Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2012 р. № 802 Київ

  Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство

  Відповідно до частини сьомої статті 74 Господарського кодексу України( 436-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, що додається.

  2. Центральним органам виконавчої влади, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності, що відповідно до затвердженого цією постановою Порядку здійснюють перетворення державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства:

  включати до складу наглядової ради акціонерного товариства по одному представнику від Агентства державного майна, Фонду державного майна, місцевої державної адміністрації та органу управління і представницького органу трудового колективу товариства;

  інформувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі про видані завдання на голосування з питань порядку денного засідання наглядової ради акціонерного товариства з відповідними обґрунтуваннями.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802

  ПОРЯДОК перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство

  1. Цей Порядок визначає механізм перетворення державних унітарних комерційних підприємств (далі — підприємства) в акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належить державі (далі — перетворення).

  2. Засновниками акціонерних товариств, що утворюються шляхом перетворення, є суб’єкти управління об’єктами державної власності, визначені абзацами другим — шостим частини першої статті 4 Закону України "Про управління об’єктами державної власності"( 185-16 ) (далі — засновники).

  Засновники приймають рішення про перетворення підприємств, які належать до сфери їх управління. У разі коли підприємство включено до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, або тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зазначене рішення погоджується з Кабінетом Міністрів України.

  3. Проведення перетворення передбачає:

  1) подання засновником до Мінекономрозвитку пропозицій щодо перетворення підприємства, до яких додаються:

 1. обґрунтування доцільності перетворення;
 2. відомості про очікувані наслідки перетворення;
 3. бізнес-план розвитку утвореного акціонерного товариства з визначенням етапів, строків, джерел фінансування, очікуваних результатів;

 4. прогноз надходжень до державного бюджету;
 5. відомості про соціальні результати перетворення (кількість збережених або новостворених робочих місць, покращення умов праці);

  відомості про вартість майнового комплексу підприємства за даними бухгалтерського обліку, вартість відповідної земельної ділянки та її розмір;

  відомості про реєстрацію прав власності або користування будинками, спорудами і земельними ділянками підприємства;

  перелік майна, інших активів та земельних ділянок (із зазначенням розміру, цілей призначення, шляхів їх подальшого використання);

 6. фінансово-господарські показники роботи підприємства за останні три роки;
 7. 2) формування Мінекономрозвитку переліку підприємств, що підлягають перетворенню, та затвердження графіка його проведення (з обґрунтуванням доцільності перетворення);

  3) прийняття засновником у строки, встановлені зазначеним графіком, рішення про перетворення підприємства та утворення комісії з його перетворення (далі — комісія). У разі потреби таке рішення приймається без дотримання графіка з одночасним поданням на затвердження Мінекономрозвитку відповідних змін до нього;

  4) розроблення комісією проекту плану перетворення підприємства та подання його на затвердження засновнику;

  5) виявлення засновником державного майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання;

  6) проведення оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, у тому числі земельної ділянки, відповідно до Методики оцінки майна ( 1891-2003-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669);

  7) підготовку комісією проекту статуту акціонерного товариства;

  8) прийняття засновником рішення про затвердження статуту акціонерного товариства та рішення про випуск його акцій;

  9) затвердження засновником персонального складу наглядової ради акціонерного товариства;

  10) подання засновником до Мінекономрозвитку інформації про персональний склад наглядової ради акціонерного товариства;

  11) державну реєстрацію припинення підприємства та державну реєстрацію утвореного акціонерного товариства.

  4. Державна реєстрація акціонерного товариства проводиться в установленому законом порядку.

  Відомості про акціонерне товариство вносяться до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

  Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства здійснюється в порядку, визначеному НКЦПФР.

  5. Акціонерне товариство є правонаступником підприємства з дня його державної реєстрації.

  6. Організаційне забезпечення процесу перетворення підприємства здійснює комісія, яка утворюється засновником у двотижневий строк з дня прийняття рішення про перетворення підприємства. Кількісний склад комісії становить не менше п’яти членів.

  7. До складу комісії включається по одному представнику від засновника, Фонду державного майна, місцевої держадміністрації, а також органу управління та представницького органу трудового колективу підприємства.

  Зазначені органи в п’ятиденний строк з дня одержання від засновника повідомлення про утворення комісії делегують до її складу своїх представників.

  8. Комісію очолює голова, що є представником засновника. Голова комісії організовує її роботу, на нього покладається відповідальність за виконання комісією її завдань.

  Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більшість загальної кількості її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

  За результатами засідання комісії складається протокол, який оформляється протягом трьох днів та підписується головою комісії.

  Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів, консультантів та інших фахівців. Оплата їх послуг здійснюється за рахунок підприємства.

  Комісія у тримісячний строк з дня затвердження її складу подає засновнику акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, проект статуту акціонерного товариства і в разі потреби проект плану реструктуризації.

  Комісія припиняє свою роботу з дня державної реєстрації акціонерного товариства.

  9. Від дня державної реєстрації акціонерного товариства і до моменту переходу права власності на акції (частину акцій) товариства до інших осіб повноваження загальних зборів здійснюються засновником або суб’єктом управління об’єктами державної власності, на якого покладаються відповідні повноваження в установленому законодавством порядку.

  Обов’язки голови виконавчого органу акціонерного товариства до першого засідання наглядової ради покладаються засновником або зазначеним суб’єктом управління на керівника підприємства, з яким укладається контракт.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Расстрелянный в Кременчуге судья скончался в больнице

  Судья Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области, в которого 11 февраля стреляли на улице, скончался ночью в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. ...

  Общение заключенных

  Данный проект создан с целью помочь социальной адаптации заключенных и реализации их прав на общение.

  Про зміни у складі редакційної ради інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", Міністерство юстиції України

  Про зміни у складі редакційної ради інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України" Вивести зі складу редакційної ради інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України"( v1129323-11 ), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15 квітня 2011 року № 1129/5, Гдичинського Б. П.

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, Міністерство фінансів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 р. за № 1220/21532 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Вы класс!!! Все что делаете для пользователей вне всякого сомнения- важно!!!

  Просто отличный сайт! Хорошенький сайтик! Очень здорово. Всё доступно и просто. Спасибочки за профессиональный интернет портал!
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0