Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, їх технічного переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2012 р. № 988 Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, їх технічного переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання

  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, їх технічного переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання, що додається.

  2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2012 р. № 286( 286-2012-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств і здешевлення кредитів для їх технічного переоснащення" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 26, ст. 994).

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 988

  ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, їх технічного переоснащення та виконання програми реновації гірничошахтного обладнання

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств, у тому числі через механізм здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання", у тому числі для технічного переоснащення підприємств Державного концерну "Укрторф" (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

  Одержувачами бюджетних коштів є державні вугле- та торфодобувні підприємства, господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також державне підприємство "Дирекція по будівництву об’єктів", що згідно з його статутом здійснює функції оперативно-розпорядчого замовника з нового будівництва шахт, підприємств у добувній та інших галузях промисловості, об’єктів виробничого і соціального призначення, їх реконструкції, розширення та технічного переоснащення (далі — підприємства).

  Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі підприємствам, крім тих, що визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або які перебувають у стані припинення шляхом ліквідації.

  3. Бюджетні кошти використовуються для підвищення ефективності роботи підприємств з метою задоволення потреби галузей економіки у необхідному обсязі вугілля і торфу шляхом будівництва, реконструкції, технічного переоснащення підприємств, що забезпечить підтримання, приріст їх виробничих потужностей з видобутку, переробки вугілля і торфу, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці, і спрямовуються на:

  1) реалізацію проектів капітального будівництва;

  2) технічне переоснащення вугледобувних підприємств (очисних та прохідницьких вибоїв, стаціонарних технологічних комплексів);

  3) технічне переоснащення підприємств Державного концерну "Укрторф";

  4) виконання програми реновації гірничошахтного обладнання;

  5) компенсацію відсотків за користування кредитами, що залучалися для технічного переоснащення (далі — компенсація);

  6) погашення кредитів, що залучалися для технічного переоснащення (далі — погашення кредитів);

  7) виконання бюджетних зобов’язань минулого року, взятих на облік в органах Казначейства.

  4. Реалізація проектів капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів здійснюється згідно з галузевою програмою розвитку підприємств на відповідний рік.

  Такі бюджетні кошти спрямовуються на будівництво об’єктів, передбачених проектом будівництва, в тому числі впровадження інноваційних технологій і нової техніки, поетапне введення яких в експлуатацію у відповідному році забезпечить збільшення обсягу видобутку вугілля і торфу або підтримання виробничої потужності, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці, модернізацію підземного транспорту, водовідливних комплексів, вдосконалення системи вентиляції, енерго- і теплозабезпечення.

  5. Перелік проектів капітального будівництва підприємств, які передбачається реалізувати за рахунок бюджетних коштів, та розподіл (перерозподіл) обсягу бюджетних асигнувань затверджуються Міненерговугіллям за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку.

  До такого переліку включаються не завершені будівництвом об’єкти, які визначені Програмою "Українське вугілля"( 1205-2001-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. № 1205 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1731), та планом заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року( 436-2006-р ), затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436, об’єкти, які потребують реконструкції або технічного переоснащення з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків на підставі затверджених у встановленому порядку титулів будов (об’єктів), а також об’єкти, які визначені Програмою розвитку Державного концерну "Укрторф" на відповідний рік, затвердженою Міненерговугіллям, із зазначенням найменування об’єкта та його місцезнаходження, строку будівництва, проектної потужності, загальної кошторисної вартості, її залишку, рівня освоєння та обсягу бюджетних асигнувань на відповідний рік.

  Міненерговугілля на підставі звітів підприємств не рідше ніж один раз на квартал проводить оцінку ефективності використання бюджетних коштів і в разі потреби вносить до переліку проектів капітального будівництва підприємств зміни у частині обсягу бюджетних асигнувань.

  6. Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764( 1764-2001-п ) "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374) і від 8 вересня 1997 р. № 995 ( 995-97-п ) "Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

  7. Перелік вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення яких передбачається здійснити за рахунок бюджетних коштів, затверджується Міненерговугіллям відповідно до галузевої програми розвитку підприємств на відповідний рік за результатами конкурсу поданих підприємствами бізнес-планів технічного переоснащення (далі — бізнес-плани), порядок проведення якого встановлюється Міністерством. До зазначеного переліку включаються підприємства в порядку зменшення кількості нарахованих балів за результатами оцінки поданих ними бізнес-планів, яка проводиться за такими критеріями:

  1) для відбору очисних вибоїв:

 1. 1 — навантаження на очисний вибій з урахуванням геологічної потужності пласта;
 2. 2 — віднесений до геологічної потужності пласта приріст навантаження на нову лаву порівняно з лавою, яка вибуває;

 3. 3 — дефіцитність марки вугілля, його призначення та зольність;
 4. 4 — економічний ефект (прибуток) з урахуванням результатів роботи нового обладнання до його капітального ремонту;

 5. 5 — обсяг запасів вугілля, що виймається з підготовленої до відпрацювання ділянки;
 6. 2) для відбору прохідницьких вибоїв:

 7. 1 — темпи проведення розкривних і підготовчих виробок;
 8. 2 — приріст темпів посування вибою порівняно із застосуванням базового обладнання в такому вибої;
 9. 3 — перетинання виробки та коефіцієнт присічки порід, що вміщують вугільний пласт;
 10. 4 — дефіцитність марки вугілля пластів, що готуються до відпрацювання, його призначення та зольність;

 11. 5 — обсяг запасів вугілля, які готуються до виймання;
 12. 3) для відбору торфодобувних підприємств:

 13. 1 — збільшення обсягу випуску фрезерного або сільськогосподарського торфу;
 14. 2 — збільшення обсягу випуску торфобрикетів або кускового торфу;
 15. 3 — строк окупності проекту;
 16. 4 — внутрішня норма рентабельності;
 17. 5 — середньорічний прибуток за період реалізації проекту.
 18. 8. У разі нарахування двом або більше бізнес-планам однакової загальної кількості балів перевага надається бізнес-плану, якому нараховано більшу кількість балів за критерієм 1, у разі однакової загальної кількості за критерієм 1 — за критерієм 2, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 і 2 — за критерієм 3, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1-3 — за критерієм 4, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1-4 — за критерієм 5.

  Пропозиції щодо технічного переоснащення підприємств за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі вносяться стосовно підприємств, бізнес-планам яких нараховано найбільшу кількість балів.

  Кількість таких бізнес-планів визначається виходячи з обсягу бюджетних коштів, передбачених для технічного переоснащення підприємств.

  9. Бізнес-плани розробляються вугле- та торфодобувними підприємствами з урахуванням методичних рекомендацій, підготовлених Міненерговугіллям.

  10. З метою проведення конкурсу бізнес-планів утворюється конкурсна комісія, склад і порядок роботи якої затверджуються Міненерговугіллям.

  Рішення зазначеної комісії оформляються протоколом, який підписується членами комісії та затверджується її головою.

  Комісія за результатами конкурсу вносить пропозиції щодо включення підприємств до зазначеного в пункті 7 цього Порядку переліку з наведенням обсягів бюджетних асигнувань.

  11. Технічне переоснащення стаціонарного обладнання здійснюється за розробленою Міненерговугіллям галузевою програмою, до якої включається стаціонарне обладнання, що потребує заміни або модернізації через незадовільний технічний стан, який загрожує зупинкою шахти або не забезпечує необхідний рівень безпеки його експлуатації, а також обладнання, що потребує заміни на більш продуктивне та енергозберігаюче.

  12. Програма реновації гірничошахтного обладнання розробляється Міненерговугіллям на підставі програм капітального ремонту основного гірничошахтного обладнання, необхідного для підготовки та оснащення очисних вибоїв, забезпечення роботи підземного транспорту та водовідливних комплексів вугледобувних підприємств, з урахуванням результатів розгляду програм розвитку гірничих робіт на таких підприємствах та обсягу бюджетних асигнувань, передбаченого для виконання програми.

  У програмі реновації гірничошахтного обладнання визначаються види, типи і кількість обладнання, обсяги фінансування, строки введення обладнання в експлуатацію, а також об’єкти (лава, виробка, горизонт тощо), на яких передбачається його експлуатувати.

  Роботи з реновації гірничошахтного обладнання виконуються підприємствами, що проводять капітальний ремонт такого обладнання і відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Міненерговугіллям.

  Вартість таких робіт визначається підприємством відповідно до калькуляції, затвердженої керівником підприємства, за погодженням з вугледобувним підприємством, на балансі якого перебуває обладнання.

  13. Компенсація надається підприємствам на конкурсних засадах за середньостроковими (до трьох років) та довгостроковими (до п’яти років) кредитами, залученими у національній валюті, у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, у разі постачання гірничошахтного обладнання безпосередньо його виробником.

  Порядок проведення відповідного конкурсу та склад комісії, що утворюється для його організації, затверджуються Міненерговугіллям.

  14. Для отримання компенсації підприємства подають Міненерговугіллю відповідну заяву, до якої додають:

  1) нотаріально засвідчену копію кредитного договору;

  2) довідку фінансової установи про надання кредиту;

  3) довідку-розрахунок фінансової установи про:

 19. розмір відсоткової ставки та строк сплати відсотків за користування кредитом;
 20. суму сплачених відсотків за користування кредитом протягом відповідного періоду;
 21. 4) розрахунок суми компенсації.

  15. Комісія, зазначена в пункті 13 цього Порядку, формує на підставі поданих документів реєстр підприємств, які мають право на компенсацію в межах бюджетних асигнувань, передбачених для її надання.

  16. Підприємства, що отримали компенсацію, подають щомісяця до 7 числа, а за грудень — до 25 числа Міненерговугіллю документи, які підтверджують стан погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним з урахуванням отриманої компенсації.

  17. Для перерахування компенсації Міненерговугілля подає органам Казначейства платіжні доручення та реєстр, зазначений у пункті 15 цього Порядку.

  Компенсація перераховується на поточний рахунок підприємства, відкритий у банку.

  18. Компенсація не може спрямовуватися на оплату штрафних санкцій та пені за порушення умов кредитного договору.

  19. Погашення кредитів (без відсотків за користування ними) здійснюється на конкурсних засадах за середньостроковими (до трьох років) та довгостроковими (до п’яти років) кредитами, залученими у національній валюті, у разі постачання гірничошахтного обладнання безпосередньо його виробником.

  Порядок прийняття рішень про погашення кредитів за рахунок бюджетних коштів та склад комісії, що утворюється для зазначених цілей, затверджуються Міненерговугіллям.

 22. 20. Для погашення кредиту підприємства подають Міненерговугіллю відповідну заяву, до якої додають:
 23. 1) нотаріально засвідчену копію кредитного договору;

  2) довідку фінансової установи про надання кредиту;

  3) довідку-розрахунок фінансової установи про розмір та строк погашення кредиту.

  21. Комісія, зазначена у пункті 19 цього Порядку, формує на підставі поданих документів реєстр підприємств, які мають право на отримання коштів державної підтримки для погашення кредиту, в межах бюджетних асигнувань, передбачених на зазначені цілі.

  22. Підприємства, що отримали кошти державної підтримки для погашення кредитів, подають щомісяця до 7 числа, а за грудень — до 25 числа Міненерговугіллю документи, які підтверджують стан погашення кредиту.

  23. З метою перерахування коштів для погашення кредитів Міненерговугілля подає органам Казначейства платіжні доручення та реєстр, зазначений у пункті 21 цього Порядку.

  Такі кошти перераховуються на поточний рахунок підприємства, відкритий у банку.

  24. Кошти, отримані підприємством для погашення кредиту, не можуть спрямовуватися на оплату штрафних санкцій та пені за порушення умов кредитного договору.

  25. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

 24. 26. Міненерговугілля:
 25. 1) подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі поданих підприємствами звітів;

  2) складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання і підприємств.

  27. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

  28. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Працівники ДАІ Севастополя забезпечили безпеку руху на трасі, де стався обвал

  Під Севастополем працівники ДАІ впродовж ночі забезпечували безпеку дорожнього руху на ділянці траси, де на дорогу обвалилося каміння. Обвал стався 8 лютого, на початку першого ночі, на ділянці ...

  Парламенту предлагают лишать наркоторговцев свободы пожизненно

  В Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины предлагается внести изменения, установив наказание за оборот наркотиков в виде пожизненного лишения свободы. Об этом говорится проекте изменений ...

  Парламенту не хватило голосов для усовершенствования избирательного процесса

  Народные депутаты не поддержали в первом чтении проект закона №2664 «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и ...

  Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, Міністерство фінансів України

  Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"( 1160-15 ) НАКАЗУЮ:

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Хочется отблагодарить Вас за тот большущий труд, который Вы делаете каждый день для пользователей.

  Чувствуется неподдельная забота о ближних. Благодаря занимательному порталу, наконец, надумался купить отдельную линию.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0