Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження положень про структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 06.11.2013  № 1311
 2. Про затвердження положень про структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи у складі управління комунікацій з громадськістю:

 3. відділ взаємодії із засобами масової інформації;
 4. відділ Інтернет-комунікацій ( v1311731-13 );
 5. сектор взаємодії з громадськістю.
 6. 2. Затвердити Положення про відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян у складі департаменту документального забезпечення, що додається.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2012 № 319 "Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі управління комунікацій з громадськістю".

  Перший заступник Міністра

  А. А. Максюта

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 06.11.2013 № 1311

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ взаємодії із засобами масової інформації у складі управління комунікацій з громадськістю

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ взаємодії із засобами масової інформації у складі управління комунікацій з громадськістю (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про управління комунікацій з громадськістю, а також цим Положенням.

  1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  забезпечення оперативного та об'єктивного інформування громадськості про діяльність Мінекономрозвитку;

  підготовка та проведення публічних заходів Мінекономрозвитку із залученням засобів масової інформації;

  організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю та інших заходів за участю посадових осіб Мінекономрозвитку, підготовка відповідних прес-релізів та організація підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів до них.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 7. організовує виступи та інтерв'ю посадових осіб Мінекономрозвитку в засобах масової інформації;
 8. розробляє плани інформаційного супроводження діяльності Мінекономрозвитку, готує медіаплани;
 9. забезпечує здійснення фото- та відеосупроводження публічних заходів, що проводяться в Мінекономрозвитку, оперативне розповсюдження фото- та відеоматеріалів про ці заходи;

  проводить акредитацію представників засобів масової інформації, веде базу даних засобів масової інформації;

  сприяє засобам масової інформації у висвітленні діяльності Мінекономрозвитку, надає допомогу в підготовці публікацій, радіо- та телематеріалів стосовно пріоритетних напрямів діяльності Мінекономрозвитку, робочих поїздок та офіційних візитів керівництва Мінекономрозвитку;

  надсилає засобам масової інформації повідомлення, прес-релізи з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

  опрацьовує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку, для розміщення їх у засобах масової інформації;

  бере участь у забезпеченні інформаційної підтримки рубрики "Прес-центр" на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій;

  розробляє проекти нормативно-правових актів та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  одержувати у визначені терміни інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема інформаційно-аналітичні матеріали, за запитами засобів масової інформації;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників), структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до їх компетенції, до спільного виконання покладених на відділ завдань;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, віднесених до його компетенції;

  одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

  користуватися для виконання службових завдань телефонним зв'язком (включаючи міжміський), існуючими комп'ютерними мережами (включаючи Інтернет), іншою оргтехнікою Мінекономрозвитку, засобами поштових та кур'єрських служб;

  за дорученням керівництва управління брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює заступник начальника управління комунікацій з громадськістю — начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації (далі — заступник начальника управління — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Заступник начальника управління — начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління комунікацій з громадськістю (далі — начальник управління).

  4.3. Заступник начальника управління — начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

  візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції відділу, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

 10. контролює додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 11. за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та начальника управління представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

  визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців відділу, затверджує їх посадові інструкції;

 12. у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника відділу;
 13. організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис начальнику управління подання про заохочення співробітників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

  4.4. У разі тимчасової відсутності заступника начальника управління — начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

  4.5. Заступник начальника управління — начальник відділу і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Заступник начальника управління комунікацій з громадськістю — начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації

  І. О. Іоанно

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 06.11.2013 № 1311

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ Інтернет-комунікацій у складі управління комунікацій з громадськістю

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ Інтернет-комунікацій у складі управління комунікацій з громадськістю (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про управління комунікацій з громадськістю, а також цим Положенням.

  1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

 14. висвітлення діяльності Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;
 15. забезпечення (координація) інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Мінекономрозвитку;
 16. використання соціальних мереж та аналіз оприлюднених у засобах масової інформації пропозицій та зауважень щодо діяльності Мінекономрозвитку, підготовка разом з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку пропозицій щодо реагування на них;

  забезпечення оперативного та об'єктивного інформування громадськості про діяльність Мінекономрозвитку;

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 17. розміщує виступи посадових осіб Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;
 18. опрацьовує матеріали, надані іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку, для розміщення їх у мережі Інтернет;

  забезпечує інформаційну підтримку рубрики "Прес-центр" на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  забезпечує наповнення та інформаційну підтримку офіційних сторінок Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  погоджує інформацію, надану структурними підрозділами, для розміщення на офіційній сторінці Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

 19. проводить моніторинг публікацій у засобах масової інформації;
 20. готує інформаційний бюлетень щодо висвітлення головних подій Мінекономрозвитку;
 21. збирає та архівує фото- та відеоматеріали;
 22. відповідає за візуальне відображення матеріалів;
 23. відповідає на звернення громадян у соціальних мережах в Інтернеті;
 24. бере участь у підготовці привітань від імені керівництва Мінекономрозвитку;
 25. взаємодіє з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ та організацій;

  розробляє проекти нормативно-правових актів та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  одержувати у визначені терміни інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема інформаційно-аналітичні матеріали, за запитами засобів масової інформації;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників), структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до їх компетенції, до спільного розв'язання покладених на управління завдань;

  ініціювати скликання нарад та утворення робочих груп, з питань, що належать до його компетенції;

  одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

  користуватися для виконання службових завдань телефонним зв'язком (включаючи міжміський), існуючими комп'ютерними мережами (включаючи Інтернет), іншою оргтехнікою Мінекономрозвитку, засобами поштових та кур'єрських служб;

  за дорученням керівництва управління брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює начальник відділу Інтернет-комунікацій (далі — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління комунікацій з громадськістю.

  4.3. Начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, начальника управління комунікацій з громадськістю, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

 26. контролює додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 27. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис начальнику управління комунікацій з громадськістю подання про заохочення співробітників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, начальника управління комунікацій з громадськістю здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших управлінь, відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Начальник відділу Інтернет-комунікацій

  О. В. Горишняк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 06.11.2013 № 1311

  ПОЛОЖЕННЯ про сектор взаємодії з громадськістю у складі управління комунікацій з громадськістю

  1. Загальні положення

  1.1. Сектор взаємодії з громадськістю у складі управління комунікацій з громадськістю (далі — сектор) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про управління комунікацій з громадськістю, а також цим Положенням.

  1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції сектору

  2.1. Завданнями сектору є:

 28. підготовка та проведення публічних заходів Мінекономрозвитку із залученням громадськості;
 29. сприяння проведенню консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, шляхом проведення круглих столів, семінарів, конференцій, публічних обговорень за участю представників органів виконавчої влади та громадськості;

 30. сприяння діяльності громадської ради при Мінекономрозвитку.
 31. 2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

  забезпечує інформаційну підтримку рубрики "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

 32. взаємодіє з громадською радою при Мінекономрозвитку, сприяє її діяльності;
 33. здійснює координацію проведення структурними підрозділами Мінекономрозвитку громадських обговорень, надає їм організаційну та методичну допомогу;

  готує орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на рік, організовує його обговорення з представниками об'єднань громадян та громадської ради при Мінекономрозвитку;

  організовує роботу з підготовки місячних планів та квартальних звітів щодо проведення консультацій з громадськістю;

  організовує здійснення заходів щодо сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Мінекономрозвитку;

  організовує проведення відеоконференцій Мінекономрозвитку для роз'яснення та обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ;

  розробляє проекти нормативно-правових актів та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції сектору;

  надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку методичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до компетенції сектору.

  3. Права сектору

  Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  одержувати у визначені терміни інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, зокрема інформаційно-аналітичні матеріали, за запитами інститутів громадянського суспільства щодо проведення громадської експертизи і консультацій з громадськістю;

  залучати фахівців структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до їх компетенції, до спільного виконання покладених на сектор завдань;

  користуватися для виконання службових завдань телефонним зв'язком (включаючи міжміський), існуючими комп'ютерними мережами (включаючи Інтернет), іншою оргтехнікою Мінекономрозвитку, засобами поштових та кур'єрських служб;

  представляти за дорученням керівництва управління та Мінекономрозвитку інтереси Міністерства на конференціях, симпозіумах, семінарах, нарадах з питань, що належать до компетенції сектору;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції сектору.

  4. Керівництво сектору

  4.1. Сектор очолює завідувач сектору комунікацій з громадськістю (далі — завідувач сектору), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований начальнику управління комунікацій з громадськістю.

  4.3. Завідувач сектору:

  здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, начальника управління комунікацій з громадськістю, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

  організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

  погоджує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції сектору, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників сектору, затверджує посадові інструкції працівників сектору;

 34. організовує роботу з формування кадрового резерву сектору;
 35. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис начальнику управління комунікацій з громадськістю подання про заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, начальника управління комунікацій з громадськістю здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;

 36. контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку.
 37. 4.4. Завідувач сектору має право підпису документів з питань, що належать до компетенції сектору, які надсилаються від імені сектору на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Завідувач сектору комунікацій з громадськістю

  О. М. Красько

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 06.11.2013 № 1311

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян у складі департаменту документального забезпечення

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян у складі департаменту документального забезпечення (далі — відділ) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про департамент документального забезпечення( v0455731-11 ), а також цим Положенням.

  1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

  2. Завдання та функції відділу

  2.1. Завданнями відділу є:

  організація в установленому порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Мінекономрозвитку;

  об'єктивний і всебічний розгляд звернень громадян — заяв та пропозицій з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, у визначений законодавством термін;

  організація особистого прийому громадян Міністром економічного розвитку і торгівлі України (далі — Міністр) через приймальню громадян Кабінету Міністрів України згідно з Порядком організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України( 924-2010-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 924.

  2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  забезпечує оперативне опрацювання та надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

 38. проводить щоденний моніторинг запитів на публічну інформацію;
 39. сприяє депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням Мінекономрозвитку доступу до публічної інформації;

  забезпечує підготовку та подання Державному комітету телебачення і радіомовлення України щоквартальних, річних звітів та звітів за півріччя відповідно до плану організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12.05.2011;

  забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку звітів, у тому числі щодо задоволення запитів на публічну інформацію, найбільш запитуваної інформації та форми запитів на публічну інформацію;

  забезпечує розгляд та підготовку відповідей громадянам у визначений законодавством термін, надіслання за належністю відповідному органу чи посадовій особі звернень громадян з питань, які не належать до повноважень Мінекономрозвитку;

  контролює розгляд та оперативне надання письмових відповідей, які готують структурні підрозділи Мінекономрозвитку, на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр";

  готує та подає Секретаріату Кабінету Міністрів України та керівництву Мінекономрозвитку аналітичні довідки про стан роботи зі зверненнями громадян у звітному періоді;

  забезпечує підготовку та подання кожні півроку Президентові України та Кабінету Міністрів України доповіді про стан організації роботи зі зверненнями громадян у Мінекономрозвитку та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення;

  забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо вдосконалення розгляду звернень громадян у Мінекономрозвитку;

  організовує роботу громадської приймальні Мінекономрозвитку (одержання від відповідних структурних підрозділів інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, які належать до компетенції Міністерства, розміщення їх на стенді в громадській приймальні та періодичне оновлення інформації на стенді; прийом громадян працівниками відділу; залучення в разі необхідності до прийому фахівців структурних підрозділів Міністерства з питань, що належать до їх компетенції; приймання письмових звернень від громадян з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку; ведення журналу обліку звернень громадян у громадській приймальні Мінекономрозвитку);

 40. забезпечує проведення "гарячої телефонної лінії Мінекономрозвитку;
 41. здійснює щоденне функціонування телефону довіри Мінекономрозвитку та ведення журналу обліку дзвінків громадян;

  здійснює організаційне забезпечення особистого прийому громадян першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату та заступником Міністра у своїх приймальнях (складання та погодження із зазначеними посадовими особами Мінекономрозвитку графіка прийому громадян, забезпечення приймалень журналами обліку особистого прийому та контроль за їх веденням);

  організовує проведення та забезпечує участь представників Мінекономрозвитку в роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України відповідно до графіка участі членів Уряду, керівників інших центральних органів виконавчої влади в роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України, затвердженого в установленому порядку;

  забезпечує інформаційну підтримку рубрик "Доступ до публічної інформації", "Звернення громадян" та "Зворотний зв'язок" на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет;

  готує та бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України( 254к/96-ВР ) права участі в управлінні державними і громадськими справами;

  забезпечує надання структурним підрозділам Мінекономрозвитку методичної та консультативної допомоги з питань, що належать до компетенції відділу.

  3. Права відділу

  Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

 42. отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку;
 43. залучати фахівців структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що належать до їх компетенції, до спільного виконання покладених на відділ завдань;

  користуватися для виконання службових завдань телефонним зв'язком (включаючи міжміський), існуючими комп'ютерними мережами (включаючи Інтернет), іншою оргтехнікою Мінекономрозвитку, засобами поштових, кур'єрських та інших функціональних служб і підрозділів;

  представляти за дорученням керівництва Мінекономрозвитку інтереси Міністерства на конференціях, симпозіумах, семінарах, нарадах з питань, що належать до компетенції відділу;

  ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу.

  4. Керівництво відділу

  4.1. Відділ очолює начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян (далі — начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра — керівник апарату.

  4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту документального забезпечення.

  4.3. Начальник відділу:

  здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту документального забезпечення, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

  забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), уживає необхідних заходів із збереження службової інформації у відділі;

 44. забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
 45. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки працівників відділу, затверджує посадові інструкції працівників відділу;

  організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу у відділі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

 46. організовує роботу з формування кадрового резерву відділу;
 47. погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  готує і подає на підпис директору департаменту документального забезпечення подання про заохочення державних службовців і працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора департаменту документального забезпечення здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

  4.4. Начальник відділу має право підпису документів з питань, що належать до компетенції відділу, які надсилаються на адресу інших відділів, секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

  Начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

  М. В. Височанська

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  У Лівані зник польський дипломат

  В Лівані зник безвісти польський дипломат.Як інформує РАР із посиланням на МЗС Польщі, місцева поліція вважає, що він потонув.

  Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, Міністерство фінансів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 р. за № 2135/22447 Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків

  Хоч і не чути про «Контрабанда — стоп!»

  На 40% проти 2011 року збільшилося надходження митних платежів на Ягодинській митниці. Це стало можливим завдяки реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня організації роботи з адміністрування ...

  Сьогодні снігопад частково паралізував рух транспорту у Бельгії

  У Бельгії через сильні снігопади та заметіль по всій країні ускладнено рух транспорту.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромнейшее спасибо за этот величайший труд, который Вы делаете постоянно для нас. Умнички!!!

  Довольно уникальный, актуальный и полностью отличающийся от существующих ресурс! Хочется поддержать Вас материально. Как это можно сделать?
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0