Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 серпня 2013 р. № 641-р Київ

  Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки

  1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки, що додається.

  Визначити Державну службу з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва державним замовником Програми.

  2. Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 10 жовтня 2013 р. Кабінетові Міністрів України проект Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641-р

  КОНЦЕПЦІЯ Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки

  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва.

  В Україні частка малих і середніх підприємств у загальній їх кількості становить відповідно 94,3 відсотка та 5,5 відсотка, що в цілому відповідає рівню розвинутих країн світу. Так, у США, Японії, Великій Британії, Федеративній Республіці Німеччині, Італійській Республіці, Французькій Республіці серед підприємств близько 95 відсотків є малими і середніми.

  Про місце і значення малого і середнього підприємництва свідчить також його частка у загальній кількості зайнятого населення та у валовому внутрішньому продукті. В Україні в малому і середньому підприємництві у 2012 році було зайнято 5,2 млн. осіб, що становить лише 25 відсотків економічно активного населення працездатного віку. При цьому в країнах Європейського Союзу такий показник становить більш як 50 відсотків, а в Японії — близько 80 відсотків. У країнах Європейського Союзу малі і середні підприємства створюють 50-70 відсотків внутрішнього валового продукту, в Україні такий показник майже в чотири рази нижчий.

  На сьогодні стан малого і середнього підприємництва в Україні має, зокрема, такі недоліки:

  нерівномірність концентрації суб’єктів малого і середнього підприємництва за регіонами. Найбільша кількість зазначених суб’єктів у м. Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Київський та Львівській областях;

  нерівномірність розподілу за видами економічної діяльності. У сфері торгівлі та послуг питома вага суб’єктів малого і середнього підприємництва становить 64,7 відсотка їх загальної кількості, сфері промисловості — 13 відсотків, сільського господарства — 13,1 відсотка, будівництва — 9,2 відсотка.

  Наявність зазначених недоліків не сприяє збільшенню внеску суб’єктів малого і середнього підприємництва у створення внутрішнього валового продукту і розв’язання проблеми зайнятості.

  Отже, наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про необхідність реалізації активної та виваженої державної політики у відповідній сфері з урахуванням галузевих та регіональних особливостей.

  Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

  Основними причинами, що перешкоджають розвиткові малого і середнього підприємництва, є:

  нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх джерел фінансування та залучення інвестицій;

 1. неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 2. ускладнений порядок проходження дозвільних (погоджувальних) процедур і, як наслідок, їх висока витратність;

 3. недосконалість процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 4. складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг;
 5. нестабільність законодавства у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період;

  низький рівень відповідальності посадових осіб дозвільних органів та обізнаності підприємців про правові механізми їх захисту;

 6. недосконалість механізму партнерства між державою та малим і середнім підприємництвом;
 7. низький рівень активності суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо захисту власних інтересів;

  неналежний рівень інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності, у тому числі з питань сертифікації продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю;

  недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

 8. низький рівень залучення молоді та сільського населення до малого і середнього підприємництва.
 9. Однією з основних умов подолання негативних тенденцій є розроблення комплексу заходів щодо розв’язання проблем, які перешкоджають подальшому розвитку малого і середнього підприємництва. Розв’язання таких проблем належить до компетенції центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють регулювання в окремих сферах діяльності, органів місцевого самоврядування і потребує комплексного підходу, скоординованої діяльності на основі використання програмного методу.

  Розв’язання проблеми потребує розроблення і виконання Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки (далі — Програма).

  Мета Програми

  Метою Програми є створення сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва шляхом впровадження інноваційних технологій.

  Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

  Розв’язання проблем розвитку малого і середнього підприємництва може відбуватися двома варіантами.

  Перший варіант передбачає поступове вирішення проблемних питань розвитку малого і середнього підприємництва під час виконання наявних галузевих і регіональних програм, у тому числі спрямованих на розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва. Недоліком зазначеного варіанта є неможливість комплексного розв’язання проблеми.

  Другий, оптимальний варіант передбачає розроблення, затвердження та виконання Програми, що спрямована на реалізацію положень Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"( 4618-17 ). Реалізація зазначеного варіанта дасть змогу спрямувати державні ресурси на розв’язання проблеми та підвищити рівень відповідальності органів влади за стан розвитку малого і середнього підприємництва.

  Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

  Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва передбачається розв’язати шляхом:

 10. дерегуляції господарської діяльності, у тому числі в результаті:
 11. - спрощення порядку започаткування та припинення підприємницької діяльності;

  - удосконалення процедур ліцензування та отримання документів дозвільного характеру;

  - упорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю), усунення дублювання функцій та необґрунтованого втручання держави у господарську діяльність;

  розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання кредитних ресурсів, у тому числі в результаті:

  - розроблення та впровадження нових фінансових інструментів;

  - надання гарантій та поруки за кредитами;

  - залучення міжнародних організацій до кредитування;

  надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і середнього підприємництва, в тому числі в результаті:

  - посилення захисту прав власника, інвестора, а також корпоративної безпеки бізнесу;

  - стимулювання суб’єктів малого і середнього підприємництва до провадження діяльності з використанням наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих інноваційних технологій;

  - підвищення ефективності та розширення сфери застосування інструментів державної підтримки інноваційної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом надання грантів, прямого інвестування інноваційних проектів, надання фінансових гарантій, стимулювання участі банків в інвестуванні інноваційної діяльності, надання нефінансових послуг та інших видів підтримки, державного замовлення на розроблення і впровадження новітніх технологій за пріоритетними напрямами, оновлення матеріально-технічної бази наукової та науково-технічної діяльності;

  - розвитку співробітництва у сфері інноваційної діяльності між державою, суб’єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами та науково-дослідницькими установами;

  - розроблення і виконання програм інтеграції суб’єктів малого і середнього підприємництва в національні та міжнародні інноваційні і технологічні кластери;

  - забезпечення на безоплатній основі дистанційного доступу громадськості до патентно-інформаційних ресурсів, зокрема, щодо описів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, селекційних досягнень, що сприятиме ефективному захисту прав на такі об’єкти;

  сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, в тому числі у результаті:

  - підтримки створення бізнес-інкубаторів, що здійснюють надання комплексу послуг, зокрема послуг аутсорсингу, центрів трансферу технологій, консалтингових центрів, венчурних фондів, інноваційних бізнес-інкубаторів, що здійснюють підтримку нових проектів та надання венчурного фінансування;

  - визначення на законодавчому рівні понять "бізнес-центр", "бізнес-інкубатор", "кластеризація", "субконтрактація";

  - поширення позитивного досвіду використання нових інструментів кооперування суб’єктів малого, середнього і великого підприємництва, практики пошуку партнерів за кордоном;

  - створення інформаційно-консультаційних центрів з використанням Інтернету;

  - запровадження механізму проведення якісної оцінки діяльності об’єктів зазначеної інфраструктури;

  підтримки експортної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі в результаті:

  - гармонізації актів національного законодавства у сфері технічного регулювання, захисту прав інтелектуальної та промислової власності з міжнародними нормами і правилами;

  - забезпечення державної підтримки страхування операцій з експорту;

  - створення системи навчання з питань провадження зовнішньоекономічної діяльності в рамках виконання програм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та проектів міжнародної технічної допомоги;

  - створення умов для запровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва систем управління якістю продукції;

 12. розвитку соціальної відповідальності бізнесу, в тому числі в результаті:
 13. - гармонізації актів національного законодавства з міжнародними стандартами соціальної відповідальності бізнесу;

  - розроблення методики проведення аудиту соціальної відповідальності бізнесу з використанням системи якісних та кількісних індексів для визначення соціальних рейтингів суб’єктів малого і середнього підприємництва;

  - делегування органам виконавчої влади та місцевого самоврядування функцій із створення системи збору інформації та баз даних для проведення аудиту соціальної відповідальності бізнесу;

  - оприлюднення галузевих та регіональних рейтингів суб’єктів господарювання щодо їх соціальної відповідальності;

  - розроблення механізму створення центрів аудиту соціальної відповідальності бізнесу як складових соціальної інфраструктури;

  - стимулювання розроблення бізнес-асоціаціями, галузевими асоціаціями виробників рекомендацій щодо впровадження на добровільній основі міжнародних стандартів звітності про соціальну відповідальність бізнесу;

  удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

  співпраці між державою, приватним сектором та громадськими організаціями у сфері навчання підприємництву;

 14. удосконалення системи інформаційної підтримки, зокрема шляхом створення інформаційної системи;
 15. проведення моніторингу умов провадження підприємницької діяльності, зокрема із застосуванням регіональних рейтингів ведення бізнесу;

  розширення можливостей участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства у результаті:

  - створення державного реєстру проектів державно-приватного партнерства з можливістю доступу до інформації для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

  - поширення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва інформації про ефективність та переваги участі в реалізації проектів державно-приватного партнерства;

  - проведення серед суб’єктів малого і середнього підприємництва роз’яснювальної роботи з використання механізмів реалізації проектів державно-приватного партнерства у різних секторах економіки та соціальної сфери;

  підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом розроблення та виконання регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

  формування фонду нежитлових приміщень та земельних ділянок для надання в оренду суб’єктам малого і середнього підприємництва на пільгових умовах;

  забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємництва та кооперації, зокрема шляхом державної підтримки формування та поліпшення матеріально-технічної бази виробників сільськогосподарської продукції.

  Програму планується виконати протягом 2014-2024 років.

  Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

  Виконання Програми дасть змогу:

  прискорити розвиток та підвищити конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва на вітчизняному і світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій;

 16. створити сприятливі умови для розв’язання економічних і соціальних проблем;
 17. зменшити обсяги тіньового обороту у сфері малого і середнього підприємництва;
 18. поліпшити бізнес-клімат та сформувати позитивний імідж держави для залучення інвестицій;
 19. створити умови для збільшення на 10 відсотків чисельності осіб, зайнятих у малому і середньому підприємництві;

 20. збільшити внесок малого і середнього підприємництва в національну економіку;
 21. довести до 65 відсотків питому вагу малих і середніх підприємств в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг);

 22. активізувати застосування фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;
 23. забезпечити пріоритетний розвиток малого і середнього підприємництва у сфері промисловості та сприяти насиченню товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною вітчизняною продукцією;

 24. активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у регіонах;
 25. підвищити рівень зайнятості шляхом активного залучення молоді, сільського населення, жінок, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями до малого і середнього підприємництва.

  Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

  Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань", Вищий господарський суд України

  Господарські суди України Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань"

  Про зняття з реєстрації четвертої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками приватного акціонерного товариства "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області та приватним акціонерним товариством "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області, Національна служба посередництва і примирення

  Про зняття з реєстрації четвертої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками приватного акціонерного товариства "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області та приватним акціонерним товариством "РОСАВА" міста Біла Церква Київської області

  Участники II Ежегодного форума юрисконсультов обсудили актуальные проблемы судебной практики

  Участники II Ежегодного форума юрисконсультов в рамках первой секции второй сессии (модератором которой выступил президент АФ «Династия» адвокат Денис Миргородский) обсудили актуальные проблемы судебной практики.

  Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України

  Національний банк України 19.09.2013 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів Код цифровий Код літерний Кількість унцій Назва Облікові курси

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Да, тут много полезной информации.

  Как много необходимой информации.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0