Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії

  Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергіїНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ (НКРЕ)

  ПОСТАНОВА

  20.12.2012 Київ № 1667

  Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії

  Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

  ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Затвердити Примірний договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії (додається).

  Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 20.12.2012 № 1667

  ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

  про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії

  м. ____________________ „_____”_____________20___року

  Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі — Виконавець) у особі _________________________________________________________________________________________,

  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  що діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________________

  (повне найменування учасника аукціону)

  (далі — Замовник) у особі _____________________________________________________________,

  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

  що діє на підставі ___________________________________________________________________,

  (документ, яким визначені повноваження особи укладати договір від імені учасника аукціону)

  з іншої сторони, у подальшому Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони, а кожний окремо також Сторона, уклали за результатами _____________аукціону, проведеного відповідно до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 08.11.2012 № 1450, цей Договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії (далі — Договір) про таке:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Згідно з цим Договором Замовник отримує послуги Виконавця із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії (далі — послуги).

  1.2. Основним видом діяльності Замовника є діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, яка здійснюється на підставі виданої НКРЕ ліцензії: серія ____ № _______.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, указаних у Додатку 1 до цього Договору, через міждержавний перетин _______________________________________________________________________________________,

  (назва відповідного міждержавного перетину)

  а Замовник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується оплатити ці послуги та використовувати отриману пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України.

  2.2. Згідно з цим Договором Замовник отримує послуги з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину в обсязі ___________ МВт (Додаток 2 до цього Договору).

  3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  3.1. Основний зміст послуг полягає в можливості Замовника без укладання будь-яких додаткових договорів, крім передбаченого п. 3.5 цього Договору, у строки та в обсягах, обумовлених цим Договором, отримати від Виконавця доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електричної енергії.

  3.2. Строк надання послуг згідно з цим Договором становить ______________, починаючи з 00-00 годин ____ 20__ року до 24-00 годин __________ 20__ року включно. Розрахунковим періодом згідно з цим Договором є календарний місяць.

  3.3. Максимальна потужність передачі електроенергії Замовника через міждержавний перетин, визначений у п. 2.1 цього Договору, не може перевищувати ____________ МВт (Додаток 2 до цього Договору).

  3.4. Виконавець не відповідає за забезпечення технічної можливості передачі електричної енергії Замовника на території ____________________________________________________________________

  (указується суміжна країна, з/до якої Замовник здійснює експорт електричної енергії)

  3.5. Обов’язковою умовою надання Виконавцем послуг згідно з цим Договором є укладання Замовником відповідного договору купівлі-продажу електричної енергії для подальшого експорту з оптовим постачальником електричної енергії — ДП «Енергоринок».

  3.6. Замовник зобов’язаний не пізніше ____ числа місяця, що передує розрахунковому періоду, надавати Виконавцю:

  документ, що підтверджує оплату Замовником вартості послуг Виконавця в розрахунковому періоді;

  попередній графік поставок електричної енергії через міждержавний перетин на розрахунковий період, складений за формою, установленою Додатком 3 до цього Договору, та відповідає умовам п. 3.3 цього Договору;

  письмове підтвердження від ДП «Енергоринок» щодо можливості продажу електричної енергії для Замовника згідно з договором, указаним у п. 3.5 цього Договору.

  3.7. Замовник зобов’язаний подавати Виконавцю добовий графік поставки електричної енергії в терміни та за формами, установленими Правилами Оптового ринку електричної енергії України.

  3.8. Виконавець має право обмежити або припинити надання Замовнику послуг, невідкладно повідомивши про це Замовника через засоби факсимільного зв’язку та (або) електронною поштою, у наступних випадках:

  3.8.1. За взаємною згодою Сторін, у разі звернення Замовника.

  3.8.2. Аварійних ремонтів або пошкодження ліній електропередачі, зазначених у Додатку 1 до цього Договору, а також інших аварійних ситуаціях (у т. ч. здійснення заходів з попередження або ліквідації системної аварії відповідно до договорів, укладених між системними операторами), що призвели до необхідності обмеження або припинення використання Замовником пропускної спроможності міждержавного перетину.

  3.8.3. Обставин непереборної сили.

  3.8.4. Припинення паралельної (радіальної) роботи об’єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних країн (або їх частинами).

  3.9. Виконавець невідкладно після усунення обставин, зазначених у п. п. 3.8.2 — 3.8.4 цього Договору, або за відновленням домовленостей Сторін за взаємною згодою знімає обмеження або відновлює надання послуг, про що невідкладно повідомляє Замовника через засоби факсимільного зв’язку та (або) електронною поштою.

  3.10. У разі неспроможності Виконавця надати Замовнику обсяг послуг, передбачений цим Договором, якщо це не обумовлено випадками, зазначеними в п. 3.8 цього Договору, Виконавець компенсує Замовнику скорочення доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину.

  Розмір компенсації обраховується Виконавцем за формулою:

  Розмір компенсації, гривень = Т х Р х т, де:

  Т — тариф на послуги Виконавця в розрахунковому періоді з ПДВ, гривень за 1 МВт/год;

  Р — величина скорочення доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину в розрахунковому періоді, передача якого через міждержавний перетин була запланована Замовником відповідно до графіка поставки електричної енергії, МВт;

  т — кількість повних годин, у яких відбувалося скорочення.

  Компенсація перераховується Виконавцем на поточний рахунок Замовника не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, у якому відбулось скорочення.

  4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  4.1. Вартість послуг Виконавця за цим Договором визначається відповідно до протоколу аукціонної комісії від ____________№_____________ та становить______________ грн (___________________ гривень) на місяць, крім того ПДВ ______ грн (____________________ гривень), усього ________ грн (___________________ гривень).

  4.2. Замовник до початку розрахункового періоду сплачує Виконавцю вартість послуг Виконавця в розрахунковому періоді у строк до ___________.

  4.3. Сторони підтверджують, що сума гарантійного внеску (гарантійних внесків) у розмірі ______________ грн (___________________ гривень), унесена Замовником на рахунок Виконавця, переходить у власність Виконавця та зараховується в рахунок виконання ним своїх зобов’язань згідно з цим Договором.

  4.4. Розрахунки згідно з цим Договором здійснюються в національній валюті шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Виконавця, зазначений у п. 10 цього Договору, через установу банку згідно з установленими законодавством України правилами безготівкових розрахунків.

  4.5. Замовник відповідно до умов цього Договору невідкладно повідомляє Виконавця про оплату послуг Виконавця в розрахунковому періоді.

  4.6. Не пізніше _____ числа місяця, наступного за розрахунковим, Виконавець складає і передає Замовнику підписаний та скріплений печаткою зі свого боку акт прийому-передачі наданих за цим Договором у розрахунковому періоді послуг (у двох примірниках). Не пізніше _______ числа місяця, наступного за розрахунковим, Виконавцю має надійти підписаний Замовником та скріплений його печаткою акт прийому-передачі наданих згідно з цим Договором у розрахунковому періоді послуг (один примірник).

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  5.1. У випадку порушення зобов'язання, що випливає з Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

  Порушенням зобов`язання, що випливає з Договору, є невиконання або неналежне виконання такого зобов`язання, тобто виконання його з порушенням умов, визначених цим Договором.

  5.2. За прострочення платежів, передбачених п. 3.10 або 4.2 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несплаченої у строк суми за кожен день прострочення.

  5.3. Сплата Стороною визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством неустойки не звільняє цю Сторону від обов'язку виконати зобов`язання в натурі та відшкодувати за вимогою іншої Сторони завдані збитки.

  6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих будь-якого характеру, військових дій, епідемій, масових хвилювань, страйків, аварій, змін законодавства України за умови, що такі обставини настали після підписання цього Договору. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов’язання згідно з цим Договором унаслідок вищезазначених обставин, повинна протягом 10 (десяти) днів повідомити про це іншу Сторону.

  6.2. Належним підтвердженням настання та тривалості обставин непереборної сили буде документ, який згідно з чинним законодавством України має підтверджувати наявність та тривалість обставин непереборної сили.

  6.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторони зобов’язані погодити між собою дії, необхідні для подальшого виконання цього Договору або його припинення.

  7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

  7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного в Україні законодавства.

  8. ДІЯ ДОГОВОРУ

  8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.

  8.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, установлений п. 8.1 цього Договору, і закінчується __________________ 20__ року, але не раніше дня повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно з цим Договором.

  8.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, відповідно до чинного законодавства.

  8.4. Якщо інше прямо не передбачене цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін. Унесення змін до цього Договору оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

  8.5. Надання послуг може бути припинено Виконавцем, а цей Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених згідно з цим Договором Замовником платежів, шляхом надсилання Замовнику письмового повідомлення про це у випадках:

  8.5.1. Прострочення Замовником оплати згідно з цим Договором повністю або частково в розрахунковому періоді.

  8.5.2. Ненадання Замовником Виконавцю в установлений термін будь-якого з документів, зазначених у п. 3.6. цього Договору.

  8.5.3. Передбачених Порядком проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 08.11.2012 № 1450, або іншим актом законодавства.

  9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  9.1. Усі правовідносини, що виникають в рамках цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними положеннями чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  9.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки згідно з цим Договором третім особам.

  9.3. Виконавець на момент укладення цього Договору є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

  9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними в цьому Договорі реквізитів, зобов`язуються невідкладно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну та несуть ризик настання несприятливих наслідків, пов’язаних із відсутністю або пізнім надходженням відповідного повідомлення.

  9.5. Додатки до цього Договору:

  Додаток 1 — Перелік міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину;

  Додаток 2 — Обсяг послуг з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину, у МВт;

  Додаток 3 — Форма попереднього графіка поставки електричної енергії через міждержавний перетин.

  Додатки до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

  9.6. Усі виправлення щодо тексту Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами повноважних представників Сторін та скріплені їх печатками.

  9.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Сторони підтверджують, що ними досягнута згода з усіх істотних умов цього Договору.

  10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Виконавець:

  ДП «НЕК «Укренерго»

  Адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Комінтерну, 25

  П/р із спеціальним режимом використання №____________________________

  у____________________________

  _____________________________

  МФО__________________________

  П/р № _______________________ у____________________________

  МФО__________________________

  ЄДРПОУ ______________________

  Телефон: 287-67-47

  Факс: 238-32-64

  _____________________________

  (посада особи, уповноваженої підписувати договір)

  ______________/____________/

  М. П.

  Замовник:

  ________________________________

  Адреса:_________________________

  ________________________________

  П/р № __________________________

  у ______________________________

  МФО ____________________________

  ЄДРПОУ _________________________

  Телефон: __________________________

  Факс: _____________________________

  ________________________________

  (посада особи, уповноваженої підписувати договір)

  ______________/___________/

  М. П.

  Начальник управління енергоринку С. Вишинський Додаток 1 до Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії

  ПЕРЕЛІК

  міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину

  Назва міждержавного перетину

  Назва міждержавних електричних мереж

  Додаток 2 до Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії

  ОБСЯГ

  послуг з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину,

  у МВт

  січень

  __________ МВт;

  лютий

  __________ МВт;

  березень

  __________ МВт;

  квітень

  __________ МВт;

  травень

  __________ МВт;

  червень

  __________ МВт;

  липень

  __________ МВт;

  серпень

  __________ МВт;

  вересень

  __________ МВт;

  жовтень

  __________ МВт;

  листопад

  __________ МВт;

  грудень

  __________ МВт.

  Додаток 3 до Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Анатолій Сіренко: процедуру технічного огляду можливо відновити тільки після обговорення з громадськістю

  Учора окремі ЗМІ невірно інтерпретували слова начальника Департаменту ДАІ МВС України Анатолія Сіренка щодо повернення технічного огляду для приватних авто. Поспішили з обвинуваченнями і деякі ...

  Про затвердження планових показників виконання державного замовлення на 2013 рік, Державне агентство України з питань кіно

  Про затвердження планових показників виконання державного замовлення на 2013 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 591( 591-2013-п ) "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2013 році" та на підставі Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів( v0295734-13 ), затвердженої наказом Міністерства культури України від 09.04.2013 № 295 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  Arzinger выступает советником ЕБРР по реализации инфраструктурных проектов на Украине и странах ЕС

  Адвокатское объединение Arzinger выступает советником Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в связи с инвестированием 20 миллионов евро в совместный проект с французской агропромышленной ...

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та встановлення мінімальної суми граничного розміру відшкодування вкладів, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та встановлення мінімальної суми граничного розміру відшкодування вкладів (реєстр. № 10520), поданий народним депутатом України Полунєєвим Ю. В.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Этот интернет портал здоровский! работал на нем довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет портал ожидает хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими трудами чаще! Действуйте!

  Для меня это была находка! Третью неделю зависаю здесь на интернет проекте и валить отсюда совсем не собираюсь.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0