи реорганізації НААУ працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог законодавства України про працю.

  31. НААУ вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

  Директор адміністративно-господарського департаменту

  І. М. Новосьол

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Стрімкого тепла не буде

  Істотного підвищення температури повітря, а отже, і приходу весни протягом цього тижня не очікується. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив: За всіма прогнозами не можемо говорити ...

  Україна та Японія визначать перспективи подальшого економічного співробітництва

  У Токіо проходить четверте спільне засідання Координаційної Ради з економічного співробітництва з Японією при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Комітету ділового співробітництва ...

  Про приєднання до Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Положення про Координаційну раду держав-учасниць СНД з питань інформатизації при Регіональній співдружності у галузі зв’язку від 7 жовтня 2002 року, Кабінет Міністрів України

  Про приєднання до Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Положення про Координаційну раду держав-учасниць СНД з питань інформатизації при Регіональній співдружності у галузі зв’язку від 7 жовтня 2002 року

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Большое спасибо за тот величайший труд, который Вы делаете каждый день для всех нас. Молодцы!!!

  Ваш интернет сайт просто замечательный.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0