Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Сучасний правоохоронець: здатність до діалогу з населенням

  Сучасний правоохоронець: здатність до діалогу з населенням

  У Донецькому юридичному інституті МВС України активно впроваджують найсучасніші навчальні методики

  Віктор БЕСЧАСТНИЙ, ректор Донецького юридичного інституту для «Урядового кур’єра»

  Модернізація правоохоронних органів України, спрямована на досягнення європейських стандартів, передбачає зміну пріоритетів роботи з державно орієнтованих на суспільно орієнтовані. Каральні стратегії діяльності міліції не можуть задовольняти суспільство, що розвивається в демократичному напрямі. Міліція як сервісна служба існує для громадян і надає правозахисні послуги населенню на окремій території — саме такою повинна стати вітчизняна правоохоронна інституція. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, зустрічаючись із журналістами, сказав: «Пріоритетним напрямком роботи МВС є відповідність відомства потребам людей». І на продовження думки додав: «Звертаючись до нас, людина повинна мати впевненість, що її вислухають і нададуть допомогу. Міліція має залишатися відкритою для діалогу та співпраці із суспільством». Ці вимоги, продиктовані рішеннями колегії МВС України, є пріоритетними завданнями правоохоронного відомства, що потребують якнайшвидшого вирішення.

  Навчання у спеціалізованих аудиторіях-полігонах

  Підготувати фахівця-правоохоронця, здатного до ефективної комунікації з населенням, — одне з актуальних завдань професійної освіти. Реалізація цього завдання вимагає цілого комплексу змін в організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС України. У Донецькому юридичному інституті МВС України розвиток комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців забезпечується цілою низкою нещодавно впроваджених й уже випробуваних часом навчальних методик і форм організації навчально-виховного процесу.

  Вироблення навичок спілкування — мета інноваційної навчальної програми «Ораторське мистецтво», що наразі впроваджується у навчальний процес інституту. Основними завданнями цієї дисципліни є формування стійких навичок роботи з різною аудиторією, умінь публічного виступу та діалогічного мовлення і слухання в ситуації діалогу. Серед тем навчальної програми — «Мистецтво самопрезентації», «Слухання як складова ораторської майстерності», «Взаємодія оратора з аудиторією» тощо. Для реалізації цього інноваційного підходу до якісної підготовки фахівців облаштовується спеціалізована аудиторія — зал ораторського мистецтва. За задумом педагогів, усі технічні засоби та інтер’єр цього приміщення оптимізують процес набуття ораторських навичок.

  До слова, будь-яка практична підготовка й адаптація до майбутньої професійної діяльності значною мірою залежать від того, наскільки добре відповідає цій меті середовище навчання. Наприклад, розроблені кафедрою відеокурси з української мови покликані занурити курсантів у мовне середовище і відшліфувати навички вправного володіння мовою. Відеоуроки запроваджено із січня 2013 року, і практика показує, що вони сприяють формуванню та вдосконаленню навичок правильної вимови, слововживання, уміння точно, зрозуміло і логічно висловлювати думку.

  Коли говоримо про відповідне середовище навчання, то маємо на увазі також спеціально обладнані для потреб певної навчальної дисципліни навчальні аудиторії. Це, певна річ, не ноу-хау, проте зазвичай ефективними спеціалізованими приміщеннями є різноманітні навчальні полігони, розраховані на проведення занять із професійно орієнтованих дисциплін: криміналістичної, тактико-спеціальної, вогневої підготовки. Зокрема на кафедрі кримінального процесу створюється спеціалізована аудиторія — зал судових засідань. Її спроектовано як реальне приміщення, де проводяться судові засідання. У цій аудиторії передбачено місця суду, секретаря судового засідання, захисту, обвинувачення, підсудного, а також місця для аудиторії (на 30 осіб) та для надання показань у суді. У навчальному залі судових засідань педагоги отримують можливість змоделювати судову стадію, під час якої курсанти набувають навичок виступу в суді як прокурор, суддя, захисник, присяжні та інші учасники судового розгляду, виголошуючи захисні, звинувачувальні промови, організовуючи дискусію між учасниками, відстоюючи власну правову позицію, беручи участь у судових дебатах.

  Випускників юридичного інституту Віктор Бесчастний вітає особисто і наказує пам’ятати про свою відповідальність перед громадою і суспільством. Фото з сайту mvs.gov.ua

  Важко на тренінгу — легше в практичній роботі

  Слід зауважити, вироблення у курсантів навичок комунікації в Донецькому юридичному інституті здійснюється і під час психологічних тренінгів, розроблених фахівцями науково-дослідного центру психотренінгових технологій інституту. Психологічна підготовка курсантів методами тренінгу проводиться протягом усього періоду навчання. Зокрема на першому курсі для курсантів проводяться тренінги «Командостворення», які зменшують період адаптації до нових умов життя і навчання. На третьому курсі перед проходженням практики курсанти проходять тренінг «Професійна комунікація», під час якого вчаться організовувати спілкування з різними категоріями громадян, набувають навичок безконфліктного спілкування і вміння контролювати агресію — як власну, так і стосовно себе. Це полегшує адаптацію курсантів до умов практичної діяльності. Тренінги так само проводяться у спеціалізованих залах, обладнання яких дає змогу змоделювати майже будь-яку ситуацію спілкування. У груповій та індивідуальній роботі широко використовують метод відеотренінгу, який розкриває особливості поведінки курсанта, його комунікативних навичок та дає можливість скорегувати їх.

  Доречно зазначити, що така новаторська форма навчання в інституті, яка застосовує тренінгові технології, є одним із результатів плідних міжнародних зв’язків інституту, зокрема із поліцією Баварії (Німеччина). Уже майже 20 років інститут співпрацює з практичними підрозділами та навчальними закладами Нюрнберга, Айнрінга та інших міст. Окрім науково-практичних конференцій, «круглих столів», семінарів, в інституті розвинута така форма співпраці як мовне стажування кращих курсантів. Як показує практика, перебування в навчальних групах навчальних закладів поліції та спілкування з колегами задля удосконалення мовної підготовки та обміну досвідом у боротьбі зі злочинністю — досить ефективний вид практики, що розширює світогляд і підвищує комунікативну компетентність курсантів. Те саме мають на меті і в різноманітних формах позанавчальної роботи, яка органічно вплітається в загальну систему навчально-виховного процесу. Однією з таких форм є юридична клініка «Захисник», яка діє в інституті з 2007 року. Її головні завдання — надання соціально вразливим верствам населення безоплатних юридичних консультацій, правова освіта населення, забезпечення можливості спілкування курсантів і студентів із фахівцями-практиками — дають змогу, крім задекларованих цілей, досягати і значущого результату в набутті курсантами і студентами комунікативної майстерності, потрібної для майбутньої правоохоронної та правозахисної діяльності, у формуванні високого етичного рівня і навичок професійного спілкування з громадянами, поважливого ставлення до тих, хто потребує правової допомоги. З 2009 року клініка входить до Асоціації юридичних клінік України. За час її функціонування юридичну клінічну освіту отримали понад 300 курсантів і студентів інституту.

  Домашнє завдання — публікація в ЗМІ

  Виробленню і підтриманню вміння налагоджувати діалог із громадянами також сприяє системне залучення курсантів і студентів до роботи із засобами масової інформації. Уже багато років поспіль, починаючи з 2004 року, курсанти і студенти ДЮІ отримують на зимові канікули своєрідне «домашнє завдання»: виступити в регіональній пресі із розповіддю про навчання в інституті. Цей вид комунікативної практики виховує вміння шукати і знаходити спільну мову з громадянами. Загалом же роль засобів масової інформації у формуванні комунікативної компетентності важко переоцінити. Усвідомлюючи це, в навчальному закладі ще 2009 року започаткували друкований орган інституту — щомісячну газету «Довіра Юридичній Істині». Для курсантів і студентів, які беруть участь у підготовці її випусків, це фактично ще одна форма набуття комунікативного досвіду та практичного засвоєння принципу відкритості, налаштування на спілкування. Тут доречно згадати і про унікальне видання, яке щороку готують і видають в інституті, — збірку віршів «Рими в погонах», започатковану 2007 року. Можливість виступити зі своїми поетичними рядками на сторінках збірки також певною мірою формує в її авторів відкритість, творчу розкутість і готовність до діалогу. Щороку зростає популярність «Рим у погонах» і розширюється коло авторів: вийшло вже сім чергових та один ювілейний випуск збірки.

  Виховання готового до спілкування правозахисника є одним із завдань, яке ставили перед ще одним ЗМІ навчального закладу — розділом новин на офіційному сайті інституту. Щоденне максимально повне висвітлення інститутського життя не лише виконує інформаційну функцію, а й має навчально-виховну мету, спонукаючи курсантів і студентів — і тих, які готують матеріали, і тих, які цікавляться новинами, — усвідомити: громадськість не лише має право, а й повинна бути поінформованою про роботу правоохоронців.

  Особливих навичок спілкування набувають вихованці інституту, які проводять волонтерську роботу, адже вона вимагає достатнього рівня комунікативної, соціальної і мовної компетентності. Це вміння добре показали курсанти і студенти, які були волонтерами під час проведення на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку футбольного матчу між донецьким «Шахтарем» та лондонським «Фулхемом», поєдинків фінальної частини Євро-2012 та в ході інших спортивних змагань міжнародного рівня.

  В інституті розвивається також волонтерська робота соціальної спрямованості, до якої залучено практично всіх курсантів і студентів, із яких понад 300 — члени волонтерського руху. Вже затверджено Концепцію волонтерського руху з надання допомоги членам ветеранської організації та підшефним дитячим закладам, яка реалізується з 2010 року. Відвідування пенсіонерів та ветеранів вдома чи в лікарнях, надання їм допомоги у розв’язанні побутових проблем і просто звичайне спілкування — усе це важливо не лише для ветеранів (їх у складі ветеранської організації ДЮІ на цей час — 160 осіб), а й для майбутніх правозахисників. Серед тих, ким опікуються волонтери інституту, є й вихованці спеціалізованих дитячих закладів.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  У столиці рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу в 1,7 разів

  Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві інформує за четвертий календарний тиждень поточного року (21.01-27.01.2013р.) на грип та ГРВІ захворіло 18083 осіб, ...

  Передвиборна програма ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

  У непростий для світу та України час Партія регіонів узяла на себе відповідальність за долю держави.Пять років помаранчевого правління довели Україну до межі економічної та соціальної катастрофи. ...

  Проект госбюджета-2013 должен быть представлен до 17 сентября, – Администрация Президента

  Правительство Украины должно предложить проект государственного бюджета на 2013 год до 17 сентября с. г., сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

  21, м. Полтава", Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Про затвердження робочого проекту "Технічне переоснащення автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) Полтава-1 на Київському шосе, 21, м. Полтава"

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Ваш ресурс - замечательный.

  Этот интернет проект просто отпад. Thanky! Действительно необходимый и в тоже время функциональный ресурс.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0