Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України, Національний банк УкраїниПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 17.06.2013  № 231
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 р. за № 1165/23697

  Про затвердження Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України

  Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"( 2782-12 ) і "Про рекламу"( 270/96-ВР ) та з метою вдосконалення порядку розміщення в офіційних виданнях Національного банку України реклами щодо нових банківських технологій, продуктів, інструментів, а також актуальної інформації, корисної для банків і банківських працівників, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України, що додається.

  2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

  Голова

  І. В. Соркін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 17.06.2013  № 231

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 р. за № 1165/23697

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України

  I. Загальні положення

  1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк України"( 679-14 ), "Про рекламу"( 270/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про видавничу справу"( 318/97-ВР ), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), Податкового кодексу України( 2755-17 ), а також нормативно-правових актів Національного банку України (далі — Національний банк).

  2. Положення визначає порядок надання Національним банком послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку (далі — послуги з розміщення реклами), а саме в журналі "Вісник Національного банку України", додатках до нього — інформаційно-довідковому журналі "Банкноти і монети України" та збірнику "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" на CD-диску, а також в аналітично-статистичних виданнях "Бюлетень Національного банку України", "Bulletin of the National bank of Ukraine", "Платіжний баланс і зовнішній борг України", "Ukraine: Balance of Payments and External Debt" (далі — офіційні видання Національного банку), порядок подання і опублікування рекламних матеріалів та порядок взаєморозрахунків між Національним банком і рекламодавцями, рекламними агентствами та рекламними агентами за надані послуги з розміщення реклами.

  3. В офіційних виданнях Національного банку публікується реклама щодо нових банківських технологій, а також така, що може зацікавити банки і банківських працівників.

  4. В офіційних виданнях Національного банку розміщується реклама від банківських установ, організацій, підприємств, комерційних структур тощо, а також від структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь, структурних одиниць і підрозділів та навчальних закладів Національного банку.

  5. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

  II. Порядок подання замовлення на послуги з розміщення реклами. Вимоги до реклами

  1. Редакція періодичних видань Національного банку (далі — Редакція) приймає замовлення на послуги з розміщення реклами від рекламодавців, рекламних агентств і рекламних агентів на підставі гарантійного листа-замовлення щодо розміщення такої реклами (далі — гарантійний лист-замовлення).

  У гарантійному листі-замовленні (додаток) зазначаються розмір реклами, назва та номер офіційного видання Національного банку, в якому розміщуватиметься реклама.

  2. Редакція приймає замовлення на послуги з розміщення реклами від структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь, структурних одиниць і підрозділів та навчальних закладів Національного банку на підставі листа щодо розміщення цієї реклами в офіційних виданнях Національного банку, погодженого із заступником Голови Національного банку.

  3. Рекламні матеріали подаються українською мовою.

  Вимоги до макета:

  1) макет подається в одному з таких форматів: TIF, JPEG, EPS;

  2) зображення — фото, слайд, кольоровий малюнок тощо;

  3) текст рекламного оголошення (у кривих Adobe Ilustrator).

  У разі розміщення готового оригінал-макета реклами інформація подається в незаархівованому вигляді (зі щільністю 300 DPI) на одному з таких носіїв: CD-R, CD-RW, DVD, флеш-картах або електронною поштою.

  III. Порядок розрахунків за послуги з розміщення реклами

  1. Порядок визначення послуг із розміщення реклами, порядок розрахунку їх вартості, порядок установлення та затвердження цін (тарифів) на них й умови їх перегляду здійснюються відповідно до актів Національного банку з питань ціноутворення.

  2. Інформація про встановлені ціни (тарифи) на послуги з розміщення реклами та зміни до них розміщується на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку та публікується на сторінках офіційних видань Національного банку.

  3. Редакція має право друкувати на безоплатній основі рекламні матеріали (обсягом не більше 10 відсотків від обсягу друкованої площі офіційного видання Національного банку) про інші періодичні видання України за умови, що в них розміщуватимуться рекламні матеріали про офіційні видання Національного банку, про що зазначено у відповідному договорі.

  4. Рекламний матеріал друкується в номері офіційного видання Національного банку, визначеному в гарантійному листі-замовленні, лише після отримання Редакцією копії платіжного доручення про перерахування рекламодавцем або рекламним агентством коштів за послуги з розміщення реклами.

  5. Кошти за послуги з розміщення реклами перераховуються на рахунок, відкритий у Головному управлінні господарського забезпечення (далі — ГУГЗ), на підставі рахунку-фактури.

  ГУГЗ готує рахунок-фактуру на оплату послуги з розміщення реклами на підставі службової записки Редакції, у якій зазначаються обсяг необхідної до розміщення реклами, тариф, що застосовується до визначеного для розміщення обсягу реклами, та загальна вартість послуги з розміщення реклами.

  6. Рекламне агентство або рекламний агент за посередницькі послуги між рекламодавцем та Національним банком отримує винагороду від Національного банку в розмірі 15% від сплачених за послуги з розміщення реклами коштів.

  Підставою для виплати винагороди рекламному агентству або рекламному агенту є:

 3. копія платіжного доручення про перерахування коштів за послуги з розміщення реклами;
 4. акт про приймання-передавання послуг із розміщення реклами. У разі розміщення реклами через рекламного агента в акті про приймання-передавання послуг із розміщення реклами обов’язково зазначається про те, що розміщення реклами банківських установ, організацій, підприємств, комерційних структур тощо (його найменування або прізвище, ім’я, по батькові) здійснено за сприяння рекламного агента (прізвище, ім’я, по батькові рекламного агента);

  акт про надання посередницьких послуг, в якому зазначено про те, що розміщення реклами здійснено за сприяння рекламного агентства або рекламного агента (найменування рекламного агентства або прізвище, ім’я, по батькові рекламного агента) згідно з гарантійним листом-замовленням від ___ № ___ (у разі розміщення реклами через рекламне агентство додається оригінал-макет реклами).

  Акт про приймання-передавання послуг із розміщення реклами складається після отримання Національним банком коштів за послуги з розміщення реклами і виходу відповідного номера журналу у світ (з урахуванням замовленої для розміщення в цьому номері реклами).

  Редакція протягом чотирнадцяти робочих днів від дати, зазначеної в акті про приймання-передавання послуг із розміщення реклами, подає Фінансовому департаменту акт про приймання-передавання посередницьких послуг для нарахування винагороди рекламному агентству або рекламному агенту.

  Фінансовий департамент протягом семи робочих днів після отримання від Редакції акта про приймання-передавання посередницьких послуг готує розпорядження з фінансових питань ГУГЗ про перерахування/виплату винагороди рекламному агентству або рекламному агенту.

  На підставі розпорядження з фінансових питань та службової записки від Редакції ГУГЗ здійснює в установленому порядку переказ/виплату винагороди рекламному агентству або рекламному агенту.

  7. Оподаткування операцій, пов’язаних із наданням послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку, здійснюється відповідно до Податкового( 2755-17 ) кодексу України( 2755-17 ).

  8. У разі письмового звернення рекламодавця, рекламного агентства до Редакції про відмову від розміщення реклами за один день до підписання номера журналу до друку Національний банк повертає кошти в повному обсязі.

  У разі відмови від розміщення реклами після підписання номера журналу до друку кошти не повертаються і реклама друкується в номері журналу, визначеному в гарантійному листі-замовленні.

  9. Редакція планує доходи від надання послуг із розміщення реклами та витрати на виплату винагороди рекламному агентству або рекламному агенту за розміщену в офіційних виданнях Національного банку рекламу за статтями "Інші неопераційні доходи" та "Інші операційні витрати" кошторису поточних доходів і витрат ГУГЗ у встановленому актами щодо організації кошторисного процесу в системі Національного банку порядку.

  Завідувач Редакції періодичних видань — головний редактор журналу "Вісник Національного банку України"

  Л. М. Патрікац

  Додаток 1 до Положення про порядок надання Національним банком України послуг із розміщення реклами в офіційних виданнях Національного банку України (пункт 1 розділу ІІ)

  ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ( z1165-13 BF56.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  З нагоди 69-ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників

  Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, герої фронту та тилу, кияни!Вітаю Вас із 69-ю річницею визволення Києва від фашистських загарбників!

  Цирк відкривається тим, хто у нього вірить

  Навряд чи дорослі замислюються над тим, яке мистецтво поєднує в собі музичний запал оперети, драматургію театральної постановки, розкутість естради, силу спорту, жвавість зоопарку і ще багато ...

  У Жовтневому районі Миколаївщині відбувся прийом громадян з питань безпеки дорожнього руху

  У суботу, в відділенні ДАІ з обслуговування Жовтневого району в. о. заступника начальника Управління ДАІ Олександр Єрмолінський провів прийом громадян.

  передбачених у державному бюджеті, для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное спасибо творцам сайта!!! Это действительно - большая находка! Так держать!!!

  Просто отличный сайт! Хорошенький сайтик! Очень здорово. Всё доступно и просто. Спасибочки за профессиональный интернет портал!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0