Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, деяких рішень НКРЗ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизаціїНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

 1. 13.12.2012  № 649
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 р. за № 92/22624

  Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ

  Відповідно до статей 19 та 19-1 Закону України "Про телекомунікації"( 1280-15 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації( 1067/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України:

  від 27 жовтня 2006 року № 426 ( z1207-06 ) "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2006 року за № 1207/13081;

  від 12 вересня 2008 року № 1106 ( z0938-08 ) "Про затвердження Змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2008 року за № 938/15629;

  від 28 квітня 2011 року № 200 ( z0603-11 ) "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 603/19341.

  3. Департаменту державного нагляду в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова

  П. Яцук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 13.12.2012  № 649

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 р. за № 92/22624

  ПОРЯДОК здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  І. Загальні положення

  1.1. Основними завданнями державного нагляду за ринком телекомунікацій, який відповідно до покладених на неї завдань здійснює НКРЗІ, є запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб’єктами ринку телекомунікацій при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій.

  1.2. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюють уповноважені НКРЗІ посадові особи, з яких згідно з наказом Голови НКРЗІ формується комісія.

  Склад комісії для проведення позапланової перевірки визначається рішенням НКРЗІ.

  1.3. Об'єктом державного нагляду є визначена чинним законодавством діяльність суб'єктів ринку телекомунікацій, а також перевірка достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

  1.4. НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань щодо державного нагляду:

  отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;

  взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями;

  залучає спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її повноважень.

  1.5. Аналіз результатів державного нагляду за ринком телекомунікацій здійснює НКРЗІ.

  Інформація щодо результатів державного нагляду щокварталу публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ, а також розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

  II. Організація державного нагляду за ринком телекомунікацій

  2.1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій.

  2.2. Державний нагляд за ринком телекомунікацій включає:

 3. контроль за якістю телекомунікаційних послуг;
 4. контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій;

 5. перевірку додержання ліцензійних умов операторами, провайдерами телекомунікацій;
 6. контроль за додержанням суб’єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;

  вимірювання в порядку, встановленому НКРЗІ, параметрів телекомунікаційних мереж, контроль за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах.

  Під час здійснення заходів державного нагляду забороняється перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ, а саме: які не розміщені на офіційних веб-сайтах органів державної влади.

  ІІІ. Планові перевірки

  3.1. Планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів здійснюються не частіше ніж один раз на три роки відповідно до плану перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій (додаток 1), який затверджується рішенням НКРЗІ щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та на підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки.

  3.2. Періоди діяльності суб’єкта ринку телекомунікацій, що перевірялись під час попередніх планових перевірок, повторній перевірці не підлягають.

  3.3. У разі якщо суб'єкт ринку телекомунікацій є користувачем радіочастотного ресурсу України, перевірка дотримання ним законодавства про телекомунікації та законодавства про радіочастотний ресурс України проводиться одночасно.

  3.4. Наказ Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки має містити відомості про найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб’єкта ринку телекомунікацій, щодо діяльності якого буде проводитися перевірка, строки проведення перевірки та предмет перевірки.

  3.5. Строк проведення планової перевірки суб’єктів ринку телекомунікацій не повинен перевищувати 25 робочих днів, з яких:

  до 5 днів — для перевірки документів, наданих суб’єктами ринку телекомунікацій, пов’язаних з провадженням діяльності на ринку телекомунікацій;

  до 11 днів — здійснення планової перевірки на території та приміщеннях суб’єктів ринку телекомунікацій;

  до 9 днів — оформлення результатів перевірки, під час якого від суб'єкта ринку телекомунікацій може отримуватись додаткова інформація, пояснення та інші матеріали.

  3.6. Перевірці підлягають такі документи оператора телекомунікацій:

  установчі документи, довідка про присвоєння коду за ЄДРПОУ, накази про призначення керівника та затвердження структури суб’єкта господарювання, положення про відокремлений підрозділ (філію, представництво тощо) юридичної особи (за наявності);

  наявність у визначених Законом України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) випадках ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій або довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності (якщо в період проведення перевірки триває переоформлення ліцензії);

  наявність у визначених Законом України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) випадках копій ліцензій, які видає НКРЗІ, що підтверджують право відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання на здійснення відповідної діяльності у сфері телекомунікацій;

  наявність у визначених законодавством випадках відповідних дозвільних документів та факту включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

  своєчасність подання звітності у сфері телекомунікацій в обсягах, порядку, строках, визначених законодавством;

 7. своєчасність переоформлення ліцензій, дозволів за наявності визначених законодавством підстав;
 8. своєчасність подання повідомлення до НКРЗІ про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

  3.7. Під час проведення планової перевірки оператора телекомунікацій на його території та приміщеннях перевіряються:

  3.7.1. Питання стосовно організації діяльності:

  своєчасність подання до НКРЗІ заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, повідомлень про зміни зазначених у цій заяві даних про оператора, провайдера та, у визначених законом випадках, повідомлень про взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій;

  наявність визначених чинним законодавством договорів оператора телекомунікацій з провайдерами телекомунікацій;

  своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або приписів про усунення порушень законодавства про телекомунікації.

  3.7.2. Питання виконання технологічних та кваліфікаційних вимог:

  відомості щодо створеної телекомунікаційної мережі та її подальшого використання, технічної експлуатації;

  наявність сертифікатів та/або декларацій, що підтверджують відповідність телекомунікаційного обладнання (технічних засобів та обладнання) об'єкта перевірки вимогам державних і галузевих стандартів, технічних регламентів;

 9. відомості щодо кадрового забезпечення провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг;
 10. за наявності ліцензій — дотримання вимог відповідних ліцензійних умов;
 11. дотримання правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;

 12. порядок маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах загального користування.
 13. 3.7.3. Питання надання телекомунікаційних послуг:

  дотримання правил надання телекомунікаційних послуг, вимог нормативних документів щодо основних умов договору про надання телекомунікаційних послуг;

 14. якість надання телекомунікаційних послуг;
 15. дотримання порядку обліку, розгляду та прийняття рішень за зверненнями та скаргами споживачів телекомунікаційних послуг відповідно до вимог законодавства про телекомунікації;

  усунення пошкоджень телекомунікаційних мереж, які використовуються для надання телекомунікаційних послуг, в установлені законодавством строки.

  3.8. Під час перевірки документів, наданих провайдерами телекомунікацій, вивчаються такі питання:

  установчі документи, довідка про присвоєння коду за ЄДРПОУ, накази про призначення керівника та затвердження структури суб’єкта господарювання, положення про відокремлений підрозділ (філію, представництво тощо) юридичної особи (у разі наявності);

  наявність у визначених законодавством випадках копій ліцензій, відповідних дозвільних документів, які видає НКРЗІ, що підтверджують право провайдера телекомунікацій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та факт включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

  наявність визначених чинним законодавством договорів провайдера телекомунікацій з операторами телекомунікацій;

  своєчасність подання звітності у сфері телекомунікацій в обсягах, порядку, строках, визначених законодавством.

  3.9. Під час проведення планової перевірки провайдера телекомунікацій на його території та приміщеннях перевіряються:

  3.9.1. Питання організації діяльності:

  своєчасність подання до НКРЗІ заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

 16. своєчасність виконання приписів про усунення порушень законодавства про телекомунікації.
 17. 3.9.2. Питання виконання технологічних та кваліфікаційних вимог:

  наявність сертифікатів та/або декларацій, що підтверджують відповідність телекомунікаційного обладнання (технічних засобів та обладнання) об'єкта перевірки вимогам державних і галузевих стандартів, технічних регламентів;

  дотримання вимог правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій.

  3.9.3. Питання надання телекомунікаційних послуг:

  дотримання правил надання телекомунікаційних послуг, вимог нормативних документів щодо основних умов договору про надання телекомунікаційних послуг;

 18. якість надання телекомунікаційних послуг;
 19. дотримання порядку обліку, розгляду та прийняття рішень за зверненнями та скаргами споживачів телекомунікаційних послуг відповідно до вимог законодавства про телекомунікації.

  3.10. Діяльність виробників, постачальників технічних засобів телекомунікацій перевіряється на предмет дотримання вимог державних і галузевих стандартів, регламентів та інших нормативних документів щодо технічних засобів телекомунікацій відповідно до вимог частини другої статті 25 Закону України "Про телекомунікації"( 1280-15 ).

  3.11. Планові перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій здійснюються одночасно з перевіркою його відокремлених підрозділів.

  ІV. Позапланові перевірки

  4.1. Позапланові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів проводяться за рішенням НКРЗІ щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

  на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;

 20. з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;
 21. у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів;

  з метою перевірки дотримання оператором телекомунікацій встановленого у дозволі терміну задіяння номерного ресурсу.

  4.2. За розпорядженням Голови НКРЗІ, уповноважені НКРЗІ посадові особи проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

  4.3. Рішення НКРЗІ про проведення позапланової перевірки має містити відомості про найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб’єкта ринку телекомунікацій, щодо діяльності якого буде проводитися перевірка, строки проведення перевірки та предмет перевірки.

  4.4. Під час проведення позапланової перевірки перевіряються тільки ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, та які зазначені у посвідченні на її проведення.

  4.5. Строк проведення позапланової перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій не повинен перевищувати 10 робочих днів.

  4.6. Щодо споживачів телекомунікаційних послуг проводяться позапланові перевірки та інші заходи, передбачені законодавством, під час яких уповноважені НКРЗІ посадові особи перевіряють виконання обов’язків споживачів з питань дотримання вимог законодавства про телекомунікації.

  V. Посвідчення на проведення перевірки та склад комісії

  5.1. На підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки або рішення НКРЗІ про проведення позапланової перевірки оформляється посвідчення (додаток 2), яке підписується Головою НКРЗІ або посадовою особою, уповноваженою Головою НКРЗІ, та засвідчується печаткою НКРЗІ.

  5.2. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому терміну здійснення перевірки.

  5.3. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень ( z0092-13 ) (додаток 3), що ведеться в НКРЗІ в електронному вигляді.

  5.4. У разі якщо суб’єкт ринку телекомунікацій здійснює свою діяльність в декількох регіонах України, перевірка його та відокремлених підрозділів здійснюється однією комісією (яка складається з підкомісій) з числа уповноважених НКРЗІ посадових осіб для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій.

  5.5. При проведенні перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій, який здійснює свою діяльність в декількох регіонах України, до складу комісії включаються уповноважені НКРЗІ посадові особи у регіонах діяльності суб’єкта ринку телекомунікацій, які за результатами перевірок суб’єкта ринку телекомунікацій складають довідки щодо перевірки відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Результати перевірок суб’єкта ринку телекомунікацій у регіонах його діяльності включаються до акта перевірки дотримання законодавства про телекомунікації, форма якого наведена у додатку 5 до цього Порядку (далі — акт перевірки).

  У разі потреби для розгляду питань, що належать до повноважень комісії, до її складу залучаються спеціалісти центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками).

  VІ. Порядок проведення перевірок

  1. Планові перевірки

  1.1. НКРЗІ проводить планові перевірки за умови направлення письмового повідомлення суб'єкту ринку телекомунікацій про проведення перевірки не пізніше ніж за десять днів до дати початку проведення цієї перевірки.

  Повідомлення за підписом уповноваженої НКРЗІ посадової особи повинно містити:

 22. дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
 23. найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності якої здійснюється захід;

 24. найменування органу державного нагляду.
 25. Повідомлення надсилається рекомендованим листом за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, яке зазначене в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (копія якого може бути направлена засобами електронних комунікацій), за рахунок коштів НКРЗІ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта ринку телекомунікацій під розписку.

  Для проведення планової перевірки відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій НКРЗІ направляє в установленому законодавством порядку повідомлення одночасно суб'єкту ринку телекомунікацій та його відокремленому підрозділу, який перевіряється.

  1.2. Перед проведенням планової перевірки голова комісії зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта ринку телекомунікацій або уповноваженій ним особі посвідчення та службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії, і надати копію посвідчення на проведення перевірки.

  1.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій на зворотному боці посвідчення робить напис про ознайомлення з посвідченням, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та призначення особи, уповноваженої на підписання акта перевірки, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

  2. Позапланові перевірки

  2.1. Про проведення позапланової перевірки суб'єкт ринку телекомунікацій повідомляється безпосередньо перед її початком.

  2.2. Перед проведенням позапланової перевірки голова комісії зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта ринку телекомунікацій або уповноваженій ним особі посвідчення та службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення.

  2.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій на зворотному боці посвідчення робить напис про ознайомлення з посвідченням, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та призначення особи, уповноваженої на підписання акта перевірки, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

  2.4. У разі якщо підставою для проведення позапланової перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, перед проведенням позапланової перевірки голова комісії ознайомлює керівника суб'єкта ринку телекомунікацій або уповноважену ним особу з документом, що став підставою для її проведення, та надає йому копію цього документа.

  3. Проведення позапланових перевірок у відокремлених підрозділах суб'єктів ринку телекомунікацій

  3.1. Перед проведенням позапланової перевірки відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій посадова особа НКРЗІ в день початку перевірки особисто інформує керівника суб'єкта ринку телекомунікацій про проведення позапланової перевірки його відокремленого підрозділу шляхом передачі копії посвідчення та у разі, якщо підставою для проведення позапланової перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, копію цього документа, а також повідомляє прізвище, ім’я та по батькові, посаду голови комісії та його номер телефону.

  3.2. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій в день початку перевірки, але не пізніше однієї години після отримання копій документів від посадової особи НКРЗІ, засобами електронних комунікацій направляє керівнику (уповноваженій особі) відокремленого підрозділу копію отриманого посвідчення з відміткою про його ознайомлення, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та визначає особу, уповноважену на підписання акта перевірки з боку суб’єкта ринку телекомунікацій.

  3.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій інформує (в телефонному режимі) голову комісії про прийняті рішення.

  Голова комісії після отримання інформації від керівника (уповноваженої особи) суб’єкта ринку телекомунікацій про допуск до проведення позапланової перевірки зобов’язаний пред’явити керівнику (уповноваженій особі) відокремленого підрозділу суб’єкта ринку телекомунікацій посвідчення та службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії.

  3.4. Керівник (уповноважена особа) відокремленого підрозділу суб’єкта ринку телекомунікацій відповідно до прийнятого рішення керівника суб’єкта ринку телекомунікацій на зворотному боці оригіналу посвідчення робить напис про ознайомлення з посвідченням, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

  3.5. У разі якщо підставою для проведення позапланової перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, перед проведенням позапланової перевірки голова комісії, крім того, ознайомлює керівника (уповноважену особу) відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій з документом, що став підставою для її проведення, та надає йому копію цього документа. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій на зворотному боці посвідчення зазначає про отримання копії цього документа.

  4. Порядок допуску комісії до здійснення перевірки

  4.1. Перевірка здійснюється в робочий час суб'єкта ринку телекомунікацій, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  4.2. Комісія вважається допущеною до перевірки при здійсненні керівником (уповноваженою особою) суб’єкта ринку телекомунікацій відповідного напису із скріпленням печаткою (за наявності) про допуск на зворотному боці посвідчення із зазначенням дати та часу ознайомлення з посвідченням.

  Датою початку перевірки є дата здійснення такого напису.

  4.3. Голова комісії перед початком перевірки повинен зробити напис у журналі реєстрації перевірок (за наявності), заповнюючи всі графи, які передбачені вимогами чинного законодавства, та засвідчити його своїм підписом. У разі відсутності у суб’єкта ринку телекомунікацій журналу реєстрації перевірок комісія повинна відобразити цей факт в акті перевірки.

  4.4. Керівник (уповноважена особа) та посадові особи суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу під час перевірки зобов’язані надавати комісії документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки.

  4.5. Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки, надаються суб’єктом господарювання не пізніше наступного робочого дня після надання запиту. Документи, надання яких пов’язано з особливостями технологічного процесу діяльності суб’єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу, за погодженням з головою комісії надаються в інший визначений комісією строк.

  4.6. Суб'єкт ринку телекомунікацій, його відокремлений підрозділ зобов’язані допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення заходів державного нагляду за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду, передбаченого вимогами чинного законодавства.

  4.7. У разі відмови у допуску комісії до проведення перевірки керівник (уповноважена особа) суб’єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу зобов’язаний зробити напис на зворотному боці посвідчення про причини відмови.

  4.8. У разі відмови суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу у допуску комісії до проведення перевірки комісія складає акт про відмову у допуску комісії до проведення перевірки (далі — акт про відмову у допуску), який підписують голова та члени комісії. Відмова керівника (уповноваженої особи) суб’єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу зробити напис на зворотному боці посвідчення про причини відмови в допуску комісії до проведення перевірки не позбавляє комісію права скласти зазначений акт.

  4.9. У разі відмови у допуску комісії до проведення перевірки ця перевірка вважається такою, що не відбулася.

  На підставі акта про відмову у допуску здійснюється повторне направлення на перевірку у такому порядку:

  Голова НКРЗІ видає наказ про визначення строку проведення планової перевірки у межах відповідного кварталу, визначеного рішенням НКРЗІ;

  НКРЗІ приймає рішення про визначення строку проведення планової перевірки (якщо строк перевірки переноситься на інший квартал) або визначення іншого строку проведення позапланової перевірки.

  У разі повторної відмови суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу у допуску комісії до проведення перевірки комісія складає акт про повторну відмову у допуску комісії до проведення перевірки, який підписують голова та члени комісії. Акт надається до розгляду на засідання НКРЗІ для прийняття відповідного рішення згідно з вимогами чинного законодавством.

  4.10. У разі перешкоджання суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом комісії у здійсненні перевірки комісія у двох примірниках складає акт про чинення перешкод, які не дають право здійснити перевірку в повному обсязі (додаток 6) (далі — акт про чинення перешкод), який підписують голова та члени комісії. У цьому акті мають бути зафіксовані факти перешкоджання суб'єктом ринку телекомунікацій, його відокремленим підрозділом у проведенні комісією перевірки.

  4.11. Комісія ознайомлює керівника (уповноважену особу) суб’єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу з актом про чинення перешкод.

  4.12. Акт про чинення перешкод є невід’ємним додатком до акта перевірки.

  VІІ. Порядок оформлення результатів перевірок

  7.1. Акт перевірки складається у двох примірниках.

  7.2. Перший примірник акта перевірки зберігається в НКРЗІ, другий надається суб'єктові ринку телекомунікацій, який перевірявся.

  7.3. В акті перевірки повинні бути зазначені відомості про стан дотримання суб'єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства або детальний опис усіх виявлених порушень законодавства у сфері телекомунікацій з посиланням на конкретні пункти, частини, статті законів, інших нормативно-правових актів.

  7.4. Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не були виявлені під час перевірки або раніше виявлені та усунуті до початку перевірки.

  7.5. До акта перевірки додаються засвідчені в установленому порядку, у тому числі печаткою (за наявності), та підписані керівником (уповноваженою особою) суб'єкта ринку телекомунікацій, його відокремленого підрозділу копії документів, довідки, пояснення, що підтверджують факти, викладені в акті перевірки.

  7.6. У разі проведення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж до акта перевірки додається акт вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж.

  7.7. У разі виявлення під час перевірки суб’єкта ринку телекомунікацій ознак порушень законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій з боку інших суб’єктів господарювання голова комісії письмово доповідає про зазначене з одночасним наданням пропозицій стосовно доцільності проведення позапланової перевірки додержання вимог законодавства суб’єктом ринку телекомунікацій, в діяльності якого вбачаються такі ознаки порушень.

  7.8. Примірники акта перевірки не пізніше останнього дня перевірки, зазначеного в посвідченні, підписуються головою і членами комісії та передаються для ознайомлення керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта ринку телекомунікацій.

  7.9. Керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій на першому примірнику акта перевірки особисто зазначає про ознайомлення з актом перевірки та отримання другого примірника, підписує його із зазначенням дати та проставляє печатку (за наявності) і того самого дня повертає перший примірник голові комісії.

  7.10. У разі коли керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій не погоджується з актом перевірки, то він робить у ньому напис про наявність зауважень та/або пояснень та підписує його.

  Якщо подати в установлений строк письмові зауваження та/або пояснення через їх значний обсяг або складність неможливо, керівник (уповноважена особа) суб'єкта ринку телекомунікацій зазначає в акті перевірки дату їх надання та надсилає їх листом за місцезнаходженням НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки.

  7.11. Зауваження та/або пояснення щодо результатів державного нагляду, подані в установлений строк, долучаються до акта перевірки та є його невід'ємною частиною.

  7.12. У разі відмови керівника (уповноваженої особи) суб'єкта ринку телекомунікацій від ознайомлення (підписання) з актом перевірки, іншим актом, передбаченим цим Порядком, голова комісії робить відповідний напис в обох примірниках акта перевірки про те, що ця особа відмовилася від ознайомлення (підписання) з актом перевірки. Цей напис засвідчується підписами голови та членів комісії.

  Другий примірник акта перевірки з відповідним записом протягом трьох робочих днів після підписання акта перевірки НКРЗІ направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення суб'єкту ринку телекомунікацій.

  7.13. У разі виявлення за результатами перевірки фактів вчинення адміністративного правопорушення уповноважені НКРЗІ посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення (додаток 7) (далі — протокол).

  7.14. Розгляд справи за складеним протоколом здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  7.15. У разі прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення за результатами розгляду справи виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 8).

  7.16. При виявленні за результатами перевірки фактів відповідних порушень комісія складає акти, зазначені у пунктах 2 — 6 частини першої статті 55 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), які підписуються головою та членами комісії, надаються для ознайомлення керівнику суб’єкта ринку телекомунікацій або уповноваженій ним особі та додаються до акта перевірки.

  7.17. З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час перевірки суб'єкта ринку телекомунікацій порушень на підставі акта перевірки складається розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій (додаток 9) або припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації (додаток 10).

  7.18. У разі наявності з боку суб'єкта ринку телекомунікацій письмових зауважень та/або пояснень до акта перевірки строк видання розпорядження або припису обчислюється з дати отримання НКРЗІ відповідних зауважень та/або пояснень.

  7.19. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій — обов’язкове для виконання письмове рішення НКРЗІ (уповноваженої НКРЗІ посадової особи) щодо усунення суб'єктом ринку телекомунікацій виявлених порушень ліцензійних умов у визначені строки.

  НКРЗІ (уповноважена НКРЗІ посадова особа) має прийняти рішення про винесення розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій протягом 20 робочих днів з дня складення акта перевірки.

  Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій складається у двох примірниках, один з яких надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення суб’єкту ринку телекомунікацій не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення про його видання.

  7.20. Припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації — обов'язкова для виконання суб'єктом ринку телекомунікацій у визначені строки письмова вимога уповноваженої НКРЗІ посадової особи щодо усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації.

  Припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації складається та підписується головою комісії, яка здійснювала перевірку, та не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня складення акта видається суб'єкту ринку телекомунікацій.

  Припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації складається в двох примірниках: один примірник надається керівнику суб'єкта ринку телекомунікацій або уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник залишається у НКРЗІ.

  У разі відмови керівника суб’єкта ринку телекомунікацій або уповноваженої ним особи від отримання припису уповноваженої НКРЗІ посадової особи він направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  7.21. Суб'єкт ринку телекомунікацій, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або припис про усунення порушень законодавства про телекомунікації, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати НКРЗІ інформацію у письмовій формі про їх усунення.

  7.22. З метою перевірки виконання вимог розпоряджень НКРЗІ чи приписів уповноважених НКРЗІ посадових осіб про усунення виявлених порушень, НКРЗІ може провести позапланову перевірку.

  7.23. У разі виявлення за результатами проведення позапланової перевірки факту невиконання суб'єктом ринку телекомунікацій розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій або припису про усунення порушень законодавства про телекомунікації комісія відображає це в акті перевірки та здійснює передбачені чинним законодавством заходи.

  VІІІ. Права та обов'язки суб'єктів ринку телекомунікацій при здійсненні державного нагляду

  8.1. Під час здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду за ринком телекомунікацій суб'єкти ринку телекомунікацій мають право:

 26. вимагати від уповноважених НКРЗІ посадових осіб додержання вимог законодавства;
 27. одержувати копії посвідчення та перевіряти наявність у посадових осіб НКРЗІ службових посвідчень;
 28. не допускати посадових осіб НКРЗІ до здійснення державного нагляду, якщо:
 29. він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду, передбачених законом;

  посадова особа НКРЗІ не надала копії документів, передбачених законодавством, або якщо надані документи не відповідають вимогам законодавства;

 30. бути присутніми під час здійснення заходів державного нагляду;
 31. вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;
 32. одержувати та знайомитися з актами державного нагляду;
 33. надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу державного нагляду;

 34. застосовувати засоби фото-, відеозапису під час проведення заходу державного нагляду;
 35. оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії та бездіяльність НКРЗІ та її посадових осіб.

  8.2. Суб'єкти ринку телекомунікацій при здійсненні державного нагляду зобов'язані:

 36. допускати голову та членів комісії на територію та в приміщення для проведення перевірки;
 37. виконувати вимоги НКРЗІ щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 38. надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду, відповідно до закону, у тому числі копії документів, що підтверджують факти, викладені в акті перевірки;

  одержувати примірник припису або акта органу державного нагляду за результатами проведеного планового чи позапланового заходу;

 39. визначати особу, відповідальну за проведення перевірки.
 40. У разі необхідності доступу представників комісії в технологічні приміщення з підвищеною небезпекою допуск до них здійснюється відповідно до вимог норм техніки безпеки.

  ІХ. Права та обов'язки комісії

  9.1. Під час здійснення в установленому порядку державного нагляду за ринком телекомунікацій голова та члени комісії мають право:

  доступу у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів, провайдерів телекомунікацій, виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів;

 41. застосовувати засоби фото-, відеозапису під час проведення заходу державного нагляду;
 42. давати в межах своїх повноважень суб’єктам ринку телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації;

  застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації до суб’єктів ринку телекомунікацій;

 43. вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 44. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;
 45. одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду, відповідно до закону.

  9.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

  повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

 46. дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;
 47. не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки;
 48. забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта ринку телекомунікацій, що стає доступною уповноваженим НКРЗІ посадовим особам під час здійснення державного нагляду;

  ознайомлювати керівника суб’єкта ринку телекомунікацій або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду;

 49. надавати суб’єкту ринку телекомунікацій консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду.
 50. 9.3. У разі виявлення під час здійснення державного нагляду ознак кримінальних правопорушень, НКРЗІ передає матеріали до правоохоронних органів відповідно до вимог чинного законодавства.

  Директор Департаменту державного нагляду

  О. В. Корецький

  Додаток 1 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  Затверджено рішенням НКРЗІ ___.________ 20__ року

  ПЛАН перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на ___ квартал 20 __ року

  № з/п

  Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб’єкта ринку телекомунікацій

  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

  Місцезнаходження (місце проживання)

  Статус суб’єкта ринку телекомунікацій

  Строк здійснення перевірки

  Додаток 2 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  ПОСВІДЧЕННЯ ( z0092-13 BF249.doc )

  Додаток 3 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  ЖУРНАЛ обліку посвідчень

  № з/п

  Номер та дата посвідчення

  Найменування (прізвище, ініціали) суб’єкта ринку телекомунікацій

  Вид перевірки

  Строк здійснення перевірки

 51. початок
 52. завершення
 53. Додаток 4 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  ДОВІДКА ( z0092-13 BF252.doc ) щодо перевірки відокремленого підрозділу суб'єкта ринку телекомунікацій

  Додаток 5 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  АКТ ( z0092-13 BF253.doc ) перевірки дотримання законодавства про телекомунікації

  Додаток 6 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  АКТ ( z0092-13 BF254.doc ) про чинення перешкод, які не дають право здійснити перевірку в повному обсязі

  Додаток 7 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  ПРОТОКОЛ ( z0092-13 BF255.doc ) про адміністративне правопорушення

  Додаток 8 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  ПОСТАНОВА ( z0092-13 BF256.doc ) про накладення адміністративного стягнення

  Додаток 9 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ( z0092-13 BF258.doc ) про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій

  Додаток 10 до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

  ПРИПИС ( z0092-13 BF259.doc ) про усунення порушень законодавства про телекомунікації

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Щодо заходів з профілактики африканської чуми свиней, Міністерство доходів і зборів України

  МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ  Департамент митної справи Начальникам митниць Щодо заходів з профілактики африканської чуми свиней З додаток до листа Міністерства доходів і зборів України від 26.06.2013 № 99-24/2-01-10/2154( v2154810-13 ), для використання в роботі надсилаємо рішення Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 22.06.2013 № 15-9-1-16/17664.

  Про звільнення Ю. Самохвала з посади голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити САМОХВАЛА Юрія Георгійовича з посади голови Петрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

  передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

  Ложка меду зарядить вас енергією на цілий день

  Продукт, який підвищує імунітет, заряджає енергією і дозволяє легше переносити стресові ситуації мед, про цілющі властивості якого відомо з давніх часів, на думку фахівців, продукт незамінний ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Всем большое спасибо. Ваш сайт - без всякого сомнения на данный момент - неповторимый в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет сайты. Этот интернет сайт весьма прост в пользовании. На нем полезно проводить отдых - просто, удобно,быстро.

  Доброе утро!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0