Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 1. 28.05.2013  № 895
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 981/23513

  Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

  Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 8 та 27 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), статей 17, 33 та 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»( 1160-15 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами( z0052-07 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638) (далі — Зміни), що додаються.

  2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

  подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 3. подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. 3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців дев’ятого та десятого пункту 6 Змін, які набирають чинності разом з набранням чинності Законом України «Про інститути спільного інвестування»( 5080-17 ).

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 28.05.2013 р.  № 26

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2013  № 895

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 981/23513

  ЗМІНИ до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами ( z0052-07 )

  1. У розділі ІІ( z0052-07 ):

 5. абзац п’ятий( z0052-07 ) викласти в такій редакції:
 6. «договір андеррайтингу — договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду»;

 7. абзац дванадцятий( z0052-07 ) викласти в такій редакції:
 8. «договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі — договір про управління) — договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду»;

 9. абзац шістнадцятий( z0052-07 ) викласти в такій редакції:
 10. «об'єкти управління — цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління»;

  доповнити розділ( z0052-07 ) після абзацу шістнадцятого( z0052-07 ) новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

  «операція РЕПО — операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО».

  У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий — двадцять сьомий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим — двадцять восьмим.

  2. У розділі ІІІ( z0052-07 ):

 11. у пункті 2( z0052-07 ):
 12. доповнити пункт після підпункту «г»( z0052-07 ) новим підпунктом «ґ» такого змісту:
 13. «ґ) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака — «Р»;

  У зв’язку з цим підпункт «ґ»( z0052-07 ) уважати підпунктом «д»;

 14. доповнити пункт( z0052-07 ) новим абзацом такого змісту:
 15. «Для відображення договорів, укладених на фондовій біржі, у внутрішньому обліку торговця цінними паперами до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до цього пункту»;

 16. доповнити пункт 4( z0052-07 ) новим абзацом такого змісту:
 17. «З моменту виконання першої частини операції РЕПО, розірвання договору РЕПО в односторонньому порядку внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору не потребує укладання додаткового договору».

 18. доповнити розділ( z0052-07 ) новим пунктом такого змісту:
 19. «6. Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта здійснюється відповідно до Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта ( z2000-12 ), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312».

  3. У розділі V( z0052-07 ):

  доповнити пункт 1( z0052-07 ) словами «від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта»;

 20. доповнити пункт 2( z0052-07 ) новим абзацом такого змісту:
 21. «Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить додаткові умови, визначені Порядком та умовами провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта ( z2000-12 ), затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312».

  4. У розділі VI( z0052-07 ):

 22. доповнити пункт 2( z0052-07 ) після абзацу сьомого двома новими абзацами такого змісту:
 23. «РЕПО-замовлення на купівлю — замовлення купити цінні папери із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

  РЕПО-замовлення на продаж — замовлення продати цінні папери із зобов’язанням зворотньої їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною».

  У зв’язку з цим абзац восьмий( z0052-07 ) уважати абзацом десятим;

  доповнити пункт 5 словами «з обов’язковим зазначенням часу та дати отримання такого разового замовлення».

  5. Доповнити розділ VІІІ( z0052-07 ) новим пунктом такого змісту:

  «4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти.

  Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів) здійснюються через торговця, датою виконання договору доручення є дата виконання договору на виконання.

  Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів) здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше».

  6. У пункті 2 розділу ІХ( z0052-07 ):

 24. підпункт «є»( z0052-07 ) викласти у такій редакції:
 25. «є) права андеррайтера (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):

 26. здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;
 27. установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів у разі зміни умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

  здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;

  у разі публічного розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів або інших фінансових інструментів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів або інших фінансових інструментів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів або інших фінансових інструментів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною з подальшим перепродажем відповідно до взятих на себе зобов’язань;

  укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів»;

 28. доповнити підпункт «ж»( z0052-07 ) новим абзацом такого змісту:
 29. «андеррайтер цінних паперів біржового інституту спільного інвестування зобов'язується забезпечувати придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення, забезпечувати продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів та/або пред'явлення до викупу цінних паперів такого інституту; підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі».

  7. У розділі XI( z0052-07 ):

 30. пункти 4( z0052-07 ), 5( z0052-07 ) викласти у такій редакції:
 31. «4. Установник управління та управитель мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а відповідно до іншого — управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти.

  Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою для передання цінних паперів, інших фінансових інструментів та грошових коштів управителю в управління.

  Особи, які здійснюють облік прав власності на цінні папери, а також будь-які інші особи не мають права вимагати пред'явлення, надання їм інших документів при переданні цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління, крім випадків, передбачених законодавством.

  5. Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

  Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, передані в управління.

  Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном.

  Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя.

  Цінні папери та інші фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

  Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому цінними паперами та іншими фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління»;

  у пункті 7( z0052-07 ) слова «цінні папери» у всіх відмінках замінити словами «цінні папери та інші фінансові інструменти» у відповідних відмінках;

 32. абзац третій пункту 9 ( z0052-07 ) викласти у такій редакції:
 33. «Грошові кошти, що знаходяться в управлінні управителя, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб»;

  у пункті 10( z0052-07 ) слова «цінні папери» у всіх відмінках замінити словами «цінні папери та інші фінансові інструменти» у відповідних відмінках;

 34. доповнити розділ( z0052-07 ) пунктом такого змісту:
 35. «11. Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління».

  8. Доповнити Правила( z0052-07 ) після розділу ХII( z0052-07 ) новим розділом такого змісту:

  «XIIІ. Вимоги до договору РЕПО

  1. Предметом договору РЕПО є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах клієнта та за його рахунок купівлі (продажу) цінних паперів (на підставі укладених договорів комісії, доручення, управління або разових замовлень до договору на брокерське обслуговування) із зобов’язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений строк або на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

  2. Договір РЕПО, укладений торговцем цінними паперами у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділах III та підпунктах «а» та «б» пункту 2 розділу IV цих Правил.

  Договір РЕПО, укладений торговцем цінними паперами в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі III та підпунктах «а», «б» та «в» пункту 2 розділу XII цих Правил.

  Укладення договорів РЕПО на фондовій біржі здійснюється з урахуванням норм Положення про функціонування фондових бірж( z2082-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394.

  3. Крім вимог, визначених у пункті 2 цього розділу, договір РЕПО (за винятком договорів РЕПО, що укладаються на фондових біржах) повинен містити:

  а) ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції РЕПО;

  б) строк та умови оплати цінних паперів, які є об’єктом цивільних прав за договором, за першою та другою частинами операції РЕПО;

  в) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери за першою та другою частинами операції РЕПО, а також сторону, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, — у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі;

  г) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

  ґ) порядок зарахування зустрічних вимог при односторонній відмові від другої частини операції внаслідок невиконання або неналежного виконання іншою стороною умов договору РЕПО.

  4. Договір РЕПО може містити:

  порядок врегулювання взаємних вимог і зобов’язань сторін у разі зміни співвідношення між ринковою вартістю цінних паперів і розміром відповідного зобов’язання (сумою зобов’язання) протягом строку РЕПО;

  порядок розрахунку ціни цінних паперів за другою частиною операції РЕПО у випадку її виконання в інший строк, ніж передбачено договором.

  5. Зобов'язання щодо виконання другої частини операції РЕПО у сторін договору РЕПО виникає тільки за умови повного виконання ними зобов'язань за першою частиною РЕПО.

  Датою виконання договору РЕПО є дата повного виконання сторонами зобов’язань за другою частиною операції РЕПО.».

  У зв’язку з цим розділи XIII — XVI( z0052-07 ) уважати відповідно розділами XIV — XVII.

  9. У розділі XIV( z0052-07 ):

 36. у пункті 1( z0052-07 ):
 37. доповнити підпункт «д»( z0052-07 ) пункту після слів «у порядку їх надходження» словами «якщо інше не передбачено договором або дорученням клієнтів»;

 38. доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
 39. «ї) виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України( 2755-17 )»;

  у пункті 8( z0052-07 ) слова «нормативів достатності власних грошових коштів» замінити словами «пруденційних нормативів»;

 40. доповнити розділ( z0052-07 ) після пункту 9 ( z0052-07 ) новим пунктом 10 такого змісту:
 41. «10. Торговець цінними паперами зобов’язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржою ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів».

  У зв’язку з цим пункти 10-19( z0052-07 ) вважати відповідно пунктами 11-20.

  Доповнити розділ( z0052-07 ) після пункту 14 новим пунктом 15 такого змісту:

  «15. Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.».

  У зв’язку з цим пункти 15-20 уважати відповідно пунктами 16-21.

  Доповнити розділ після пункту 19 новим пунктом 20 такого змісту:

  «20. Торговці можуть надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти».

  У зв’язку з цим пункти 20, 21 вважати відповідно пунктами 21, 22.

 42. 10. У розділі XV( z0052-07 ):
 43. доповнити пункт 10( z0052-07 ) словами «у міру виникнення подій»;
 44. у підпункті «а» пункту 12( z0052-07 ):
 45. абзац сьомий підпункту ( z0052-07 ) доповнити словами «або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО»;

 46. доповнити підпункт( z0052-07 ) новим абзацом такого змісту:
 47. «дату виконання першої частини операції за договором РЕПО».

 48. 11. Пункт 3 розділу XVII( z0052-07 ) викласти у такій редакції:
 49. «3. Форма звіту, його реквізитний склад встановлюються внутрішніми документами торговця щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

  Звіт брокера/управителя має містити:

  реквізити договору на брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору про управління (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);

  реквізити разового замовлення (разових замовлень) до договору на брокерське обслуговування (дату надання (отримання) разового замовлення, дату виконання разового замовлення, номер разового замовлення);

 50. вид послуги за договором, разовим замовленням (купівля, продаж, міна);
 51. реквізити договору (договорів) на виконання (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);

  реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ — для емітента (або особи, яка видала цінний папір) — резидента, номер реєстрації — для емітента (або особи, яка видала цінний папір) — нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, — реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя — для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску — для іпотечних сертифікатів участі, премія — для опціонних сертифікатів) — у національній чи іноземній валюті; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);

 52. вид ринку (біржовий/позабіржовий);
 53. вид послуги (купівля/продаж, міна, купівля із зобов’язанням зворотного продажу/продаж із зобов’язанням зворотної купівлі);

  суму договору на виконання або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

 54. кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за договором на виконання;
 55. ціну за один цінний папір або інший фінансовий інструмент (для договорів РЕПО ціну за один цінний папір за першою та другою частинами операції);

  вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця), інших фінансових інструментів та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

 56. дату виконання договору на виконання;
 57. дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;
 58. інші дані (за потреби)».

  Заступник директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

  І. Устенко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Представление интересов потерпевшего

  Помощь адвоката на уголовном процессе нужна не только обвиняемому — представление интересов потерпевшего тоже должно проводиться специалистом.

  Про затвердження персонального складу Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Міністерство екології та природних ресурсів України

  Про затвердження персонального складу Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 № 583( 583-99-п ) "Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" та у зв'язку із кадровими змінами НАКАЗУЮ:

  Про затвердження змін до статуту Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "Масма", Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Про затвердження змін до статуту Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "Масма" Відповідно до Господарського( 436-15 ) та Цивільного кодексів України( 435-15 ), законів України "Про управління об'єктами державної власності"( 185-16 ) та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ), враховуючи звернення Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "Масма" від 14.06.2013 № 1/3-365, НАКАЗУЮ:

  Руководителя стажировки адвокаты смогут выбрать в онлайн-режиме

  Национальная ассоциация адвокатов Украины предлагает выбрать руководителя стажировки будущим адвокатам в онлайн-режиме. Соответствующий раздел «Стажировка» недавно появился на официальном сайте ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Огромное спасибо от кого зависит разработка этого интернет сайта.

  Просто замечательный! Хорошенький портальчик! Очень здорово. Всё доступно и легко. Спасибо за профессиональный портал!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0