Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень, Генеральна прокуратура УкраїниГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.11.2012  № 6гн
 2. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень

  З метою забезпечення належної організації роботи щодо ефективного представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру"( 1789-12 ), НАКАЗУЮ:

  1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та прирівняним до них прокурорам, керівникам відповідних структурних підрозділів, забезпечити своєчасне, повне та обґрунтоване застосування повноважень щодо захисту інтересів громадянина або держави в суді при розгляді цивільних, адміністративних, господарських справ, а також при виконанні судових рішень у цих справах.

  2. Основними завданнями представництва в суді вважати реальний захист та поновлення прав і законних інтересів громадян, які неспроможні через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої права або реалізувати процесуальні повноваження, а також захист інтересів держави, що порушуються або можуть бути порушені внаслідок протиправних діянь фізичних і юридичних осіб, фактичне усунення порушень закону.

  2.1. Пріоритетними напрямами представницької діяльності є:

  - захист соціальних прав громадян;

  - захист інтересів держави у бюджетній системі та у сфері земельних відносин.

  3. Відомості щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень отримувати з:

  - матеріалів наглядових перевірок;

  - інформації, що надходить до прокуратури від органів державної влади, органів місцевого самоврядування і державного нагляду (контролю);

  - матеріалів кримінальних проваджень, справ про адміністративні, у тому числі корупційні правопорушення;

  - публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет;

  - документів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень;

  - звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських об’єднань та організацій;

  - інших джерел.

  4. Представницьку діяльність здійснювати шляхом:

  - підготовки і пред’явлення позовів, заяв, подань;

  - вступу у справи, порушені за позовами, заявами, поданнями інших осіб на будь-якій стадії їх розгляду;

  - ініціювання перегляду судових рішень;

  - участі у справах, порушених за позовами, заявами, поданнями прокурорів, та у справах, у яких прокурором здійснено вступ чи ініційовано перегляд судових рішень;

  - захисту прав громадянина або інтересів держави при виконанні рішень судів.

  5. Під час застосування представницьких повноважень не допускати підміни органів державної влади, органів місцевого самоврядування та державного нагляду (контролю), а також інших органів, яким законом надано право захищати інтереси громадян та держави в суді.

  5.1. У разі виявлення бездіяльності уповноваженого органу державного нагляду (контролю) одночасно із заходами представницького характеру вживати відповідні заходи прокурорського реагування.

  6. При підготовці процесуальних документів забезпечувати їх повноту та обґрунтованість, додержуватися вимог закону щодо форми і змісту, підвідомчості та підсудності спорів. Посилатися на норми матеріального і процесуального права, якими регулюються відповідні правовідносини, а також долучати до позовів (заяв, подань) належні та допустимі докази. Дотримуватися визначеної законом процедури направлення позовів (заяв, подань) до суду.

  6.1. Позови, заяви надсилати до суду за підписом керівників прокуратур усіх рівнів — Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровського екологічного прокурора, прокурорів регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, міських, районних, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них прокурорів, їх перших заступників та заступників.

  6.2. Позовну заяву у кримінальному провадженні подавати прокурору, який бере в ньому участь.

  6.3. Позови в інтересах держави в особі Верховної Ради України пред’являти Генеральній прокуратурі України. Керівникам прокуратур обласного та районного рівнів у разі встановлення підстав для пред’явлення таких позовів направляти відповідні матеріали до прокуратури вищого рівня.

  6.4. Позови в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та інших органів центральної влади пред’являти Генеральній прокуратурі України та прокуратурам обласного рівня. Керівникам прокуратур районного рівня у разі виявлення обставин, які потребують вжиття заходів прокурорського реагування шляхом пред’явлення позову в інтересах держави в особі центрального органу влади, матеріали перевірки надсилати до прокуратур обласного рівня з документами, оформленими та засвідченими відповідно до чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

  6.5. До пред’явлення позову за наявності підстав відповідно до вимог законодавства ініціювати питання про вжиття запобіжних заходів та заходів забезпечення доказів, належним чином мотивувати необхідність їх застосування.

  6.6. При пред’явленні позову (заяви, подання) ініціювати забезпечення позовних вимог у порядку, передбаченому законом. Указувати конкретні види та способи цих заходів, належно мотивувати необхідність їх застосування.

  6.7. Звертаючись із позовом (заявою, поданням) до суду не за місцем розташування прокуратури, його копію з доданими документами одночасно надсилати прокурору, який братиме участь у розгляді справи. У письмовій формі інформувати відповідний суд про необхідність повідомлення цього прокурора про рух справи. Прокурору, який забезпечував участь у суді, про рух справи та результати розгляду невідкладно повідомляти прокурора, який подав позов (заяву, подання).

  6.8. Забезпечити своєчасне реагування на факти безпідставної відмови судами у прийнятті та поверненні позовів (заяв, подань), тяганини при їх розгляді.

  6.9. У разі набрання рішенням суду, постановленим за позовом прокурора, законної сили, отримувати в суді виконавчі документи або контролювати їх своєчасне отримання стягувачами. При постановленні судового рішення не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред’явила позов, виконавчі документи отримувати прокурору, який забезпечував участь у суді.

  7. Активно застосовувати надані законом повноваження щодо вступу та участі за своєю ініціативою в розгляді будь-якої справи, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів громадянина або держави. Відомості про наявність на розгляді в судах справ, що зачіпають права громадян або інтереси держави та потребують застосування представницьких повноважень прокурора, виявляти з використанням джерел, зазначених у пункті 3  ( v0006900-12 )цього наказу.

  7.1. Рішення про вступ у справу приймати керівникам прокуратур, як правило, за результатами вивчення справ. Про вступ у розгляд справи, порушеної за ініціативою інших осіб, повідомляти суд письмово.

  7.2. Забезпечувати обов’язковий вступ та участь прокурорів за своєю ініціативою при розгляді судами справ про:

  - стягнення шкоди за рахунок коштів державного бюджету;

  - звільнення від арешту майна, яке стягується в дохід держави;

  - надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

  8. Прокурорам усіх рівнів у межах своєї компетенції забезпечувати своєчасне реагування на незаконні судові рішення в цивільних, господарських, адміністративних справах та якісну підготовку апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

  8.1. Дотримуватися визначених процесуальним законодавством строків подання скарг, заяв до суду, за наявності підстав подавати клопотання про їх поновлення, указуючи поважні причини їх пропуску. Ураховувати присічні строки, встановлені законодавством, для подачі скарг, заяв до суду.

  8.2. З метою забезпечення реагування на незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси громадян і держави та постановлені без участі прокурора, постійно вивчати інформацію, розміщену у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а також отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  8.3. Виявлення судових рішень, які потребують перегляду, здійснювати: постановлених місцевими загальними судами — прокурорам районного рівня за місцем розташування відповідного суду; місцевими господарськими та окружними адміністративними судами — прокурорам міст за місцезнаходженням указаних судів; апеляційними судами — підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратур обласного рівня за місцезнаходженням зазначених судів, судами касаційної інстанції — Головному управлінню представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень та іншим підрозділам Генеральної прокуратури України відповідно до компетенції.

  8.4. Апеляційні скарги вносити керівникам прокуратур, працівники яких брали участь у розгляді справ або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Скарга також може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня та прокурором, який подав позов.

  8.5. Касаційні скарги вносити керівникам прокуратур обласного рівня, працівники яких брали участь у розгляді справ в апеляційній інстанції або які виявили незаконні судові рішення, постановлені без участі прокурора. Керівникам прокуратур районного рівня вносити касаційні скарги на ухвали про повернення або залишення апеляційної скарги без руху, відмову у відкритті апеляційного провадження. Скарга також може бути подана керівниками прокуратури вищого рівня.

  8.6. Прокурорам, які брали участь у судовому розгляді цивільної, господарської чи адміністративної справи, апеляційні та касаційні скарги у цих справах вносити за погодженням з керівником прокуратури.

  8.7. У разі якщо справу розглянуто без участі прокурора, внесення апеляційної чи касаційної скарги забезпечувати прокурору, який подав позов, заяву, скаргу або вступив у справу.

  9. Заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України вносити за підписом керівників Генеральної прокуратури України відповідно до розподілу обов’язків та вимог процесуального законодавства.

  9.1. Прокурорам обласного рівня за наявності підстав для внесення заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України не менш як за місяць до закінчення процесуального строку на внесення заяви надсилати до Генеральної прокуратури України вмотивоване клопотання із долученням копій судових рішень. У разі пропуску строку з поважних причин надавати докази на їх підтвердження.

  10. У разі скасування незаконних рішень вживати заходів до повороту виконання судового рішення або поновлення порушеного права в інший спосіб.

  11. Забезпечувати участь у розгляді судами справ за пред’явленими позовами та заявами, у справах, у які здійснено вступ, у тому числі шляхом оскарження судових рішень, або коли суд визнає це за необхідне у випадках, передбачених законом.

  11.1. Керівникам підрозділів представництва інтересів громадян і держави в судах та прокуратур районного рівня контролювати якість підготовки та забезпечення участі підлеглих працівників у судових засіданнях.

  11.2. Участь у розгляді цивільних та адміністративних справ у місцевих загальних судах забезпечувати прокурорам районного рівня за місцем розташування суду.

  11.3. Прокуратурам міст, у складі яких діють відділи представництва, забезпечувати участь у розгляді місцевими судами їх позовів (заяв, подань), а також справ за позовами прокурорів у місцевих господарських та окружних адміністративних судах за їх місцезнаходженням.

  11.4. Прокурорам міст, які забезпечують участь у справах, невідкладно реагувати на випадки неякісної підготовки позовів та заяв. Зауваження на такі документи реагування до прокуратур районів у місті надсилати за власним підписом. У разі неякісної підготовки позовів та заяв прокурорами, що не підпорядковуються прокурору міста, відповідну інформацію для вжиття заходів реагування надавати до прокуратури обласного рівня.

  11.5. Підрозділи представництва та інші підрозділи прокуратур обласного рівня відповідно до їх компетенції забезпечують участь у розгляді справ в апеляційних судах за їх місцезнаходженням, у судах першої інстанції у справах за власними позовами, а також у найбільш актуальних та резонансних справах за позовами підпорядкованих прокурорів.

  11.6. Організацію участі прокурорів у розгляді справ у касаційній інстанції у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, а також у Верховному Суді України покласти на Головне управління представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень та інші підрозділи Генеральної прокуратури України відповідно до їх компетенції.

  11.7. Працівникам прокуратур усіх рівнів участь у судових засіданнях обов’язково брати у форменому одязі.

  11.8. Прокурору, який брав участь у справі і був присутнім у судовому засіданні у день оголошення рішення, забезпечувати невідкладне витребування його копії.

  11.9. Прокурорам, які пред’явили позови, вступили у справи за позовами іншої особи, оскаржили судові рішення, брали участь у справі, контролювати подальший рух справи. У разі направлення скарги, заяви до апеляційного (касаційного) суду, призначення справи до розгляду невідкладно повідомляти про це прокурора, який має забезпечувати участь, та надсилати йому копії основних матеріалів наглядового провадження. У випадках перебування у провадженні судів інших справ, результати розгляду яких можуть вплинути на вирішення справи за участю прокурора, забезпечити контроль за їх рухом. За наявності підстав вживати або ініціювати вжиття відповідних заходів представницького характеру.

  12. Керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних) за наявності підстав для захисту прав громадян та інтересів держави шляхом підготовки та звернення до суду з позовом, заявою, вступу у справу, оскарження рішення невідкладно передавати до підрозділів представництва або інших підрозділів згідно з їх компетенцією відповідні матеріали з мотивованим висновком щодо необхідності застосування представницьких повноважень, разом з документами, оформленими та засвідченими відповідно до вимог чинного законодавства, що подаються до суду як докази.

  12.1. Підрозділам представництва інтересів громадян і держави в судах та іншим підрозділам згідно з їх компетенцією за наявності підстав готувати позови, заяви, скарги та надсилати їх до суду за підписом керівників прокуратур, організовувати участь у їх розгляді, вступати в розгляд справ за позовами, заявами інших осіб. У разі необхідності витребування додаткових матеріалів доопрацьовувати їх спільно з підрозділом, який ініціював подачу позову, заяви чи скарги, вступ у справу. Про вжиті заходи та результати розгляду позову, заяви, скарги, вступу у справу повідомляти вказані підрозділи.

  12.2. Позови, заяви за результатами перевірок, проведених підрозділами захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин, направляти до суду за погодженням з підрозділами, які забезпечують участь у судах.

  12.3. У разі відхилення подання прокурора, неповідомлення про результати його розгляду, а також якщо подання не вносилося, у Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня позови в порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про прокуратуру"( 1789-12 ), готувати підрозділам, які проводили відповідну перевірку. Участь у розгляді справ за такими позовами забезпечувати підрозділам представництва, за необхідності із залученням працівників підрозділів, які готували позов.

  13. Забезпечувати своєчасне та принципове реагування на виявлені під час реалізації представницьких повноважень факти незаконних дій (бездіяльності) суддів, постановлення ними неправосудних рішень, тяганини з розглядом справ.

  13.1. У разі встановлення даних про вчинення суддею дисциплінарного проступку прокурорам обласного рівня в межах визначених законом строків застосування дисциплінарного стягнення ініціювати питання про притягнення судді до відповідальності шляхом звернення у встановленому законом порядку із заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

  13.2. У випадку виявлення фактів порушення суддею присяги прокурорам обласного рівня надсилати до Генеральної прокуратури України вмотивоване клопотання щодо ініціювання питання про звільнення судді з посади. До клопотання долучати копії матеріалів справи, у тому числі судових рішень, які підтверджують висновки про порушення суддею присяги, та документи, що свідчать про настання негативних наслідків.

  13.3. Галузевому підрозділу Генеральної прокуратури України ініціювати, у визначеному законом порядку, питання щодо звільнення суддів з посади та притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.

  14. Керівникам прокуратур усіх рівнів вживати заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами, заявами прокурорів. Забезпечувати належний захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.

  14.1. Забезпечення захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень у прокуратурах обласного рівня покласти на підрозділи захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.

  14.2. Вимагати від стягувачів своєчасно звертати до виконання виконавчі документи та в повному обсязі реалізовувати визначені законом права сторони у виконавчому провадженні.

  14.3. Використовувати право прокурора на відкриття виконавчого провадження за його заявою на підставі виконавчого документа. У випадках відкриття виконавчого провадження за заявою прокурора, який набуває статусу учасника виконавчого провадження, користуватися правами, визначеними Законом України "Про виконавче провадження"( 606-14 ).

  14.4. У разі, якщо рішення суду виконується не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред’явила позов, контроль за його виконанням покласти також на відповідну прокуратуру за місцем виконання рішення. Забезпечити невідкладне направлення до цієї прокуратури копії судового рішення, виконавчого документа, іншої інформації. Про стан виконання та вжиті заходи невідкладно інформувати прокурора, який пред’явив позов, заяву, вніс подання.

  14.5. Відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) перевіряти додержання законодавства щодо виконання судових рішень у діяльності органів виконавчої, казначейської та податкової служб, банківських, кредитно-фінансових установ, інших суб’єктів, які виконують рішення, та їх посадових осіб, крім постанов суду у справах про адміністративні правопорушення.

  14.6. В органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування і державного контролю та інших державних органах, установах та організаціях перевіряти законність і повноту вжитих заходів, спрямованих на виконання постановлених на їх користь судових рішень. Надавати принципову правову оцінку діям посадових осіб зазначених органів щодо здійснення покладених на них повноважень.

  14.7. При виявленні в ході здійснення захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень порушень закону в діяльності органів, установ та організацій, а також у діях фізичних осіб вживати заходів щодо їх усунення відповідно до повноважень, визначених Законом України "Про прокуратуру"( 1789-12 ).

  15. За кожним позовом (заявою, поданням), а також за кожною справою за участі прокурора, у яку здійснено вступ шляхом участі або внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, вести наглядове провадження, у якому зосереджувати: копії позову (заяви, подання), матеріалів, що підтверджують заявлені вимоги; судових рішень, скарг чи інших процесуальних документів; тези виступу прокурора (у справах за позовами інших осіб), відомості про хід судового процесу; зауважень на протоколи судових засідань, заперечень інших учасників процесу; довідки про результати розгляду справи, погоджені з керівниками прокуратури (структурного підрозділу); дані про реальне виконання рішень суду, копії документів щодо примусового виконання рішення суду.

  16. Прокурорам обласного та районного рівнів при направленні до суду позовів, заяв, скарг одночасно надсилати їх копії до прокуратур вищого рівня та прокурору, який забезпечує участь у справі, а касаційних скарг — до Генеральної прокуратури України.

  16.1. У разі направлення до суду заяви про відмову (відкликання) від процесуального документа копію такої заяви одночасно надсилати прокурору вищого рівня та прокурору, який забезпечує участь у розгляді справи.

  16.2. До прокуратур вищого рівня невідкладно надсилати документи прокурорського реагування про усунення порушень закону при здійсненні судочинства, виконання судових рішень та інформації про вступ у справи не за позовами прокурорів, які викликають суспільний резонанс.

  17. Документи прокурорського реагування, які надсилаються органам чи посадовим особам вищого рівня, вносити через прокурора вищого рівня.

  18. При розгляді звернень осіб, яких прокурор відповідно до закону може представляти в суді, за відсутності підстав для ініціювання перегляду рішень судів, складати вмотивовані висновки з наведенням аргументів, що спростовують доводи заінтересованих осіб, зазначаючи встановлені судом чи в ході перевірки конкретні обставини і докази, що їх підтверджують, норми матеріального та процесуального права, якими регулюються спірні правовідносини, долучати до них копії судових рішень, необхідних матеріалів справи та інші документи.

  19. Діяльність прокурорів з питань представництва інтересів громадян і держави в суді, їх захисту при виконанні судових рішень оцінювати, виходячи зі стану законності, своєчасності та повноти вжитих прокурорами заходів щодо фактичного поновлення порушених прав і свобод громадян та законних інтересів держави, відшкодування завданих їм збитків.

  20. Особливості організації та порядок здійснення представницької діяльності з питань захисту дітей, у воєнній, екологічній, транспортній та інших сферах визначаються відповідними галузевими наказами Генерального прокурора України.

  21. Організацію представництва органів прокуратури та її посадових осіб у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві в Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня покласти на підрозділи представництва інтересів громадян та держави в судах.

  Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов’язків.

  Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, прокурорам регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

  Наказ Генерального прокурора України № 6гн від 29 листопада 2006 року ( v0006900-06 )"Про організацію представництва прокурором у суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень" та вказівку Генерального прокурора України № 7 від 19 січня 2007 року( v0007900-07 ) "Про питання, що виникають при визначенні прокурорами органів, уповноважених здійснювати відповідні функції у спірних відносинах при пред’явленні позовів на захист держави" вважати такими, що втратили чинність.

  Генеральний прокурор України державний радник юстиції України

  В. Пшонка

  {Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Правовая защита личности от уголовного преследования

  Если требуется правовая защита личности от уголовного преследования, то никак не обойтись без помощи грамотного адвоката.

  Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році з метою подальшого їх продажу, Фонд державного майна України

  Про внесення доповнень до Переліку об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році з метою подальшого їх продажу Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 382-р( 382-2013-р ) "Про затвердження переліку об'єктів групи Г, що підлягають приватизації у 2014 році", на виконання підпункту 3.3 наказу Фонду державного майна України від 03.01.2013 № 19 та відповідно до службової записки Управління планування та пільгового продажу Фонду державного майна України від 26.07.2013 № 19-2-743 НАКАЗУЮ:

  На Полтавщині працівники Державтоінспекції врятували чоловіка з вогню

  Під час нагляду за дорожнім рухом, 6-го грудня близько о пів на третю ночі інспектори ДАІ Машівського райвідділу міліції Олександр Борщов та Станіслав Ворончук, здійснюючи патрулювання в селі ...

  На Киевские улицы вернут эвакуаторы

  Первый зампредседателя Киевской горгосадминистрации Александр Мазурчак заявил опланах властей Киева возобновить работу эвакуаторов для борьбы снарушителями правил парковки автомобилей. Поработе ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш интернет проект -,действительно, на сегодняшний день - единственный в своем роде. Хорошо, что есть такие так необходимые всем сайты. Интернет проект многофункционален в пользовании. На нем здорово отдыхать - просто и быстро.

  Этот сайт - офигенный. Thanky! Несомненно полезный и удобный сайт.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0