Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

керуючих санацією, ліквідаторів), Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.01.2013  № 80/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 р. за № 111/22643

  Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  Відповідно до частини першої статті 101 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ), пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що додається.

  2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  3. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VI ( 4212-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

  Міністр

  О. В. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 11.01.2013  № 80/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 р. за № 111/22643

  ПОЛОЖЕННЯ про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

  1. Це Положення визначає порядок утворення при Міністерстві юстиції України (далі — Мін'юст) як державному органі з питань банкрутства Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі — Комісія), її завдання, функції та порядок діяльності.

  2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

  3. Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі — арбітражний керуючий).

  4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  розглядає висновок структурного підрозділу Мін'юсту, відповідального за забезпечення виконання Мін'юстом повноважень державного органу з питань банкрутства (далі — структурний підрозділ), щодо відповідності осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, вимогам, встановленим Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ), та документи, що подаються для допуску таких осіб до складення кваліфікаційного іспиту;

  формує графік складення кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

  проводить кваліфікаційні іспити осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

  затверджує результати кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

  розглядає скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

 3. приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
 4. 5. До складу Комісії входять сім осіб, три з яких призначаються з числа працівників Мін'юсту, а чотири обираються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих з числа їх членів.

  Представники саморегулівних організацій арбітражних керуючих, які входять до складу Комісії, повинні мати досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше п'яти років.

  6. Мін'юст з метою формування складу Комісії розміщує на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет інформацію щодо необхідності надання саморегулівними організаціями арбітражних керуючих повідомлень стосовно обраних ними представників, які відповідають вимозі, встановленій у пункті 5 цього Положення.

  Повідомлення саморегулівних організацій арбітражних керуючих стосовно обраних ними представників приймаються Мін'юстом протягом тридцяти днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет інформації щодо необхідності надання такого повідомлення.

  В інформації щодо необхідності надання саморегулівними організаціями арбітражних керуючих повідомлень стосовно обраних ними представників, розміщеній на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет, обов'язково зазначається день завершення прийому відомостей.

  Повідомлення саморегулівних організацій арбітражних керуючих стосовно обраних ними представників надсилаються на поштову адресу Мін'юсту та повинні містити такі дані:

  найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (із зазначенням її статусу), членом якої є обраний представник, її кількісний склад, адміністративно-територіальні одиниці України, на територіях яких її члени здійснюють свою діяльність, та сукупна кількість процедур, що застосовуються у справах про банкрутство щодо боржника, в яких брали/беруть участь її члени;

  прізвище, ім'я та по батькові представника і досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

  Розгляд, опрацювання і аналіз повідомлень саморегулівних організацій арбітражних керуючих стосовно обраних ними представників, які надійшли до Мін'юсту, здійснює структурний підрозділ.

  До складу Комісії входять обрані саморегулівними організаціями арбітражних керуючих їх представники, які відповідають вимозі, встановленій у пункті 5 цього Положення, та повідомлення стосовно яких подано у порядку та строк, встановлені цим Положенням.

  У разі надходження до Мін'юсту із дотриманням вимог цього Положення повідомлення стосовно більш ніж чотирьох представників, обраних саморегулівними організаціями арбітражних керуючих, до складу Комісії з них входять представники, які: мають більший досвід роботи у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; є членами саморегулівної організації арбітражних керуючих з більшою кількістю членів, адміністративно-територіальних одиниць України, на територіях яких її члени здійснюють свою діяльність, сукупною кількістю процедур, що застосовуються у справах про банкрутство щодо боржника, в яких брали/беруть участь її члени; є членами Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих.

  Інформація стосовно обраних саморегулівними організаціями арбітражних керуючих їх представників, повідомлення стосовно яких було подано до Мін'юсту, разом з показниками, що свідчать про їх відповідність вимозі, встановленій у пункті 5 цього Положення, розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту у мережі Інтернет.

  7. Склад Комісії затверджується наказом Мін'юсту.

  8. Очолює Комісію голова — Міністр юстиції України або визначений ним відповідальний працівник Мін'юсту.

  Заступник голови Комісії обирається з числа її членів за пропозицією голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

  Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа її членів — працівників Мін'юсту.

  9. Голова Комісії організовує роботу Комісії, затверджує персональний склад Комісії, визначає та затверджує порядок денний її засідань, а також розподіляє обов'язки між її членами.

  У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

  10. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії.

 5. 11. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.
 6. Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.

  12. Структурний підрозділ за письмовим зверненням секретаря Комісії повідомляє не пізніше ніж за десять робочих днів до проведення засідання членів Комісії і заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам Комісії необхідні матеріали.

 7. 13. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше п'яти її членів.
 8. 14. Засідання Комісії проводить її голова.
 9. 15. На засідання Комісії, на якому буде розглянуто скаргу щодо результату складення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, запрошується заявник, який може давати додаткові пояснення по суті скарги.

  Комісія може прийняти рішення за відсутності скаржника.

 10. 16. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.
 11. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

  17. Обговорення питань, що розглядаються під час засідання Комісії, і рішення, що приймаються Комісією, оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії протягом двох робочих днів після цього засідання Комісії.

  Протокол засідання Комісії повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте Комісією рішення.

  Протоколи засідання Комісії зберігаються у структурному підрозділі.

  18. Комісія може в межах своїх повноважень одержувати необхідну інформацію від головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

  Запит щодо надання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, готує та надсилає структурний підрозділ на підставі відповідного протоколу засідання Комісії.

 12. 19. Член Комісії має право:
 13. вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;
 14. брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;
 15. вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;
 16. висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;
 17. брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;
 18. викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною.

 19. 20. Член Комісії зобов'язаний:
 20. особисто брати участь у роботі Комісії;
 21. бути особисто присутнім на засіданнях Комісії;
 22. не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

 23. заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;
 24. виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії.
 25. Неналежне виконання членом Комісії своїх обов'язків є підставою для позбавлення його повноважень та виключення із персонального складу Комісії.

  У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов'язків Комісія шляхом направлення відповідного протоколу її засідання або витягу з нього повідомляє Мін'юст або саморегулівну організацію арбітражних керуючих, членом якої він є, про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

  21. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

  він є членом сім'ї або близьким родичем чи свояком (чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, сином, дочкою, пасинком, падчеркою, братом, сестрою, дідом, бабою, онуком, онукою, усиновлювачем чи усиновленим, членом сім'ї або близьким родичем цих осіб) особи, щодо якої розглядається питання;

  стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Комісії.

  За наявності зазначених вище підстав член Комісії заявляє самовідвід або відвід члену Комісії заявляє голова чи інший член Комісії.

  Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається питання або якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

  Відвід з обґрунтуванням його причин надсилається Комісії у формі письмової заяви. Голова Комісії зобов'язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

  Член Комісії, якому заявлено відвід, може дати пояснення з приводу відводу.

  Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається простою більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу). У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим.

  22. Скарга щодо результату складення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, розглядається Комісією на її засіданнях протягом місяця з дня її надходження.

  Розгляд скарги щодо результату складення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, на засіданні Комісії починається із заслуховування доповіді члена Комісії, який попередньо за дорученням голови Комісії вивчав таку скаргу, після чого заслуховуються присутні на засіданні Комісії інші її члени та скаржник, а також вивчаються та аналізуються необхідні документи.

 26. 23. За результатами розгляду питання порядку денного Комісія приймає рішення про:
 27. допуск або відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

  затвердження графіка складення кваліфікаційних іспитів осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

  видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

  відхилення скарги щодо результатів складення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

  24. Протоколи засідання Комісії у триденний строк, крім випадку, передбаченого пунктом 25 цього Положення, направляються до структурного підрозділу для забезпечення виконання її рішень.

  25. Комісія на підставі прийнятого рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, у десятиденний строк рекомендує Мін'юсту видати зазначене свідоцтво у встановленому законодавством порядку шляхом направлення до структурного підрозділу відповідного протоколу її засідання.

 28. 26. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мін'юст.
 29. Директор Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

  К.І. Чижмарь

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  «Дорога до Віфлеєма» визнана найкращою

  На конкурс до Черкас завітали театри ляльок зі Львова, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровограда, Запоріжжя, Хмельницького та Рівного. Це вже друга зустріч такого рівня в Черкасах, ...

  Министерство юстиции подало иск о запрете Коммунистической партии Украины

  Министерство юстиции Украины подало в Окружной административный суд города Киева иск о запрете на территории Украины Коммунистической партии Украины. Об этом во время брифинга в Кабинете министров ...

  Відбудеться друге чергове засідання РСУ у новому складі

  22 березня 2013 року в приміщенні Верховного Суду України (вул. Пилипа Орлика, 8 Кловський палац) о 10 годині, відбудеться друге, після ХІ з’їзду суддів України, чергове засідання Ради суддів ...

  Французька економіка впадає у рецесію

  Рівень безробіття у Франції невдовзі сягне найвищого рівня за останні 15 років, а економіка не зростатиме такими прогнозами Париж лякає Інститут статистики і економічних досліджень.

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Благодарим всех за качественную работу. Этот интернет сайт,действительно, на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем сайты. Сайт достаточно многообразен в использовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.

  Ребята класс!!! Все что вы делаете для всех пользователей необходимо!!!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0