Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2013 р. № 683 Київ

  Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів

  Відповідно до статті 22 Закону України( 5515-17 ) "Про Державний бюджет України на 2013 рік" і пункту 19 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Здійснити шляхом видачі органами Державної казначейської служби фінансових казначейських векселів:

  1) реструктуризацію фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками (далі — фактична бюджетна заборгованість) за узгодженими з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетними програмами (крім видатків на оплату праці та соціальне забезпечення) в частині:

  бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

 1. бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів;
 2. 2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органові заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів, за умови, що сума відшкодування становить не менш як 500 тис. гривень.

  Відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість не здійснюється у разі, коли стосовно платника податку порушено кримінальне провадження за ухилення від сплати такого податку або проводиться адміністративне оскарження платником податку в органах доходів і зборів вищого рівня до остаточного вирішення справи по суті.

  2. Затвердити Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними ( 683-2013-п ), що додається.

  3. Міністерству доходів і зборів забезпечити:

  1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів:

  інформацію про результати інвентаризації сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування з бюджету та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникам податку станом на 1 серпня 2013 р.;

  інформацію про результати інвентаризації заявлених до відшкодування сум податку на додану вартість, що не підтверджені за результатами перевірки станом на 1 серпня 2013 р. та можуть відшкодовуватися до кінця поточного року шляхом видачі фінансових казначейських векселів;

  розрахунку прогнозних показників сум податку на додану вартість, які підлягатимуть відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, за податковими деклараціями, що будуть подані до 1 листопада 2013 р.;

  2) проведення роз’яснювальної роботи з платниками податків щодо можливості відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів за умови подання ними заяви про обрання такого способу відшкодування;

  3) формування реєстрів платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів (додаток 1) (далі — реєстр платників податку) на підставі поданих платниками податку відповідному органові доходів і зборів заяв про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів (додаток 2) виходячи з установленої Кабінетом Міністрів України граничної суми відшкодування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів:

  протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності рішенням про встановлення такої граничної суми — за сумами податку на додану вартість, що включені до результатів інвентаризації, передбаченої абзацом другим підпункту 1 пункту 3 цієї постанови;

  щомісяця до 10 числа — за сумами податку на додану вартість, визначеними відповідно до абзаців третього і четвертого підпункту 1 пункту 3 цієї постанови та підтвердженими за результатами перевірки на дату формування реєстрів платників податку;

  4) подання Державній казначейській службі реєстрів платників податку у паперовій та електронній формі не пізніше наступного робочого дня після їх формування;

  5) подання органами доходів і зборів за місцем реєстрації платника податку на додану вартість відповідним органам Державної казначейської служби протягом п’яти робочих днів з дати формування реєстрів платників податку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість (додаток 3) згідно з реєстрами платників податку;

  6) видачу органами доходів і зборів платникам податку на додану вартість за місцем їх реєстрації витягів з реєстру платників податку із зазначенням сум відшкодування з бюджету податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів протягом 10 робочих днів з дати формування реєстрів платників податку.

  4. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів:

  1) провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості у частині бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів, обсяг якої становить понад 500 тис. гривень, станом на 1 серпня 2013 р. та подати органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування до 17 вересня 2013 р. інформацію про фактичну бюджетну заборгованість, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 4), у паперовій та електронній формі;

  2) подавати щомісяця до 20 числа органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування заяву про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 5) у паперовій та електронній формі.

  5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  1) забезпечити проведення інвентаризації заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, за видами послуг з урахуванням положень Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення( 167-2013-п ), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 167 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 768), з метою її підтвердження, визначення обсягу та подання Міністерству фінансів до 23 вересня 2013 р. зведеного реєстру заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 6);

  2) визначити розпорядника бюджетних коштів, який отримуватиме фінансові казначейські векселі в органах Державної казначейської служби для проведення розрахунків з такої заборгованості;

  3) подати Міністерству фінансів у тридцятиденний строк після встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів зведений реєстр заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації ( 683-2013-п ) (додаток 7), сформований виходячи з таких граничних обсягів.

  До зведеного реєстру включається заборгованість, обсяг якої становить понад 10 тис. гривень, за умови спрямування фінансових казначейських векселів суб’єктами господарювання, що отримують їх у рахунок погашення заборгованості, на оплату спожитого природного газу та з метою застави під час отримання у банках кредиту для погашення заборгованості за спожиті енергоносії.

  До зведеного реєстру додаються розрахунок обсягу заборгованості за минулі роки, рішення територіальної комісії про узгодження обсягу заборгованості, договір про проведення розрахунків із застосуванням фінансових казначейських векселів підприємствами — надавачами послуг з теплопостачання та постачальниками природного газу для погашення заборгованості за енергоносії, згода банку на надання кредиту під заставу фінансового казначейського векселя, довідка щодо динаміки зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року, відомості про рівень розрахунків суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення у поточному році за енергоносії та наявність поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

  6. Державній казначейській службі забезпечити:

  1) подання до 23 вересня 2013 р. Міністерству фінансів інформації про результати інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості, яка підлягає реструктуризації відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї постанови (додаток 8), для визначення прогнозних обсягів видачі фінансових казначейських векселів;

  2) ведення реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості (додаток 9), погоджені з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів, та подання щомісяця до 25 числа такого реєстру Міністерству фінансів для затвердження;

  3) укладення договорів з адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів для забезпечення здійснення формування, зберігання, ведення реєстру фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та супроводження електронних документів у системі електронного обігу фінансових векселів;

  4) видачу до 1 січня 2014 р. платникам податку на додану вартість та розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів, які включені до реєстрів, зазначених у підпункті 3 пункту 3, підпункті 3 пункту 5 цієї постанови та підпункті 2 цього пункту, фінансових казначейських векселів строком обігу до п’яти років з дохідністю 5 відсотків річних у межах встановлених граничних обсягів видачі таких векселів для відшкодування податку на додану вартість платникам податку та погашення фактичної бюджетної заборгованості — протягом 10 днів після надходження документів, необхідних для отримання фінансових казначейських векселів.

  7. Міністерству фінансів:

  1) забезпечити подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення щодо встановлення граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів для відшкодування з бюджету податку на додану вартість та погашення фактичної бюджетної заборгованості розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів протягом 10 робочих днів після надходження від Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій інформації про результати проведеної інвентаризації;

  2) довести у сорокап’ятиденний строк після прийняття такого рішення обсяги видачі фінансових казначейських векселів для погашення заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та Державній казначейській службі у розрізі суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення відповідно до граничних обсягів видачі фінансових казначейських векселів та з урахуванням таких критеріїв черговості їх видачі:

  динаміка зменшення використання енергоносіїв на одиницю виробленої продукції у фізичному обсязі за останні два роки та перше півріччя поточного року;

  рівень щомісячних розрахунків суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення за енергоносії у поточному році становить не менш як 50 відсотків;

  наявність у суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

  3) передбачати щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України кошти, необхідні для сплати та обслуговування фінансових казначейських векселів, виданих згідно з підпунктом 4 пункту 6 цієї постанови, та визначати відповідальним виконавцем бюджетної програми щодо обслуговування фінансових казначейських векселів Державну казначейську службу.

  8. Рекомендувати Національному банку визначити механізм здійснення операцій з рефінансування банків під забезпечення фінансових казначейських векселів та операцій банків з фінансовими казначейськими векселями.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ПОРЯДОК видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними

  1. Цей Порядок визначає механізм видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними (далі — казначейські векселі), для здійснення:

  1) реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2013 р., з урахуванням стану її погашення за видатками в частині:

  бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;

 3. бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів;
 4. 2) відшкодування з бюджету на підставі висновку відповідного органу доходів і зборів сум податку на додану вартість, заявлених до відшкодування та підтверджених за результатами перевірки, але не відшкодованих на звітну дату платникові податку, який подав такому органові заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання казначейських векселів.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  1) адміністратор системи електронного обігу фінансових векселів (далі — адміністратор) — юридична особа, право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі — Розрахунковий центр), що здійснює ведення реєстру казначейських векселів та супроводжує електронні документи в частині обліку виникнення, відчуження та припинення прав за казначейськими векселями в системі електронного обігу фінансових векселів;

  2) векселедавець — орган Казначейства, який здійснює видачу казначейських векселів та є оператором системи електронного обігу фінансових векселів;

  3) векселедержателі — розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та платники податку на додану вартість, внесені до реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості, та реєстру платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів, а також юридичні особи, які набувають відповідних прав за казначейськими векселями та уклали відповідні договори з банком-оператором системи електронного обігу фінансових векселів щодо участі в такій системі;

  4) обіг казначейських векселів — вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав за казначейськими векселями і прав на них шляхом здійснення індосаменту до строку настання платежу за векселем, що здійснюється у системі електронного обігу фінансових векселів;

  5) облік прав за казначейськими векселями — відображення у системі електронного обігу фінансових векселів операцій виникнення, відчуження і припинення прав за казначейськими векселями;

  6) оператор системи електронного обігу фінансових векселів (далі — оператор) — банк та/або орган Казначейства, який уклав договір про підключення до системи електронного обігу фінансових векселів з адміністратором, є дійсним учасником такої системи та забезпечує ведення з її використанням обліку прав за казначейськими векселями;

  7) система електронного обігу фінансових векселів — комплекс програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки та криптографічного захисту адміністратора, що забезпечує формування, зберігання, облік та обіг казначейських векселів, а також ідентифікацію в такій системі операторів і векселедержателів.

  3. Платниками за казначейськими векселями є органи Казначейства.

  4. Казначейський вексель є простим векселем.

  Авалювання казначейських векселів не здійснюється.

  5. Казначейські векселі складаються в документарній формі як електронний документ із заповненням таких реквізитів:

  1) назва "простий вексель", яка включена до тексту електронного документа і написана тією мовою, якою складено документ;

  2) безумовне зобов’язання сплатити визначену суму коштів;

  3) строк платежу;

  4) місце, у якому повинен бути здійснений платіж;

  5) найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж;

  6) дата і місце видачі векселя;

  7) підпис особи, яка видає документ.

  Операції з казначейськими векселями здійснюються у разі заповнення всіх реквізитів.

  6. Казначейський вексель підписується шляхом накладення електронних цифрових підписів відповідно до законодавства.

  7. Казначейські векселі видаються в національній валюті із зазначенням особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж за векселем.

  8. Органи Казначейства видають казначейські векселі розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та платникам податку на додану вартість, зазначеним у підпункті 3 пункту 2 цього Порядку, на підставі їх заяв про обрання способу погашення бюджетної заборгованості шляхом отримання казначейських векселів, погоджених з відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів та поданих відповідному органові Казначейства, або висновків відповідного органу доходів і зборів із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету шляхом видачі казначейських векселів.

  9. Мінфін на підставі інформації про обсяги виданих казначейських векселів вносить зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом в частині інших надходжень на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів (із зазначенням, зокрема реквізитів казначейського векселя, коду та назви бюджетної програми, за якою планується здійснити відповідні видатки, кодів економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) та помісячного розподілу суми векселя). У разі потреби відкривається нова бюджетна програма.

  Після внесення таких змін розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів вносять зміни до кошторису (плану використання бюджетних коштів) з метою погашення фактичної бюджетної заборгованості.

  Органи Казначейства відкривають відповідні рахунки в установленому законодавством порядку.

  10. Для визначення суми коштів, яка підлягає оформленню казначейським векселем, сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету платникові податку, або фактична бюджетна заборгованість поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п’ять років. При цьому на вимогу першого векселедержателя, якщо сума векселя становить понад 1 млн. гривень, допускається її оформлення векселями з меншим номіналом без зміни строку платежу.

  Під час визначення строку платежу за казначейським векселем обумовлюється, що вексель сплачується за пред’явленням, але не раніше ніж через один, два, три, чотири, п’ять років після його видачі і не пізніше останнього дня відповідного календарного року, в якому вексель пред’являється до платежу.

  11. Видача казначейського векселя прирівнюється до видачі платникові податку суми відшкодування податку на додану вартість шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на відповідний рахунок платника податку. Облік виданих казначейських векселів з відшкодування податку на додану вартість відображається за спеціальним фондом державного бюджету.

  Здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів індосації казначейських векселів відображається в бухгалтерському обліку як проведені касові видатки спеціального фонду державного бюджету.

 5. 12. Казначейські векселі можуть використовуватися векселедержателями для:
 6. 1) погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за вексельними сумами;

  2) продажу юридичним особам або здійснення операцій урахування у банках;

  3) застави з метою забезпечення виконання зобов’язань.

  Дія положень підпунктів 2 і 3 цього пункту не поширюється на юридичних осіб, що повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

  13. Право і зобов’язання за казначейським векселем виникають у день здійснення адміністратором у системі електронного обігу фінансових векселів електронного запису про першого векселедержателя та надсилання інформації про реквізити казначейського векселя операторам, що обслуговують векселедавця та першого векселедержателя.

  Обіг казначейського векселя починається з дня його видачі в системі електронного обігу фінансових векселів.

  Перехід права за казначейським векселем засвідчується індосаментом. Індосамент на казначейському векселі повинен бути безоборотним. На електронному документі індосант перед своїм підписом робить напис "без обороту на мене".

  Векселедержатель здійснює індосамент через оператора відповідно до порядку функціонування системи електронного обігу фінансових векселів.

  Адміністратор здійснює обслуговування операцій з казначейськими векселями та їх облік шляхом внесення записів до системи електронного обігу фінансових векселів.

  Права векселедержателя за казначейським векселем підтверджуються оператором на підставі даних адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів.

  Розрахунковий центр забезпечує грошові розрахунки за казначейськими векселями та контроль за ними.

  14. Сплата за казначейськими векселями здійснюється органами Казначейства шляхом перерахування в день сплати коштів до Розрахункового центру, який у той же день перераховує кошти банку-оператору для здійснення оплати векселедержателям у розмірі відповідних вексельних сум за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

  Нарахування та виплата доходу за казначейськими векселями здійснюються у день їх оплати. Пред’явлення казначейського векселя до платежу здійснюється шляхом надсилання останнім векселедержателем відповідного розпорядження оператору-векселедавцю з вимогою про платіж згідно з правилами обліку та обігу фінансових векселів.

  15. У разі настання строку платежу за пред’явленим до сплати казначейським векселем органи Казначейства не пізніше дня сплати за векселем здійснюють переказ коштів у розмірі номінальної суми векселя та нарахованого відсоткового доходу.

  16. Платники податку — векселедержателі мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до державного бюджету, шляхом пред’явлення до сплати органам Казначейства казначейського векселя не раніше настання строку платежу за векселем.

  Таке пред’явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання шляхом перерахування коштів з рахунка платника податку на бюджетний рахунок.

  Сума позитивного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого зобов’язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому Податковим кодексом України( 2755-17 ).

  Сума від’ємного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого зобов’язання, за бажанням платника податку на підставі поданої ним заяви відшкодовується йому з бюджету коштами або на таку суму можуть видаватися нові казначейські векселі, в яких дата пред’явлення векселя до сплати може бути перенесена на іншу дату, що настає за датою пред’явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.

  17. Казначейство щомісяця до 10 числа подає Мінфіну інформацію про обсяг виданих казначейських векселів, строк та обсяги їх сплати ( 683-2013-п ) (додаток 1).

  18. Операції, пов’язані з видачею казначейських векселів, відображаються органами Казначейства у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету на рахунках позабалансового обліку в установленому законодавством порядку.

 7. 19. Органи Казначейства:
 8. 1) відображають у бухгалтерському обліку операції з відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість у день видачі казначейських векселів та не пізніше наступного робочого дня складають переліки платників податку, які отримали казначейські векселі (додаток 2), передають їх в електронній та паперовій формі відповідному органові доходів і зборів, який у день їх надходження відображає у бухгалтерському обліку операції з відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість;

  2) складають переліки платників податків, яким здійснено зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом сплати за фінансовим казначейським векселем (додаток 3) та не пізніше наступного робочого дня передають їх в електронній та паперовій формі відповідному органові доходів і зборів, який у день їх надходження відображає у бухгалтерському обліку операції із зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом погашення казначейських векселів;

  3) здійснюють підготовку інформації про платників податків-векселедержателів, якими протягом місяця передані права на отримані казначейські векселі наступним векселедержателям, та подають її щомісяця не пізніше 10 числа в електронній та паперовій формі Міндоходів.

  Додаток 1 до Порядку

  ІНФОРМАЦІЯ про обсяг виданих фінансових казначейських векселів, строк та обсяги їх сплати станом на ___ ___________ 20__ року

  Дата видачі векселя

  Номер векселя

  Місце складення векселя

  Строк платежу за векселем

  Номінальна сума векселя

  Сума відсотків, що нараховується на номінальну суму векселя

  Платник за векселем

  Перший векселе-держатель

  Останній векселе-держатель

  Примітки

  Голова Казначейства

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  М. П.

  Додаток 2 до Порядку

  ПЕРЕЛІК платників податку, які отримали фінансові казначейські векселі від ___ ___________ 20__ р. № _______

  Галузь (КВЕД ( vb457609-10 ))

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Індивідуальний податковий номер

  Найменування платника податку

  Висновок про відшкодування сум податку на додану вартість

  Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню шляхом оформлення фінансового казначейського векселя, гривень

  Фінансовий казначейський вексель

 9. номер
 10. дата
 11. номер
 12. дата видачі
 13. сума
 14. Керівник органу Казначейства

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  Додаток 3 до Порядку

  ПЕРЕЛІК платників податків, яким здійснено зарахування відповідних платежів до державного бюджету шляхом сплати фінансового казначейського векселя від ___ ___________ 20__ р. № _______

  Найменування платника податку

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Індивідуальний податковий номер

  Фінансовий казначейський вексель

  Код класифікації доходів бюджету( v0011201-11 )

  Сума, гривень

 15. номер
 16. дата видачі
 17. сума
 18. Керівник органу Казначейства

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ЗАТВЕРДЖУЮ Міністр (заступник Міністра) доходів і зборів ___ ____________ 2013 року ________________________

  РЕЄСТР № ______ платників податку, яким відшкодування з бюджету податку на додану вартість може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів

  ________________________ (звітний період)

  Найменування адміністративно- територіальної одиниці

  Галузь (КВЕД ( vb457609-10 ))

  Код згідно з ЄДРПОУ

  Індивідуальний податковий номер

  Найменування платника

  Сума податку, що підлягає відшкодуванню, гривень

  Обліковий номер в системі електронного обігу фінансових векселів

  МФО банку

  Код банку (оператора) в системі електронного обігу фінансових векселів

  Усього

  _______________________ (найменування посади)

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ЗАЯВА ( 683-2013-п BF180.doc ) про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів

  Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  Висновок ( 683-2013-п BF181.doc ) про суми відшкодування податку на додану вартість

  Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ІНФОРМАЦІЯ про фактичну бюджетну заборгованість, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації станом на ___ __________ 20__ року

  Коди

  Установа ______________________________________ згідно з ЄДРПОУ

  Територія _______________________________________ за КОАТУУ

  Організаційно-правова форма ________________________ за КОПФГ

  Форма складена за загальним/спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

  Показники

  Код території

  Коди бюджетної класифікації( v0011201-11 )

  Сума кредиторської заборгованості, гривень (до копійок)

  Кількість кредиторів

  КВКВК ( 5515-17 )

  КПКВК ( 5515-17 )

  КЕКВ ( v0011201-11 )

  Видатки — усього

  ***

 19. у тому числі:
 20. *******

  ****

  Керівник

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  Головний бухгалтер

  ________________

  ___________________

  ___ ____________ 20__ року

  М. П.

  Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ЗАЯВА ( 683-2013-п BF182.doc ) про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості

  Додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації станом на ___ _____________ 2013 року за ________________________________________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

  Вид комунальних послуг

  Обсяг заборгованості, тис. гривень

  1.

  Теплопостачання

  2.

  Водопостачання

  3.

  Водовідведення

  _______________________ (найменування посади)

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  М. П.

  Додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб’єктів господарювання з тепло-, водопостачання та водовідведення, яка підлягає реструктуризації станом на ___ ___________ 2013 року за _________________________________________ (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

  Суб’єкт господарювання

  Обсяг заборгованості з різниці в тарифах, тис. гривень

  Реквізити рішення територіальної комісії

  Вид послуги

  Вид енергоносія, заборгованість за яким пропонується погасити фінансовим казначейським векселем

  Реквізити документа, що підтверджує згоду кредитора або банку на отримання фінансового казначейського векселя

 21. найменування
 22. код згідно з ЄДРПОУ
 23. _______________________ (найменування посади)

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  М. П.

  Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ІНФОРМАЦІЯ про результати інвентаризації фактичної бюджетної заборгованості, яка підлягає реструктуризації станом на ___ __________ 20__ року

  Форма складена за загальним/спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

  Показники

  Коди бюджетної класифікації( v0011201-11 )

  Сума кредиторської заборгованості, гривень (до копійок)

  Кількість кредиторів

  КВКВК ( 5515-17 )

  КПКВК ( 5515-17 )

  КЕКВ ( v0011201-11 )

  Видатки — усього

  ***

 24. у тому числі:
 25. *******

  ****

  Голова Казначейства

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали та прізвище)

  ___ ____________ 20__ року

  М. П.

  Додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

  ЗАТВЕРДЖЕНО Міністр фінансів ___________________ від ___ __________ 2013 року

  РЕЄСТР розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості від ___ ___________ 2013 р. № _______

  Код території

  КВКВК ( 5515-17 )

  Реквізити розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

  КПКВК ( 5515-17 )

  КЕКВ ( v0011201-11 )

  Сума фактичної бюджетної заборгованості, що погашається фінансовими казначейськими векселями

  Реквізити кредитора

 26. найменування
 27. код згідно з ЄДРПОУ
 28. найменування
 29. код згідно з ЄДРПОУ
 30. обліковий номер в системі електронного обігу фінансових векселів
 31. МФО банку

  Код банку (оператора) в системі електронного обігу фінансових векселів

  Голова Казначейства

  ________________ (підпис)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  Застереження ПАТ «Полтаваобленерго» щодо недопущення надалі порушень рішень НКРЕ з передачі електричної енергії, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Застереження ПАТ «Полтаваобленерго» щодо недопущення надалі порушень рішень НКРЕ з передачі електричної енергії Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у результаті розгляду 08.08.2013 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта позапланової перевірки дотримання ПАТ «Полтаваобленерго» ліцензійних умов від 02.08.2013 № 8, проведеної сектором НКРЕ у Полтавській області на підставі наказу НКРЕ від 24.07.2013 № 417 установлено, що ПАТ «Полтаваобленерго» не виконало рішення НКРЕ, а саме постанову НКРЕ від 11.07.2013 № 909 «Про накладення штрафу на ПАТ «Полтаваобленерго» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії»( v0909862-13 ), щодо усунення порушення підпункту 3.5.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії ( z0408-96 ) у частині дотримання законодавства України та нормативно-технічних документів, зокрема пункту 8 Порядку обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання( 93-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 93 (далі — Порядок).

  Американский юрист обвиняется в краже у своей фирмы чернил для принтера на $376000

  Управление прокурора округа Манхэттен (США) выдвинуло обвинения бывшему сотруднику юридической фирмы Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson Адриану Родригезу (Adrian Rodriguez) в том, что он ...

  Институт проблем правоприменения назвал четыре основных фактора зависимости российских судей

  Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге представил доклад «Как обеспечить независимость судей в России» — результат трехлетней исследовательской работы. ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное спасибо от кого зависит разработка этого интернет сайта.

  Благодарим всех за качественную работу. Этот интернет сайт,действительно, на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем сайты. Сайт достаточно многообразен в использовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0