Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року та організацію його проведення, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.07.2012  № 579
 2. Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року та організацію його проведення

  З метою забезпечення належної підготовки та організації проведення 2012/2013 навчального року у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та науково-дослідних установах МОЗ України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів МОЗ України щодо підготовки та організації проведення 2012/2013 навчального року (далі — план), що додається.

  2. Керівникам вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I — IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти (далі — вищі навчальні заклади) та науково-дослідних установ МОЗ України:

  2.1. Забезпечити виконання плану;

  2.2. Подати до 1 вересня 2012 року до Департаменту роботи з персоналом, освіти, та науки МОЗ України:

  2.2.1. Оперативну інформацію про стан готовності до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період;

  2.2.2. План виконання заходів щодо підготовки та організації проведення 2012/2013 навчального року, затверджений вченою (педагогічною) радою;

  2.2.3. Звіт щодо виконання у 2011/2012 навчальному році актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та МОЗ України.

  3. Міністру МОЗ АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з керівниками вищих навчальних закладів забезпечити ефективну діяльність клінічних кафедр вищих навчальних закладів, розташованих на базах клінічних лікувально-профілактичних закладів, для підготовки студентів та лікарів-інтернів, перепідготовки, підвищення кваліфікації та безперервного професійного розвитку лікарів, ефективності науково-дослідної роботи та впровадження її результатів у практику охорони здоров'я.

  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Віце-прем'єр-міністр України — Міністр

  Р. Богатирьова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 30.07.2012 № 579

  ПЛАН ЗАХОДІВ МОЗ України щодо підготовки та організації проведення 2012/2013 навчального року

  № з/п

  Зміст заходу

  Строки виконання

  1

  2

  3

  1.

  Розглянути питання підготовки до нового навчального року на засіданнях вчених, педагогічних рад та зборах професорсько-викладацького складу, залучивши до участі у них керівників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, науково-дослідних установ, підприємств, громадських організацій, представників органів студентського самоврядування та іноземних земляцтв.

  До 10 вересня 2012 року

  2.

  Забезпечити урочисте проведення посвяти у студенти-першокурсники.

  До 1 вересня 2012 року

  3.

  Забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2012 року Дня знань.

 3. 1 вересня 2012 року
 4. 4.

  Надати пропозиції щодо розробки системи галузевого рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів з усіх видів діяльності.

  До 15 вересня 2012 року

  5.

  Надати пропозиції щодо удосконалення програм та навчальних планів підготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, державних стандартів медичної та фармацевтичної освіти.

  До 1 жовтня 2012 року

  6.

  Забезпечити виконання затверджених МОЗ України планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів із спеціальності "загальна практика — сімейна медицина", лікарів для перинатальних центрів та закладів охорони здоров'я, які створюються у рамках Національних проектів "Нове життя" та "Вчасна допомога".

  Постійно Звітування щоквартально термін до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом

  7.

  Завершити комплектування вищих навчальних закладів педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

  До 10 вересня 2012 року

  8.

  Вжити заходів щодо забезпечення завідування випускаючими кафедрами вищих навчальних закладів викладачами, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора.

  Постійно Звітування до 31 грудня 2012 року

  9.

  Сформувати резерв на посади ректорів, директорів, проректорів, заступників директорів і керівників структурних підрозділів; забезпечити регулярне проведення атестації та постійне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників кафедр, циклових предметних комісій та відділів; не допускати створення малочисельних та недостатньо оснащених кафедр.

  Постійно Звітування до 31 грудня 2012 року

 5. 10.
 6. Забезпечувати своєчасне погодження з МОЗ України кандидатур проректорів вищих навчальних закладів та заступників директорів науково-дослідних установ, які призначаються на посади.

  Постійно

 7. 11.
 8. Залучати до навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах провідних учених та науковців НАН України, НАМН України, НАПН України.

  Постійно

 9. 12.
 10. Забезпечити оволодіння педагогічними, науковими та науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ сучасними інформаційними технологіями.

  Постійно

 11. 13.
 12. Забезпечити подальше оволодіння усіма педагогічними, науковими та науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ однією з іноземних мов.

  Постійно

 13. 14.
 14. Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з реалізації програм енергозбереження.

  До 1 жовтня 2012 року

 15. 15.
 16. Забезпечити цільове та раціональне використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету; першочергово спрямовувати їх на поліпшення матеріально-технічного та комп'ютерного забезпечення навчального процесу, соціального захисту працівників та студентів, проведення капітальних та поточних ремонтів будівель і приміщень навчально-житлового призначення та енергетичного обладнання.

  До 1 жовтня 2012 року

 17. 16.
 18. Впорядкувати навчальні корпуси, привести стан гуртожитків у відповідність до санітарних норм проживання, забезпечити у гуртожитках місця для самостійної роботи студентів з доступом до мережі Інтернет.

  Постійно Звітування до 30 вересня 2012 року

 19. 17.
 20. Поліпшити стан виконавської дисципліни, підвищити рівень відповідальності керівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ за своєчасне і якісне виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та МОЗ України.

  Постійно

 21. 18.
 22. Впроваджувати у навчальний процес сучасні дистанційні та інформаційні технології для поліпшення організації навчання та забезпечення належної якості практичної підготовки лікарів, провізорів, молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів.

  Постійно

 23. 19.
 24. Забезпечити підвищення ефективності роботи клінічної ординатури, магістратури, аспірантури та докторантури, вжити дієвих заходів щодо добору та прийому на роботу висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних кадрів, формування кадрового потенціалу шляхом залучення до науково-педагогічної діяльності обдарованої молоді.

  Постійно

 25. 20.
 26. Створити у вищих навчальних закладах та використовувати у навчальному процесі міжкафедральні, міжциклові навчально-тренінгові центри практичної підготовки.

  До 31 грудня 2012 року

 27. 21.
 28. Забезпечити проведення провідними викладачами, науковцями вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ регіональних науково-практичних семінарів для лікарів та молодших медичних спеціалістів первинної та вторинної ланки з метою забезпечення їх безперервного професійного розвитку у контексті завдань щодо реформування галузі.

  Постійно

 29. 22.
 30. Завершити роботу щодо створення базових державних підручників та поліпшення забезпечення студентів сучасними підручниками і посібниками з усіх дисциплін.

  До 1 березня 2013 року

 31. 23.
 32. Забезпечувати якісну підготовку рукописів, що надсилаються до МОЗ України та МОНмолодьспорт України, їх належну експертизу відповідно до галузевих стандартів вищої освіти та затверджених навчальних програм для надання грифу.

  Постійно

 33. 24.
 34. Забезпечити правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотек вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ; належне зберігання й використання бібліотечних фондів, їх систематичне поповнення, комп'ютеризацію та належні комунальний стан і технічне оснащення у межах кошторисів.

  Постійно

 35. 25.
 36. Забезпечувати подальшу роботу з експертизи та конкурсного відбору інноваційних розробок, впровадження у навчальний процес сучасних наукових досягнень на засадах доказової медицини, використання новітньої навчальної та методичної літератури.

  Постійно

 37. 26.
 38. Здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом створення належних умов харчування та відпочинку студентів, залучення їх до участі у творчих самодіяльних колективах, спортивних секціях тощо.

  Постійно

 39. 27.
 40. Активізувати роботу студентського самоврядування, студентських наукових товариств та забезпечити систематичну участь студентів у проведенні наукових досліджень.

  Постійно

 41. 28.
 42. Надати кандидатури кращих представників студентства до складу Ради представників студентського самоврядування при МОЗ України.

  До 1 жовтня 2012 року

 43. 29.
 44. Надати кандидатури аспірантів, молодих науковців та викладачів до складу Ради молодих вчених МОЗ України.

  До 1 жовтня 2012 року

 45. 30.
 46. Вжити заходів щодо розвитку та пропагування серед студентської молоді та населення здорового способу життя, фізичної культури та спорту, профілактики та протидії поширеним інфекційним та неінфекційним захворюванням.

  Постійно

 47. 31.
 48. Забезпечити подальшу діяльність у вищих навчальних закладах груп милосердя та волонтерських загонів студентів та лікарів-інтернів для надання допомоги лікувально-профілактичним та соціальним закладам (установам), хоспісам, сиротинцям, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклування.

  Постійно

 49. 32.
 50. Залучати студентів до питань впорядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій.

  Постійно

 51. 33.
 52. Вжити заходів щодо направлення на навчання у провідні закордонні університети та клініки кращих студентів та аспірантів у рамках чинних міжуніверситетських та міждержавних угод.

  Постійно Звітування до 31 травня 2013 року

 53. 34.
 54. Не припускати випадків перевищення ліцензійних обсягів прийому студентів, лікарів-інтернів та слухачів, здійснення освітньої діяльності без наявності відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  Постійно

 55. 35.
 56. Забезпечити дієву співпрацю з МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо професійної орієнтації абітурієнтів, виконання плану цільового прийому сільської молоді, процесу професійно-практичної підготовки студентів й майбутнього працевлаштування випускників навчальних закладів.

  Постійно

 57. 36.
 58. Здійснити набір для навчання іноземних громадян в обсягах, не менших за показники минулого року з урахування ліцензованого обсягу прийому іноземних громадян, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

  До 15 жовтня 2012 року

 59. 37.
 60. Проводити постійну роз'яснювальну роботу серед викладачів і студентів та вживати дієвих заходів щодо недопущення корупційних дій та випадків хабарництва.

  Постійно

 61. 38.
 62. Разом з органами студентського самоврядування та представниками іноземних земляцтв протягом поточного навчального року проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва.

  Постійно Звітування до 31 травня 2013 року

 63. 39.
 64. Забезпечувати оперативне вирішення побутових та соціальних проблем вітчизняних та іноземних студентів, дотримання вимог міждержавних договорів та угод. Здійснювати заходи щодо гарантування безпеки перебування іноземних студентів на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій та протиправних діянь, проведення відповідної виховної роботи.

  Постійно

 65. 40.
 66. Опрацювати за участю громадських організацій питання створення Асоціації медичних, фармацевтичних училищ та коледжів (відповідальні — Шатило В. Й., Губенко І. Я., Хомик Є.В., Шегедин М. Б., Сидоренко П.І., Швидкий О. В.).

  До 1 жовтня 2012 року

  Директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки

  М. Осійчук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  МЮГ AstapovLawyers выступила советником в публичном размещении Great East Energy на $50 млн

  Юристы международной юридической группы AstapovLawyers осуществляли транзакционное и структурное сопровождением сделки, консультировали о покупке и продаже производственных активов на Украине, ...

  Йосип Кобзон сьогодні святкує 75-річчя

  Відомий радянський та російський співак Йосип Кобзон сьогодні святкує свій день народження. Він незрівняний баритон і улюбленець жінок, на доказ цьому шлюби з трьома прекрасними пані. Навіть, ...

  що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій, Міністерство фінансів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 квітня 2013 р. за № 572/23104 Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій

  Дорожні організації Дубенського району Рівненщини виявилися неготовими до ускладнення погодних умов

  Незважаючи на запевнення керівників дорожньо-комунальних організацій Рівненщини щодо готовності до своєчасного реагування на ускладнення погодних умов у зимовий період 2013-2014 років, для окремих ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Весьма оригинальный, интересный и новый интернет сайт! Я хочу отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Хочется просто сказать спасибо!. Абсолютно случайно набрел на этот интернет сайт, чему крепко рад и доволен! С огромным удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0