Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України, Управління державної охорони УкраїниУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 21.12.2012  № 560
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 165/22697

  Про затвердження Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"( 2011-12 ), пункту 4 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями( 1081-2006-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 1036 ( 1036-2012-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення" та з метою встановлення єдиного порядку прийняття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Управлінні державної охорони України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України, що додається.

  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Начальника Управління державної охорони України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 16 липня 2004 року № 55( z0937-04 ) "Про затвердження Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Управлінні державної охорони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2004 року за № 937/9536 (із змінами).

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Начальник Управління генерал-лейтенант

  С. Л. Кулик

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Управління державної охорони України 21.12.2012  № 560

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 165/22697

  ІНСТРУКЦІЯ про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі Житлового кодексу Української РСР( 5464-10 ), Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"( 2011-12 ), Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями( 1081-2006-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР( 470-84-п ), затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, та визначає порядок забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців Управління державної охорони України та членів їх сімей, військовослужбовців Управління державної охорони України, звільнених з військової служби в запас або у відставку і які залишилися в Управлінні державної охорони України на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень, та членів їх сімей (далі — облік), а також членів сімей військовослужбовців Управління державної охорони України, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби і перебували на обліку та включені до списків осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень.

  1.2. Військовослужбовці, які перебували на обліку, до набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV( 1865-15 ) "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.

  1.3. Усі питання, пов’язані із забезпеченням жилими приміщеннями військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на обліку, вирішуються житлово-побутовими комісіями Управління державної охорони України та його регіональних підрозділів за місцем проходження служби, перебування на обліку або в судовому порядку.

  1.4. Регіональні підрозділи Управління державної охорони України ведуть окремий облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень, і надають жилі приміщення з урахуванням особливостей норм та вимог, встановлених місцевими органами влади.

  1.5. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими жилими приміщенням відповідно до вимог законодавства України.

  ІІ. Житлово-побутові комісії

  2.1. Житлово-побутові комісії утворюються в Управлінні державної охорони України та його регіональних підрозділах для дотримання вимог законодавства України при веденні обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, наданні їм жилих приміщень, розподілі та використанні жилих приміщень в Управлінні державної охорони України.

  2.2. Основними завданнями житлово-побутових комісій є:

 3. прийняття рішень з питань обліку й надання жилих приміщень;
 4. розгляд рапортів військовослужбовців про зарахування на облік;
 5. перевірка житлових умов військовослужбовців;
 6. ведення обліку.
 7. 2.3. До складу житлово-побутових комісій включаються представники структурних підрозділів Управління державної охорони України.

  За необхідності до роботи комісії можуть залучатися представники інших підприємств, установ, організацій (за згодою).

  2.4. Загальна чисельність членів житлово-побутової комісії повинна становити не менше ніж сім осіб. Склад житлово-побутової комісії затверджується наказом Начальника Управління державної охорони України (начальника регіонального підрозділу Управління державної охорони України).

  2.5. Голова житлово-побутової комісії організовує роботу комісії та забезпечує її діяльність.

  Заступник голови житлово-побутової комісії виконує обов’язки голови під час його відсутності (відрядження, відпустка, хвороба тощо).

  Секретар житлово-побутової комісії за дорученням голови житлово-побутової комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, готує проекти рішень та інших документів, що стосуються діяльності житлово-побутової комісії.

  У разі відсутності секретаря комісії виконуючим його обов’язки тимчасово призначається один із членів комісії за рішенням голови комісії або заступника голови комісії.

  Члени житлово-побутової комісії мають право:

 8. вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії;
 9. знайомитися і вивчати матеріали, підготовлені до розгляду на засіданні комісії;
 10. викладати на засіданнях комісії власну думку;
 11. брати участь у перевірці житлових умов заявників, які потребують поліпшення житлових умов.
 12. Члени житлово-побутової комісії зобов’язані знати нормативно-правові акти, що регулюють житлові правовідносини, цю Інструкцію, а також керуватися ними при ухваленні рішень.

  2.6. Основною формою роботи житлово-побутових комісій є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова комісії. Він завчасно призначає доповідача з числа членів комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити власну думку присутнім на засіданні членам комісії.

  2.7. Засідання житлово-побутової комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови житлово-побутової комісії.

  2.8. За результатами розгляду на засіданні питань житлово-побутовою комісією приймаються рішення, які оформляються протоколами.

  Протокол засідання житлово-побутової комісії підписується секретарем (членом комісії, що його замінює), всіма присутніми на засіданні членами комісії, заступником та головою комісії.

  2.9. Кожен член комісії має право внести до протоколу свою власну думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

  2.10. Рішення стосовно зарахування на облік, внесення змін до облікових справ та надання жилих приміщень, прийняті житлово-побутовою комісією, затверджуються місцевим органом виконавчої влади.

  ІІІ. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов

  3.1. Військовослужбовці визнаються такими, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства України.

  3.2. Військовослужбовці, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла в результаті перереєстрації з жилої площі, що відповідає рівню середньої забезпеченості громадян жилою площею у даному населеному пункті, на жилу площу, меншу за вищевказаний рівень, на облік не зараховуються протягом п’яти років з дати перереєстрації, крім перереєстрації одного з членів подружжя до іншого.

  3.3. На облік за місцем служби зараховуються військовослужбовці Управління державної охорони України, які потребують поліпшення житлових умов та постійно проживають, а також постійно зареєстровані в населеному пункті, у якому дислокується конкретний підрозділ Управління державної охорони України, протягом часу, тривалість якого встановлюється місцевим органом виконавчої влади, та в інших випадках, передбачених законодавством України.

  3.4. Для зарахування на облік військовослужбовець подає рапорт на ім’я голови житлово-побутової комісії Управління державної охорони України (голови житлово-побутової комісії регіонального підрозділу) про зарахування на облік та письмову згоду повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця, які зареєстровані з ним за однією адресою та бажають бути зарахованими на облік в Управлінні державної охорони України.

  Військовослужбовці, які мають право бути зарахованими на облік на пільгових умовах або користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у рапорті з доданням до нього відповідних документів.

  3.5. До рапорту для зарахування на облік військовослужбовець додає:

 13. довідку з місця проживання про реєстрацію та склад сім’ї (форма № 3);
 14. довідку про проходження служби в Управлінні державної охорони України (надається кадровим підрозділом Управління державної охорони України);

  довідки з місця роботи всіх повнолітніх членів сім’ї про те, чи перебувають вони на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

 15. копії паспортів військовослужбовця та членів його сім’ї;
 16. документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання житла;
 17. інші документи житлово-побутова комісія запитує у разі потреби у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

  3.6. Під час подання документів для зарахування на облік військовослужбовець власноручно заповнює форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов( z0669-11 ), затверджену наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2011 року № 47, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 669/19407.

  Поданий рапорт реєструється у Книзі обліку рапортів військовослужбовців (заяв пенсіонерів) Управління державної охорони України (регіонального підрозділу) про зарахування на квартирний облік (додаток 1).

  3.7. Датою зарахування на облік вважається день, коли житлово-побутовою комісією винесено рішення про зарахування військовослужбовця на облік.

  Черговість включення в списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов, визначається датою резолюції голови житлово-побутової комісії або його заступника на рапорті (заяві) про зарахування на облік.

  3.8. Інформація про військовослужбовців, зарахованих на облік осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень, вноситься до Книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень, зразок якої наведено у додатку 2 до цієї Інструкції. Ця книга повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою.

  3.9. На кожного заявника, зарахованого на облік, оформлюється облікова справа. До її складу входять документи, надані згідно з пунктом 3.5 цього розділу, та складається опис. Облікова справа зберігається за місцем перебування на обліку зі складанням опису документів, що в ній знаходяться. Після надання житла для постійного проживання облікова справа передається до місцевого органу виконавчої влади, який видає ордер на вселення. У разі зняття з обліку в інших випадках, передбачених законодавством, облікова справа зберігається за місцем перебування на обліку протягом 5 років та знищується у встановленому порядку.

  3.10. Військовослужбовці Управління державної охорони України, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за новим місцем служби разом із членами їх сімей зі збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також зі збереженням часу зарахування у списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

  Під переміщенням слід розуміти перехід, призначення, просування по службі з посади на посаду військовослужбовців у межах організаційно-штатної структури Управління державної охорони України.

  3.11. Військовослужбовці, які за попереднім місцем служби не перебували на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей на загальних підставах та в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

  3.12. Особи, які перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, у зв’язку із закінченням строку контракту з правом на отримання пенсії, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на обліку в Управлінні державної охорони України до одержання житла з державного житлового фонду.

  3.13. Особи, звільнені з військової служби, при переїзді на постійне місце проживання в іншу місцевість забезпечуються жилими приміщеннями згідно із законодавством України.

  3.14. Особи, які перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України, знімаються з обліку у разі:

 18. поліпшення житлових умов, унаслідок чого відпала потреба в наданні житла;
 19. звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту без права на отримання пенсії;
 20. звільнення з військової служби за службовою невідповідністю у зв’язку з систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту;

 21. виїзду до іншого населеного пункту на постійне місце проживання;
 22. засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців за вироком суду, що набрав законної сили, крім умовного засудження;

 23. подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік.
 24. 3.15. При розірванні шлюбу між особами, які проходять службу в Управлінні державної охорони України й перебувають на обліку за місцем служби, облікова справа відповідно розділяється, і за колишнім подружжям військовослужбовця Управління державної охорони України, який перебуває на обліку, зберігається право перебування на обліку за місцем служби.

  Якщо колишнє подружжя військовослужбовця Управління державної охорони України, який перебуває на обліку в Управлінні державної охорони України, не проходить службу в Управлінні державної охорони України, воно втрачає право перебувати на обліку в Управлінні державної охорони України та знімається з обліку за рапортом військовослужбовця про зняття з обліку колишнього подружжя та наданою ним копією свідоцтва про розірвання шлюбу або за власною заявою переводиться на облік за місцем своєї роботи, а якщо там не ведеться облік — за місцем реєстрації.

  3.16. Перереєстрація (перевірка) облікових даних осіб, які перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України, здійснюється щороку в період з 01 жовтня до 01 грудня.

  Перереєстрація (перевірка) облікових даних проводиться з обов’язковим поданням особами, які перебувають на обліку, оновлених довідок:

 25. з місця проживання про реєстрацію та склад сім’ї (форма № 3);
 26. кадрового підрозділу Управління державної охорони України щодо сімейного стану військовослужбовця;
 27. про пільги, якщо вони видані не безстроково.
 28. У разі якщо особою, яка перебуває на обліку в Управлінні державної охорони України або регіональному підрозділі, не поновлено у визначений строк матеріали облікової справи, членами житлово-побутової комісії здійснюється перевірка житлових умов цієї особи з метою виявлення підстав для зняття з обліку та прийняття відповідного рішення.

  3.17. За результатами рішень, прийнятих житлово-побутовою комісією на засіданнях протягом року, та звірки облікових справ формується Контрольний список осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України (регіональному підрозділі) станом на 01 січня наступного року (додаток 3) (далі — Контрольний список). Списки осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень, ведуться окремо як розділи Контрольного списку.

  Цей список за підписами голови житлово-побутової комісії Управління державної охорони України (регіонального підрозділу) та Начальника Управління державної охорони України (регіонального підрозділу) затверджується на її першому засіданні наступного року.

  3.18. Затверджений житлово-побутовою комісією Контрольний список доводиться до відома зацікавлених осіб шляхом розміщення його на доступному для огляду місці.

  3.19. Військовослужбовці, звільнені з військової служби в Управлінні державної охорони України у зв’язку з виходом на пенсію, зараховуються на облік на рівні з військовослужбовцями Управління державної охорони України за умови, що під час проходження служби вони не отримували житла для постійного проживання.

  3.20. З метою забезпечення прозорості механізму надання житла в Управлінні державної охорони України відомості про кількість жилих приміщень, що підлягає розподілу і що розподілено, висвітлюються у друкованих засобах масової інформації і на веб-сторінці Управління державної охорони України.

  ІV. Надання жилих приміщень для постійного проживання

  4.1. Жилими приміщеннями забезпечуються особи, які перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України, крім випадків, передбачених законодавством України.

  4.2. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання згідно із законодавством України або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.

  Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла (жилої площі) в розмірі, визначеному законодавством України.

  Грошова компенсація за належне для отримання жиле приміщення надається згідно з Порядком визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення( 1036-2012-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 1036.

  Якщо у військовослужбовця Управління державної охорони України після поліпшення житлових умов за рахунок Управління державної охорони України повторно виникли підстави для поліпшення житлових умов, йому надається додаткове жиле приміщення з урахуванням наявної жилої площі або після передачі Управлінню державної охорони України раніше наданого йому житла за умови повторного зарахування на облік та при надходженні черги на отримання житла.

  4.3. Жила площа для забезпечення постійним житлом розподіляється відповідно до черги, яка визначається часом зарахування на облік (датою рапорту (заяви) про набуття пільги) та у межах норм, встановлених законодавством України.

  При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі старше 9-ти років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім’ї.

  Захворювання, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, визначені в Переліку хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї( v0052282-85 ), затвердженому наказом Мінздраву УРСР від 08 лютого 1985 року № 52.

  4.4. Якщо особа, що перебуває на обліку в Управлінні державної охорони України, при надходженні черги на одержання житла безпідставно відмовляється від виділеної жилої площі, яка відповідає встановленим вимогам та розміру, черговість надання такій особі житла може бути перенесена на рік. Відмова від запропонованої жилої площі оформлюється письмово у вигляді рапорту (заяви) та фіксується протоколом засідання житлово-побутової комісії.

  4.5. Жиле приміщення, що надається для постійного проживання, повинно бути благоустроєним згідно з умовами даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

  4.6. У разі наявності в особи, яка перебуває на обліку в Управлінні державної охорони України, та членів її сім’ї у приватній власності жилої площі, приватизованої згідно із Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду"( 2482-12 ), надання житла для постійного проживання здійснюється відповідно до статті 48 Житлового кодексу Української РСР( 5464-10 ).

  4.7. Правом позачергового та першочергового забезпечення житловими приміщеннями для постійного проживання користуються особи, визначені законодавством України.

  4.8. Особи офіцерського складу у званні полковника та вище, які перебувають на дійсній військовій службі або звільнені у запас або відставку, мають право на додаткову жилу площу. Також додаткова жила площа може бути надана особам, визначеним законодавством України.

  Розмір додаткової жилої площі визначається законодавством України.

  4.9. На підставі рішення житлово-побутової комісії про надання жилого приміщення місцевим органом виконавчої влади видається ордер, який є єдиною підставою для вселення у надане жиле приміщення.

  Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

  Ордер вручається безпосередньо особі, на ім’я якої він був оформлений, або іншим особам, які уповноважені на представництво інтересів в установленому законом порядку, при пред’явленні ними паспорта.

  Для оформлення ордера особа, яка перебуває на обліку в Управлінні державної охорони України, та члени її сім’ї подають поновлені документи, які підтверджують право на отримання житла, та документи, що підтверджують право на пільги.

  4.10. Житлово-побутова комісія може переглянути своє рішення про надання жилих приміщень до видачі ордерів, якщо з’ясуються обставини, які не були раніше відомі та могли вплинути на прийняте рішення.

  Якщо ж такі обставини стають відомими після видачі ордера, то рішення про надання жилого приміщення переглядається в судовому порядку.

  4.11. Жилі приміщення надаються за місцем перебування на обліку. У випадку будівництва (придбання, надходження) Управлінням державної охорони України житла в інших населених пунктах жилі приміщення можуть надаватись особам, які перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України, за їхньою згодою незалежно від місця їх проживання.

  Відмова особи від одержання такого житла не вважається безпідставною та не створює наслідку перенесення черговості надання такій особі житла на рік. Відмова від запропонованої жилої площі оформлюється письмово у вигляді рапорту (заяви) та фіксується протоколом засідання житлово-побутової комісії.

  4.12. Житло, що перебуває на праві користування у військовослужбовця (пенсіонера) та/або членів його сім’ї та яке ними вивільнюється у зв’язку з поліпшенням Управлінням державної охорони України їх житлових умов, в установленому порядку надається місцевими органами виконавчої влади під заселення іншим військовослужбовцям Управління державної охорони України.

  V. Надання службових жилих приміщень

  5.1. Службовими жилими приміщеннями забезпечуються військовослужбовці Управління державної охорони України та члени їх сімей, які проживають разом із ними, у разі відсутності за місцем проходження служби житла для постійного проживання, а також військовослужбовці, які за місцем розташування підрозділу Управління державної охорони України, в якому вони проходять військову службу, хоча й забезпечені жилим приміщенням, але потребують поліпшення житлових умов.

  5.2. З метою забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України та членів їх сімей службовими жилими приміщеннями в Управлінні державної охорони України та його регіональних підрозділах формується фонд службового житла.

  5.3. До числа службового включається тільки вільне жиле приміщення. Під службові жилі приміщення виділяються окремі квартири.

  Службові жилі приміщення повинні використовуватись тільки за призначенням.

  Особі, яка отримала службове жиле приміщення, забороняється його передавати (надавати) в оренду (піднайом), надавати третім особам для проживання чи використання такого приміщення не за призначенням іншим чином тощо. З метою виявлення таких фактів здійснюється перевірка житлових умов цієї особи членами житлово-побутової комісії.

  5.4. Службове жиле приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на обліку, без урахування пільг, передбачених для забезпечення громадян житлом.

  5.5. З метою одержання військовослужбовцем службового жилого приміщення його безпосередній керівник подає обґрунтований рапорт на ім’я Начальника Управління державної охорони України (керівника регіонального підрозділу).

  5.6. До зазначеного рапорту додаються:

 29. рапорт військовослужбовця на ім’я безпосереднього керівника;
 30. довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї (форма № 3);
 31. заяви повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця, які бажають заселитися в службове жиле приміщення, про їх згоду на проживання в ньому;

  довідка про проходження служби в Управлінні державної охорони України, надана кадровим підрозділом Управління державної охорони України;

  інші документи посадова особа, яка оформляє матеріали про надання службового жилого приміщення, запитує у разі потреби у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

  5.7. Службові жилі приміщення надаються у межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратних метрів жилої площі на одну особу та з урахуванням вимог пункту 4.8 розділу IV цієї Інструкції.

  Службове жиле приміщення повинно бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

  Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням вищевказаного максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

  При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими 9-ти років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з іншими членами сім’ї.

  Захворювання, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, визначені в Переліку хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї( v0052282-85 ), затвердженому наказом Мінздраву УРСР від 08 лютого 1985 року № 52.

  5.8. У разі відсутності за місцем проходження служби службового житла, що може бути надано військовослужбовцю та членам його сім’ї відповідно до рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті, за їх згодою може бути надано службове жиле приміщення, яке не відповідає вимогам, встановленим абзацом першим пункту 5.7 цього розділу.

  5.9. Порядок надання службового житла здійснюється в установленому законодавством України порядку.

  5.10. Військовослужбовці, які проживають у службових жилих приміщеннях і потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням можуть забезпечуватися іншими службовими жилими приміщеннями, що відповідають вимогам, передбаченим пунктом 5.7 цього розділу, та/або в установленому порядку зараховуються на облік.

  5.11. У разі переміщення військовослужбовців по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, службові жилі приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають вивільненню, якщо інше не передбачено законодавством України.

  5.12. Користування службовими жилими приміщеннями здійснюється відповідно до вимог Житлового кодексу Української РСР( 5464-10 ) та інших нормативно-правових актів.

  5.13. Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані вивільнити займане ними службове жиле приміщення у разі одержання житла для постійного проживання.

  5.14. Виселенню зі службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення підлягають колишні члени сім’ї військовослужбовця, які проживають/проживали з ним після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу. У випадку, якщо зазначені особи в добровільному порядку не звільняють службове жиле приміщення, їх виселення проводиться у судовому порядку.

  5.15. При звільненні з військової служби в Управлінні державної охорони України військовослужбовець підлягає виселенню із службового жилого приміщення з усіма членами сім’ї, якщо інше не передбачено законодавством України.

  5.16. Військовослужбовець, члени його сім’ї або інші особи, які проживають у службовому жилому приміщенні, можуть бути виселені без надання іншого жилого приміщення також у разі, якщо вони систематично руйнують або пошкоджують службове жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

  5.17. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого жилого приміщення.

  5.18. Зі службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено:

  інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті; учасників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії; сім’ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов’язків військової служби; сім’ї військовослужбовців; інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків;

  осіб, які мають вислугу військової служби в Управлінні державної охорони України не менш як десять років у календарному обчисленні;

  осіб, звільнених з правом на пенсію у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

 32. пенсіонерів за віком;
 33. членів сім’ї померлого військовослужбовця, якому було надано службове жиле приміщення;
 34. інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

 35. одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом із ними.
 36. 5.19. Виключення жилого приміщення, що перебуває у комунальній власності територіальної громади, з числа службових проводиться в установленому законодавством України порядку.

  5.20. Факт проживання в службових жилих приміщеннях осіб, які звільнені з військової служби в запас або відставку, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

  5.21. Службове житло, яке вивільнюється, у встановленому порядку надається виключно під заселення іншим військовослужбовцям Управління державної охорони України.

  5.22. Щокварталу здійснюється перевірка фонду службового житла, закріпленого за Управлінням державної охорони України, за результатами якої керівник підрозділу матеріально-технічного забезпечення Управління державної охорони України (підрозділу матеріально-технічного забезпечення регіонального підрозділу) доповідає Начальнику Управління державної охорони України (керівнику регіонального підрозділу) про наявний актив службового житла.

  VI. Облік житла

  6.1. Облік житла, що надходить до Управління державної охорони України (регіонального підрозділу), здійснює підрозділ, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення в Управлінні державної охорони України (регіональному підрозділі). Житло, що надходить до Управління державної охорони України (регіонального підрозділу), вноситься до Книги обліку житла, що надходить до Управління державної охорони України (додаток 4).

  6.2. Оперативний облік службового житла організовує та здійснює підрозділ, відповідальний за господарське забезпечення в Управлінні державної охорони України (регіональному підрозділі). Квартири, яким надано статус службового житла Управління державної охорони України, вносяться до Переліку службового житла Управління державної охорони України (додаток 5).

  Директор Департаменту матеріально-технічного забезпечення Управління державної охорони України полковник

  П. О. Кізюн

  Додаток 1 до Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  КНИГА обліку рапортів військовослужбовців (заяв пенсіонерів) Управління державної охорони України (регіонального підрозділу) про зарахування на квартирний облік

  № з/п

  Дата подання документів

  Прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації заявника

  Дата, номер рішення житлово-побутової комісії

  Дата, номер листа заявнику

  1

  2

  3

  4

  5

  Додаток 2 до Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  КНИГА обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження заявника і членів сім’ї

  З якого року служить

  Місце роботи членів сім’ї заявника

  Місцезнаходження, характеристика займаного жилого приміщення

  Дата, номер рішення житлово-побутової комісії про зарахування на квартирний облік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Продовження таблиці

  Підстава для зарахування на квартирний облік

  Дата і номер рішення житлово-побутової комісії про включення до списку позачерго-виків і першочерго-виків

  Відмітка про реєстрацію

  Дата і номер рішення житлово-побутової комісії про надання жилого приміщення кількість кімнат, місце-знаходження

  Рішення про зняття з квартирного обліку

  Примітка

  7

  8

  9

 37. 10
 38. 11
 39. 12
 40. Додаток 3 до Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку в Управлінні державної охорони України (регіональному підрозділі) станом на 01.01.20____ року

  № з/п

  Прізвища, імена, по батькові військовослужбовця та членів сім’ї, які перебувають разом з ним на квартирному обліку

  З якого часу на службі

  Дата зарахування на облік

  Вид пільги

  Дата та номер рішення про надання житла

  Відмітка про виключення з контрольного списку. Підстава і дата

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Додаток 4 до Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  КНИГА обліку житла, що надходить до Управління державної охорони України

  № з/п

  Підстава надходження

  Характеристика житла (місцезнаходження, кількість кімнат, житлова/загальна площа)

  Відмітка про надання статусу службового житла, номер і дата розпорядження місцевих органів влади

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій надано житло для постійного проживання

  1

  2

  3

  4

  5

  Додаток 5 до Інструкції про забезпечення житлом в Управлінні державної охорони України

  ПЕРЕЛІК службового житла Управління державної охорони України

  № з/п

  Місцезнаходження

  Кількість кімнат

  Житлова площа

  Загальна площа

  Поверх

  Особа яка займає приміщення

  Закріплення за Управлінням державної охорони України

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Горе-керівникам загрожує звільнення

  У Кабінеті Міністрів під головуванням віце-премєр-міністра Юрія Бойка відбулася селекторна нарада з питань розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ за підсумками 2012 ...

  Про внесення зміни до Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2013 р. за № 1716/24248 Про внесення зміни до Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

  Заседание Совета судей общих судов запланировано на 24-25 июля

  24-25 июля с. г. в 10:00 в помещении конференц-зала Государственной судебной администрации Украины состоится очередное заседание Совета судей общих судов.

  Краматорське вітряне диво

  У Краматорську Донецької області на території колишнього КСП ім. Крупської є намір розташувати агрегати вітроенергетики. Сесія міської ради вже задовольнила відповідне клопотання ТОВ АтомВінд-Краматорськ ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Хочется отблагодарить Вас за тот большущий труд, который Вы делаете каждый день для пользователей.

  Весьма оригинальный, интересный и новый интернет сайт! Я хочу отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0