Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 06.11.2012 № 1582
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 р. за № 1954/22266

  Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) та Закону України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ), з метою реалізації конституційного права громадян на звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, удосконалення порядку розгляду звернень громадян Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

  2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

  подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 3. подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. 3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 06.11.2012 р. № 49

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.11.2012  № 1582

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 р. за № 1954/22266

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок розгляду звернень громадян в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

  I. Загальні положення

  1. Ця Інструкція розроблена згідно із Законом України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ) (далі-Закон), Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109( 109/2008 ) «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування( 348-97-п ), об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

  2. Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються уповноваженими посадовими особами центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та керівниками або уповноваженими особами територіальних органів під час особистого прийому громадян, який проводиться згідно з окремим порядком, розробленим НКЦПФР. Якщо розв'язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в тому самому порядку, що й при письмовому зверненні.

  3. Ця Інструкція визначає порядок розгляду письмових звернень громадян у центральному апараті НКЦПФР та її територіальних органах. Під зверненнями громадян слід розуміти пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

  4. У роботі зі зверненнями громадян потрібно забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний їх розгляд з метою оперативного розв'язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням, повною мірою реалізовуючи при цьому визначені законодавством повноваження.

  5. Усі звернення громадян, що надходять до центрального апарату НКЦПФР та територіальних органів, підлягають обов'язковій класифікації за встановленими відповідно до статті 3 Закону( 393/96-ВР ) видами, з урахуванням особливостей, встановлених статтями 14, 15 та 16 Закону.

  6. Рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб НКЦПФР можуть бути оскаржені у випадках, визначених статтею 4 Закону( 393/96-ВР ).

  II. Первинний розгляд, облік та зберігання звернень громадян

  1. Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в центральному апараті НКЦПФР та територіальних органах на підрозділ, який відповідає за ведення діловодства за зверненнями громадян, а у разі відсутності в структурі територіального органу такого підрозділу — на посадову особу, уповноважену на ведення діловодства за зверненнями громадян (далі — відповідальна особа).

  2. Усі звернення громадян, що надходять до центрального апарату НКЦПФР та територіальних органів, повинні прийматися, проходити первинний розгляд й централізовано реєструватися в день їх надходження в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування( 348-97-п ), об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, цією Інструкцією та інструкцією з діловодства в НКЦПФР.

  3. Звернення громадян підлягають первинному розгляду та розподілу їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду Головою НКЦПФР, членами НКЦПФР згідно з розподілом обов’язків між ними, керівником апарату НКЦПФР або керівником територіального органу, який включає перевірку правильності оформлення звернень, ознайомлення зі змістом, визначення їх належності до компетенції НКЦПФР, та визначення за ними конкретного виконавця.

  4. Первинний розгляд звернень громадян у центральному апараті НКЦПФР та територіальних органах здійснюється відповідальною особою згідно з розподілом функціональних обов’язків.

  5. У зверненні мають бути вказані прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та викладено суть порушеного питання. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

  Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону( 393/96-ВР ).

  Копія звернення залишається у справі центрального апарату НКЦПФР або територіального органу, до якого звернувся заявник.

  Рішення про повернення звернення заявнику за поданням відповідальної особи в центральному апараті НКЦПФР приймається керівником апарату НКЦПФР, в територіальних органах НКЦПФР — керівником структурного підрозділу.

  6. Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з чинним законодавством. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.

  7. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним, реєструється, але розгляду не підлягає. Рішення про визнання звернення анонімним та залишення його без розгляду за поданням відповідальної особи в центральному апараті НКЦПФР приймає Голова НКЦПФР, у територіальних органах — керівник територіального органу.

  8. Не розглядаються повторні звернення, які надійшли до НКЦПФР або територіального органу від тієї самої особи з того самого питання, якщо перше звернення вирішено по суті.

  Повторними вважаються також звернення, у яких оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням; повідомляється про несвоєчасне вирішення питання, що порушувалося в попередньому зверненні, якщо з часу його надходження минув установлений законодавством строк розгляду й відповідь громадянину не надавалась; не вирішено по суті або вирішено не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні.

  Звернення в інтересах однієї й тієї самої особи або групи заявників з одного й того самого питання, які були надіслані різним адресатам, але надійшли на розгляд до центрального апарату НКЦПФР або одного й того самого територіального органу, вважаються дублетними.

  9. Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону( 393/96-ВР ), та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення в центральному апараті НКЦПФР приймає Голова НКЦПФР, у територіальних органах — керівник територіального органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

  10. Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний строк після його реєстрації має бути прийняте одне з таких рішень:

 5. прийняти до розгляду;
 6. передати на вирішення до центрального апарату НКЦПФР або територіального органу;
 7. надіслати за належністю до органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції НКЦПФР, про що одночасно повідомляється заявнику;

 8. залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у статті 8 Закону( 393/96-ВР ).
 9. 11. Рішення про пересилання звернення за належністю в центральному апараті НКЦПФР приймається уповноваженою особою НКЦПФР, в територіальному органі — керівником територіального органу згідно з розподілом функціональних обов'язків. Копія звернення громадянина залишається в справі центрального апарату НКЦПФР або територіального органу, який переслав оригінал звернення за належністю до відповідного органу.

  12. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції НКЦПФР, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення центральним апаратом НКЦПФР або територіальним органом громадянину також роз'яснюється порядок вирішення цих питань.

  У разі направлення звернення для розгляду та прийняття рішення до територіальних органів НКЦПФР строк розгляду такого звернення обчислюється з дня надходження його до територіального органу до дня надання відповіді тим територіальним органом НКЦПФР, який його розглядав по суті. В інших випадках строк розгляду звернень обчислюється від дня їх реєстрації.

  13. Відповіді на звернення громадян надсилаються на бланках центрального апарату НКЦПФР або територіальних органів.

  14. Формування справ та строки зберігання документів (пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг) визначаються Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів( z0576-98 ), затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016 (із змінами).

  III. Розгляд звернень громадян

  1. Посадові особи НКЦПФР при розгляді звернень громадян зобов'язані уважно розібратися по суті порушених у зверненні питань, вжити заходів для об'єктивного вирішення порушених автором звернення питань, з'ясування причин, які спонукають заявників скаржитись.

  2. Рішення, які приймаються за зверненнями, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

  3. Пропозиції, заяви та скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни беруться під особистий контроль та розглядаються в центральному апараті НКЦПФР Головою НКЦПФР, у територіальному органі — керівником територіального органу особисто.

  4. Звернення громадян, що надійшли з редакцій газет, журналів, радіо й телебачення, розглядаються центральним апаратом НКЦПФР та територіальними органами у строки, передбачені статтею 20 Закону ( 393/96-ВР ).

  5. Строк розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється з дня, наступного за днем їх надходження та реєстрації в центральному апараті НКЦПФР чи територіальному органі, до дня направлення заявнику відповіді на його звернення включно. Якщо останній день строку розгляду звернення припадає на неробочий день, то останнім днем терміну вважається перший після нього робочий день.

  Забороняється надсилати скарги громадян на розгляд тим територіальним органам НКЦПФР чи посадовим особам НКЦПФР, дії або рішення яких оскаржуються.

  Звернення розглядаються і вирішуються в строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

  Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то Голова НКЦПФР або керівник територіального органу встановлює строк, потрібний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

  При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

  6. Заявник має право ознайомлюватися з матеріалами, отриманими під час проведення перевірки питань, викладених у його зверненні, якщо це не суперечить вимогам законодавства, про що робиться відмітка в журналі ознайомлення громадян з матеріалами, отриманими під час проведення перевірок питань, викладених у їх зверненнях (додаток).

  7. Відповіді про результати розгляду звернень громадян оформляються відповідно до законодавства про мови.

  8. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжиті потрібні заходи щодо його виконання і заявника повідомлено про результати перевірки звернення і прийняте рішення.

  9. Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку надається центральним апаратом НКЦПФР або територіальним органом, який його отримав і до компетенції якого входить розв'язання порушених у зверненні питань, за підписом посадових осіб відповідно до їх повноважень.

  Рішення про відмову в задоволенні вимог або прохань, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 10. 10. НКЦПФР та її територіальні органи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.
 11. IV. Узагальнення, аналіз звернень громадян та забезпечення контролю за їх розглядом

  1. Звернення громадян мають систематично, але не менше одного разу на квартал аналізуватися й узагальнюватися структурним підрозділом центрального апарату НКЦПФР та територіального органу, який здійснює розгляд таких звернень, з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи НКЦПФР.

  2. Керівники структурних підрозділів центрального апарату НКЦПФР та територіальних органів здійснюють безпосередній контроль за додержанням установленого законодавством в тому числі цією Інструкцією порядку розгляду звернень.

  3. При здійсненні контролю звертається увага на строки й повноту розгляду порушених питань, об'єктивність перевірки звернень, законність і обґрунтованість прийнятих за ними рішень, своєчасність їх виконання і направлення відповідей заявникам.

  4. Стан роботи з питань розгляду звернень громадян, а також окремі звернення, при розгляді яких були допущені формалізм, байдужість і тяганина, за потреби розглядаються на засіданнях НКЦПФР або нарадах територіального органу із заслуховуванням керівників структурних підрозділів.

  Директор департаменту контрольно-правової роботи

  О. П. Мисюра

  Додаток до Інструкції про порядок розгляду звернень громадян в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

  ЖУРНАЛ ознайомлення громадян з матеріалами, отриманими під час проведення перевірок питань, викладених у їх зверненнях _______________________________________________ (найменування органу)

  № з/п

  Дата ознайомлення

  Прізвище, ініціали та посада керівника або особи, що його заміщує, яка надала матеріали

  Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина та його підпис

  Перелік наданих матеріалів перевірки

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  С сегодняшнего дня НБУ отменил временное ограничение на проведение некоторых валютных операций

  Национальный банк Украины либерализовал требования о проведении некоторых валютных операций, которые были введены постановлением Правления Национального банка Украины от 29 августа 2014 № 540 ...

  Штраф, виписаний на узбіччі, Редакції виданьШтраф, виписаний на узбіччі, можете не платити

  Якщо інспектор ДАІ виписав вам постанову на місці вчинення так званого правопорушення, то він сам порушив законодавство. Отже, маєте право на оскарження такої постанови. Знайте, що:

  Озиме поле тривоги не викликає

  Осіння посівна кампанія пройшла успішно триває робота над організацією весняно-польових робіт. Про це на урядовому брифінгу розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. ...

  Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Спасибо создателям этот ресурса!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Удачи!

  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - просто молодцы.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0