Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 11.06.2013  № 991
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1119/23651

  Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами

  Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"( 3480-15 ), Закону України "Про аудиторську діяльність"( 3125-12 ), Закону України "Про акціонерні товариства"( 514-17 ), Закону України "Про інститути спільного інвестування"( 5080-17 ), Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами ( z1119-13 ), що додаються.

  2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

  3.Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Мозгового.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання НКЦПФР від 11.06.2013 р.№ 991

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2013  № 991

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1119/23651

  ВИМОГИ до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами

  I. Загальні положення

  Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі — МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація — відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов’язані сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів".

  II. Основні вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

  1. Аудиторський висновок складається з двох розділів:

  1) "Звіт щодо фінансової звітності":

 3. вступний параграф;
 4. відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність;
 5. відповідальність аудитора;
 6. висловлення думки;
 7. 2) "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги":

 8. опис питань і висновки, яких дійшов аудитор;
 9. допоміжна інформація, яка розкривається в аудиторському висновку;
 10. основні відомості про аудиторську фірму;
 11. основні відомості про умови договору на проведення аудиту;
 12. підпис аудитора;
 13. дата аудиторського висновку.
 14. 2. Аудиторський висновок має заголовок, який чітко вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора, а саме: "Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

 15. щодо річної фінансової звітності
 16. ______________________________________________,             (найменування інституту спільного інвестування)

 17. активи якого перебувають в управлінні
 18. _______________________________________        (найменування компанії з управління активами)

 19. станом на 31 грудня _____ року".
 20. 3. Аудиторський висновок адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат — Комісія, загальні збори, наглядова рада тощо.

  4. Розділ "Звіт щодо фінансової звітності".

  Вступний параграф, у якому зазначаються:

  1) основні відомості про інвестиційний фонд:

 21. повне найменування;
 22. код за ЄДРПОУ (для корпоративних інвестиційних фондів (далі — КІФ));
 23. вид діяльності за КВЕД( vb457609-10 ) (для КІФ);
 24. тип, вид та клас фонду;
 25. дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ;
 26. реєстраційний код за ЄДРІСІ;
 27. строк діяльності інвестиційного фонду (для строкових інвестиційних фондів);
 28. місцезнаходження (для КІФ);
 29. 2) основні відомості про компанію з управління активами (далі — КУА):

 30. повне найменування;
 31. код за ЄДРПОУ;
 32. вид діяльності за КВЕД( vb457609-10 );
 33. місцезнаходження.
 34. Опис аудиторської перевірки, у якому зазначається, що аудит було проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та цих Вимог, вказується назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також посилання на стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності.

  У параграфі з описом питань щодо відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів описується відповідальність тих осіб, на яких покладено зобов’язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності (Міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )), а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

  У параграфі, який стосується відповідальності аудитора, зазначається, що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, пояснюється, що вимагають стандарти від аудитора, та наводиться опис аудиту як виконання аудиторських процедур, а також вказується, чи забезпечують отримані аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

  Аудиторська думка щодо фінансової звітності повинна бути сформульована відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

  Аудитор може висловити немодифіковану або модифіковану думку. При висловленні немодифікованої думки зазначається, що фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах або надає достовірну та справедливу інформацію, що має бути подана у фінансовій звітності.

  Модифікована думка висловлюється, якщо аудитор на основі отриманих аудиторських доказів дійшов висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення, або аудитор не мав можливості отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

  Типи модифікованої думки:

 35. умовно-позитивна думка;
 36. негативна думка;
 37. відмова від висловлення думки.
 38. Якщо аудитор модифікує думку щодо фінансової звітності, до аудиторського висновку включається параграф "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", "Підстава для висловлення негативної думки" або "Підстава для відмови від висловлення думки".

  Для висловлення умовно-позитивної думки аудитор вказує, що, за винятком можливого впливу питання (питань), про яке (які) йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах (або надає достовірну та справедливу інформацію про) фінансовий стан.

  Для висловлення негативної думки аудитор зазначає, що фінансова звітність не відображає достовірно (або фінансова звітність не надає достовірну та справедливу інформацію про) фінансовий стан.

  Якщо аудитор відмовляється від висловлення думки через неможливість отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, він повинен зазначити, що у зв’язку із значущістю питання (питань), описаного (описаних) у параграфі "Підстава для відмови від висловлення думки", аудитор не мав можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки. Відповідно аудитор не висловлює думку щодо фінансової звітності.

  Аудитор для того, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке розкрите у фінансовій звітності або не розкрите у фінансовій звітності, але є, на думку аудитора, важливим для розуміння, може включити до аудиторського висновку додаткову інформацію. Така додаткова інформація наводиться в параграфах, які розміщуються після параграфа "Висловлення думки".

  "Пояснювальний параграф" стосується тільки тієї інформації, яка була подана чи розкрита у фінансовій звітності.

  Параграф "Інші питання" включається, якщо аудитор вважає за потрібне повідомити про питання, яке не було розкрите у фінансовій звітності.

  5. Розділ "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги".

  Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

  відповідності розміру статутного капіталу установчим документам (при розкритті інформації про діяльність КІФ);

  формування та сплати статутного капіталу (для КІФ) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі якщо статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу;

  інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) інвестиційного фонду відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності. Зазначається інформація про суми активів, зобов’язань, зміни, які відбулися порівняно з попереднім періодом, фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку (збитку), підтверджуються достовірність, повнота та відповідність законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів та зобов’язань.

  Наводиться інформація про:

  дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі — ІСІ);

  відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів ІСІ;

 39. дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ;
 40. дотримання законодавства в разі ліквідації ІСІ;
 41. відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому законом;
 42. наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

 43. стан корпоративного управління відповідно до законодавства України (для КІФ).
 44. Допоміжна інформація, яка розкривається в аудиторському висновку:

  наводиться інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності. Зокрема, аудитор повинен перевірити документи на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору. Аудитор повинен звернутися до управлінського персоналу із запитом щодо характеру таких операцій та можливої участі пов’язаних сторін;

  наводиться інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан;

  наводиться інформація про ступінь ризику ІСІ на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності таких ІСІ;

  аудитор може навести іншу фінансову інформацію відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

  Основні відомості про аудиторську фірму:

  повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку;

 45. код за ЄДРПОУ;
 46. номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі — АПУ);

  номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією;

  прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ;

 47. місцезнаходження.
 48. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 49. дата та номер договору на проведення аудиту;
 50. дата початку та дата закінчення проведення аудиту.
 51. Підпис аудитора, який проводив перевірку, та/або підпис директора аудиторської фірми. Відбиток печатки аудиторської фірми.

  Дата складання аудиторського висновку.

  III. Основні вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації про результати діяльності компанії з управління активами

  1. Аудиторський висновок складається з двох розділів:

  1) "Звіт щодо фінансової звітності":

 52. вступний параграф;
 53. відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність;
 54. відповідальність аудитора;
 55. висловлення думки;
 56. 2) "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги":

 57. опис питань і висновки, яких дійшов аудитор;
 58. допоміжна інформація, яка розкривається в аудиторському висновку;
 59. основні відомості про аудиторську фірму;
 60. основні відомості про умови договору на проведення аудиту;
 61. підпис аудитора;
 62. дата аудиторського висновку.
 63. 2. Аудиторський висновок має заголовок, який чітко вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора, а саме: "Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ______________________________________________________                                                                                     (найменування компанії з управління активами)

 64. станом на 31 грудня _____ року".
 65. 3. Аудиторський висновок адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат — Комісія, наглядова рада тощо.

  4. Розділ "Звіт щодо фінансової звітності".

  Вступний параграф, у якому зазначаються:

 66. основні відомості про КУА:
 67. повне найменування;
 68. код за ЄДРПОУ;
 69. вид діяльності за КВЕД( vb457609-10 );
 70. серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

 71. перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА;
 72. місцезнаходження.
 73. Опис аудиторської перевірки, у якому зазначається, що аудит було проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та цих Вимог, вказується назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також посилання на стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності.

  5. Параграфи щодо відповідальності управлінського персоналу за фінансову звітність, відповідальності аудитора, висловлення думки щодо фінансової звітності з розділу "Звіт щодо фінансової звітності" складаються відповідно до підпунктів 2 — 5 пункту 4 розділу II цих Вимог.

  6. Розділ "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги".

  Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

 74. відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України;
 75. інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності. Зазначається інформація про суми активів, зобов’язань, зміни, які відбулися порівняно з попереднім періодом, фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку (збитку), підтверджуються достовірність, повнота та відповідність чинному законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів та зобов’язань;

  формування та сплати статутного капіталу у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі якщо статутний капітал сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу;

 76. відповідності резервного фонду установчим документам.
 77. Наводиться інформація про:

  дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів;

  наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

 78. стан корпоративного управління відповідно до законодавства України.
 79. Допоміжна інформація, яка розкривається в аудиторському висновку:

  наводиться інформація про перелік пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності. Зокрема, аудитор повинен перевірити документи на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору. Аудитор повинен звернутися до управлінського персоналу із запитом щодо характеру таких операцій та можливої участі пов’язаних сторін;

  наводиться інформація про наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан;

  наводиться інформація про ступінь ризику КУА, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності КУА;

  аудитор може навести іншу фінансову інформацію відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії.

  Основні відомості про аудиторську фірму:

  повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку;

 80. код за ЄДРПОУ;
 81. номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ;

  номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією;

  прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ;

 82. місцезнаходження.
 83. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

 84. дата та номер договору на проведення аудиту;
 85. дата початку та дата закінчення проведення аудиту.
 86. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми. Відбиток печатки аудиторської фірми.

  Дата складання аудиторського висновку.

  Директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства

  М. Лібанов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2011 № 172, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.12.2011 № 172 Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу» ( 2467-17 ), «Про природні монополії»( 1682-14 ) та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації( v0983227-02 ), затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 983, та Процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного газу, закачування, зберігання та відбору природного газу ( z0685-13 ), затвердженої постановою НКРЕ від 03.04.2013 № 369, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  КМУ планирует создать Украинский банк реконструкции и развития как новое финучреждение

  Правительство Украины рассматривает возможность создания Украинского банка реконструкции и развития, но не на базе какого-либо из существующих банков, а как новое финансовое учреждение. Об этом ...

  Уполномоченного предлагают наделить функциями национального превентивного механизма

  Парламент принял в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об Уполномоченном Верховного Совета Украины по правам человека» (касательно национального превентивного механизма)» ...

  Система подчинения вузов нуждается в реформировании, - А.Сыч

  Трудно ожидать эффективности от попыток координировать деятельность 803 вузов, подчиненных 13 разным министерствам и ведомствам. Такая модель как минимум затрудняет процесс управления развитием ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение этого интернет портала.

  Для меня это просто большая находка! Вторую неделю зависаю на ресурсе и валить отсюда не собираюсь. Интересно, здорово!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0