Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями, Міністерство освіти і науки УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.10.2013  № 1518
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389

  Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями

  Відповідно до пункту 2.2 розділу ІІ Положення про дистанційне навчання( z0703-13 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями, що додаються.

  2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

  3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) у встановленому порядку зробити відмітку в справах архіву.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 30.10.2013  № 1518

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389

  ВИМОГИ до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями

  1. Ці Вимоги розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»( 1060-12 ), «Про вищу освіту»( 2984-14 ), Положення про дистанційне навчання( z0703-13 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.

  2. Цим нормативно-правовим актом визначено мінімальні вимоги до організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, програмного та інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ (далі — заклади освіти), необхідні для надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання.

  3. Показники вимог до забезпечення закладів освіти щодо надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) та підвищення кваліфікації фахівців наведено в таблиці.

  Назва показника

  Значення

  1

  2

  І. Організаційне забезпечення

  1. Наявність ліцензії на підготовку фахівців за заочною формою навчання з тих напрямів підготовки (спеціальностей), за якими впроваджується (здійснюється) дистанційна форма навчання

  +

  2. Наявність рішення Вченої (педагогічної) ради закладу освіти щодо впровадження дистанційної форми навчання за певними напрямами підготовки (спеціальностями) у межах ліцензованого обсягу заочної форми навчання або за програмами підвищення кваліфікації

  +

  3. Наявність Положення про дистанційне навчання у закладі освіти, затвердженого Вченою (педагогічною) радою

  +

  4. Наявність підрозділу закладу освіти з відповідним кадровим, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням (далі — підрозділ ДН), який організаційно і технологічно підтримує навчання за дистанційною формою

  +

  5. Наявність у закладі освіти методичної комісії, яка: встановлює відповідність веб-ресурсів навчальних дисциплін вимогам до організації навчального процесу та рекомендує їх для використання в навчальному процесі; визначає забезпеченість веб-ресурсами кожного з напрямів (спеціальностей) та надає рекомендації Вченій (педагогічній) раді щодо можливості впровадження дистанційної форми навчання за певними напрямами підготовки (спеціальностями), програмами підвищення кваліфікації

  +

  ІІ. Кадрове забезпечення

  1. Забезпеченість закладу освіти педагогічними, науково-педагогічними працівниками, методистами, які підвищували кваліфікацію з питань організації та використання технологій дистанційного навчання не менше одного разу за останні п’ять років і мають відповідний документ про підвищення кваліфікації (%)

 3. 100%
 4. 2. Забезпеченість закладу освіти III-IV рівнів акредитації науково-педагогічними працівниками із науковими ступенями (вченими званнями), які:

  1) розробляють дидактичне наповнення, педагогічні сценарії та методичні рекомендації до веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчальних дисциплін (%)

 5. для підготовки бакалаврів — 60% для підготовки спеціалістів, магістрів — 70%
 6. 2) забезпечують навчальний процес за дистанційною формою (%)

 7. для підготовки бакалаврів — 40% для підготовки спеціалістів, магістрів — 50 %
 8. 3. Забезпеченість закладу освіти I-II рівнів акредитації педагогічними працівниками вищої категорії, які:

  1) розробляють дидактичне наповнення, педагогічні сценарії та методичні рекомендації до веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчальних дисциплін (%)

 9. для підготовки молодших спеціалістів -15 %
 10. 2) забезпечують навчальний процес за дистанційною формою (%)

 11. для підготовки молодших спеціалістів -10 %
 12. ІІІ. Науково-методичне забезпечення

  1. Наявність затверджених навчальних планів з підготовки фахівців за дистанційною формою навчання за визначеним переліком напрямів (спеціальностей), навчальних програм (планів) підвищення кваліфікації

  +

  2. Наявність затвердженого переліку видів навчальних занять та контрольних заходів, що здійснюються очно (для кожного напряму (спеціальності), програми підвищення кваліфікації)

  +

  3. Наявність критеріїв і засобів контролю якості дистанційного навчання

  +

  4. Наявність методичних рекомендацій щодо розроблення та використання технологій дистанційного навчання в навчальному процесі

  +

  IV. Матеріально-технічне та програмне забезпечення

  1. Наявність у закладі освіти спеціалізованих приміщень для організаційного забезпечення та технологічної підтримки навчального процесу за дистанційною формою навчання

  +

  2. Забезпеченість підрозділу ДН та інших підрозділів у закладі освіти комп’ютерним та периферійним обладнанням, необхідним для здійснення навчального процесу за дистанційною формою навчання:

  1) кількість комп’ютерних місць для працівників підрозділу ДН із розрахунку на одного працівника

  1

  2) кількість комп’ютерних місць для науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчання студентів за дистанційною формою із розрахунку на одного працівника

 13. 0,25
 14. 3) наявність серверів із цілодобовим режимом доступу для створення, накопичення та передачі даних, необхідних для дистанційного навчання та управління навчальним процесом

  +

  3. Наявність локальної інформаційно-комунікаційної мережі із доступом до мережі Інтернет

  +

  4. Наявність основного та резервного каналів зв’язку із пропускною здатністю не менше 10 Мб/с, що цілодобово забезпечують можливість доступу через Інтернет до веб-середовища дистанційного навчання

  +

  5. Наявність ліцензійного програмного забезпечення або програмного забезпечення, побудованого на програмних продуктах з відкритими кодами:

  +

  1) програмне забезпечення загального призначення (операційні системи, системи управління базами даних, управління організацією роботи комп’ютерної мережі, програми чи комплекси захисту інформації, веб-сервери)

  +

  2) програмне забезпечення спеціального призначення для: створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів; організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу

  +

  6. Наявність доступу студентів, науково-педагогічних (педагогічних) працівників та методистів до електронної бібліотеки закладу освіти

  +

  7. Забезпечення додаткових вимог до тих центрів дистанційного навчання (далі — центри ДН), що розташовані поза межами навчального закладу (в інших адміністративно-територіальних одиницях):

  1) наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення центрів ДН, включаючи комп'ютерний клас для навчання студентів за дистанційною формою (кількість комп'ютерних місць із розрахунку: не менше 1 комп'ютера на 10 студентів дистанційної форми навчання)

  +

  2) наявність у центрі ДН персоналу, який пройшов підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання і має відповідні документи (%)

 15. 100 %
 16. 3) забезпечення доступу студентам, які навчаються в центрі ДН, до всіх необхідних веб-ресурсів навчальних дисциплін базового закладу освіти

  +

  V. Інформаційне забезпечення

  1. Наявність веб-сайту закладу освіти, який забезпечує персоніфікований доступ до:

  1) інформації про педагогічні та інформаційні технології навчання за дистанційною формою; методичних матеріалів щодо роботи з веб-ресурсами (дистанційними курсами), демонстраційних версій веб-ресурсів

  +

  2) веб-ресурсів (дистанційних курсів)

  +

  3) сервісів, що забезпечують синхронні та асинхронні комунікації

  +

  4) системи управління навчальним процесом за дистанційною формою навчання

  +

  2. Забезпеченість навчальних дисциплін напрямів підготовки (спеціальностей), навчальних програм підвищення кваліфікації, за якими здійснюється навчання за дистанційною формою, відповідними веб-ресурсами на час подання заяви до МОН України щодо отримання погодження на впровадження дистанційної форми навчання

  100 % навчальних дисциплін всього терміну навчання студентів за визначеним напрямом підготовки (спеціальністю); всього циклу навчання слухачів

  3. Забезпеченість кожної навчальної дисципліни відповідними веб-ресурсами, що рекомендовані методичною комісією закладу освіти для використання в навчальному процесі:

  1) методичні рекомендації щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання, особливостей контролю

  +

  2) документи планування навчального процесу, програма курсу підвищення кваліфікації

  +

  3) лекційний матеріал у текстовому вигляді з графіками, малюнками та таблицями

 17. не менше 10 000 знаків (1/4 друкованого аркуша) на 1 академічну годину
 18. 4) тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, поточний і підсумковий контроль)

 19. не менше 20 тестових завдань до кожної теми
 20. 5) практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

 21. 100 % відповідно до навчального плану
 22. 6) відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів

  +

  7) віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх виконання (якщо виконання лабораторних робіт передбачено навчальним планом та якщо не прийнято рішення проводити лабораторні роботи в очній формі)

 23. 100 % відповідно до навчального плану
 24. 8) глосарій термінів навчального матеріалу

  +

  9) бібліографія та посилання на електронні бібліотеки

  +

  4. Заклади освіти, які отримали погодження від МОН України та надають освітні послуги за дистанційною формою навчання, забезпечують:

  1) дотримання вимог Положення про дистанційне навчання( z0703-13 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235, цих Вимог та інших нормативно-правових актів у сфері впровадження та здійснення навчального процесу за дистанційною формою навчання;

  2) інформаційно-консультативну підтримку з боку педагогічних, науково-педагогічних працівників, методистів та технічного персоналу; цілодобовий доступ до інформаційних ресурсів дистанційного навчання; інтерактивне спілкування з викладачами та іншими студентами (слухачами); доступ до результатів контролю їх навчання;

  3) своєчасне проходження підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання науково-педагогічними, педагогічними працівниками, які забезпечують навчання за дистанційною формою;

  4) оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення відповідно до розвитку сфери інформаційних технологій;

  5) технологічну підтримку та своєчасне оновлення веб-ресурсів дистанційного навчання, баз даних студентів (слухачів), науково-педагогічних, педагогічних працівників, методистів та інших фахівців, які забезпечують навчання за дистанційною формою;

  6) впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес за дистанційною формою навчання.

  Директор департаменту вищої освіти

  Ю. М. Коровайченко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за № 2112/22424 Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

  Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

  КГГА открыла публичный доступ к документам. ВИДЕО

  По поручению мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко документы, поступившие в КГГА и созданные в процессе деятельности, публикуются в системе ...

  Обговорено проект Стратегічного плану розвитку судової гілки влади України в м. Чернівці

  20 липня 2012 року в м. Чернівці відбулося чергове фокус-групове обговорення проекту Стратегічного плану розвитку судової гілки влади України. У обговоренні взяли участь більше 45 учасників. ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Благодарим всех, от кого зависит существование этого портала.

  Спасибо создателям этот ресурса!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!! Удачи!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0