Досудебное следствие:

 • - обжалование постановления о возбуждении уголовного дела; защита подозреваемого течение досудебного следствия, при проведении допросов, очных ставок, следственных экспериментов и иных следственных действий;
 • - посещение подозреваемого, обвиняемого в изоляторе временного содержания и в следственном изоляторе;
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - обжалование избранной меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
 • - выработка линии и тактики защиты на стадии предварительного следствия;
 • - сбор материала, характеризующего личность обвиняемого; ознакомление с материалами уголовного дела и др..
Защита интересов в суде:

 • - защита подсудимого в суде во время всех судебных заседаний;
 • - заявление ходатайств в суде о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (особый порядок);
 • - подготовка и заявление различных ходатайств, жалоб и заявлений;
 • - выработка определенной линии и тактики защиты на стадии судебного разбирательства;
 • - посещение подсудимого во время нахождения в следственном изоляторе;
 • - изучение материалов уголовного дела и др..;
 • - ознакомление с протоколом судебного заседания и подача замечаний к его содержанию.
Защита на любой стадии:

 • - защита интересов потерпевшего на стадии предварительного следствия и дознания;
 • - защита интересов потерпевшего в суде любой инстанции, подробное изучение материалов уголовного дела;
 • - подготовка и заявление ходатайств;
 • - заявления гражданского иска;
 • - составление кассационной жалобы и подача его в суд кассационной инстанции;
 • - участие в судебном заседании, назначенном по кассационной жалобе потерпевшего или представлению прокурора.

Про внесення змін до наказу ДСА України від 27.06.2006 № 68, Державна судова адміністрація УкраїниДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.12.2012  № 176
 2. Про внесення змін до наказу ДСА України від 27.06.2006 № 68

  Відповідно до частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"( 2453-17 ) НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді( z0860-06 ), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 27 червня 2006 року № 68, зміни, що додаються.

  2. Відділу з питань інформаційних технологій управління з питань судового діловодства розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

  3. Управлінню з питань судового діловодства забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до Інструкції ( z0860-06 ).

  4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

  5. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома місцевих загальних судів.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В. В.

  Голова

  Р. Кирилюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України 27.12.2012 № 176

  ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді( z0860-06 ), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року № 68

  1. У пункті 1.1( z0860-06 ) слова "військових судах гарнізонів" виключити;

  2. Пункт 1.2( z0860-06 ) викласти у такій редакції:

  "1.2. Положення цієї Інструкції передбачають як ведення діловодства у паперовій формі, так і автоматизовану (електронну) технологію обробки, обліку та контролю документів (справ) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду";

  3. У пункті 1.7( z0860-06 ):

  1) абзац перший( z0860-06 ) викласти у такій редакції:

  "Працівники апарату суду зобов'язані виконувати вимоги Інструкції, є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них. Про втрату документа невідкладно повідомляється керівник апарату суду та складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у керівника апарату суду для відповідного реагування в установленому порядку, другий залишається у працівника, відповідального згідно накладеної резолюції за втрачений документ, та, у разі необхідності, приєднується до матеріалів справи (провадження, наряду, переведення), до якої мав бути долучений втрачений документ";

  2) в абзаці другому( z0860-06 ) слова "голови суду" замінити словами "керівника апарату суду";

  3) в абзаці третьому( z0860-06 ):

  - у реченні другому слова "головою суду" замінити словами "керівником апарату суду";

  - речення третє виключити;

  4. У пункті 1.8( z0860-06 ):

  1) слова "керівника апарату суду" виключити;

  2) доповнити другим реченням такого змісту: "На кореспонденції, що передається іншому виконавцеві, головою суду (заступником голови суду) проставляється відповідна резолюція";

  5. У пункті 1.9( z0860-06 ):

  1) в абзаці третьому( z0860-06 ) слова "оголошення про надходження касаційних скарг і касаційних подань прокурора" виключити;

  2) в абзаці п'ятому( z0860-06 ) після слова "заступниками" доповнити словами "та керівником апарату суду";

  6. У пункті 1.10( z0860-06 ) слово "процесуального" виключити.

  7. У пункті 1.13( z0860-06 ) слова "кримінальні справи" замінити словами "матеріали кримінального провадження";

  8. У назві другого розділу( z0860-06 ) після слів "судових справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  9. У пункті 2.1( z0860-06 ):

  1) після слів "судові справи" доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)";

  2) доповнити другим реченням такого змісту: "Уся кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, працівником апарату суду, на якого відповідною посадовою інструкцією покладено обов'язки щодо приймання кореспонденції, реєструються та передаються керівництву суду для проставлення резолюцій";

  3) в абзаці другому( z0860-06 ) слова "Інструкцією про порядок використання електронної пошти в центральному апараті Державної судової адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації та судах загальної юрисдикції" замінити словами "Інструкцією про порядок роботи з електронною поштою в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції України( v0141750-07 ), затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 25 грудня 2007 р. № 141";

  10. У пункті 2.2( z0860-06 ) після слів "судових справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

 3. 11. У пункті 2.3( z0860-06 ):
 4. 1) після слів "судових справ", "судові справи" доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  2) доповнити абзацами другим, третім та четвертим такого змісту:

  "Приймання кореспонденції від особи здійснюється після пред'явлення нею документа, що посвідчує особу.

  У разі подання документу від імені іншої особи, його прийняття працівником апарату суду здійснюється після перевірки повноважень особи, що звернулась з приводу подачі документа, на представництво особи, від імені якої такий документ подається.

  Особливості порядку приймання позовних заяв, заяв в порядку окремого та наказного провадження, скарг, клопотань учасників кримінального провадження, інших первісних матеріалів, що подаються до суду для вирішення у процесуальному порядку, можуть визначатись відповідними наказами голови суду";

 5. 12. У пункті 2.4( z0860-06 ):
 6. 1) в абзаці першому( z0860-06 ) після слова "справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  2) підпункт "б"( z0860-06 ) викласти у такій редакції:

  "б) розписки (повідомлення) про одержання копій скарг, судових повісток";

 7. 13. У пункті 2.5( z0860-06 ) слова "Скарги приватного обвинувачення" виключити;
 8. 14. У пункті 2.8( z0860-06 ) друге речення викласти у такій редакції: "До облікової картки на вхідний документ в автоматизованій системі документообігу суду вносяться відомості про зміст і дату накладення резолюції, прізвище та ініціали виконавця, дата передачі документа виконавцеві";

  15. У назві третього розділу( z0860-06 ) після слів "судових справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

 9. 16. У пункті 3.1( z0860-06 ):
 10. 1) в абзаці першому( z0860-06 ):

 11. слова "але не пізніше наступного робочого дня" виключити;
 12. після слів "судові справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  доповнити другим реченням такого змісту: "Реєстрація в автоматизованій системі діловодства суду судових справ (матеріалів кримінального провадження) та кореспонденції, здійснюється відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду( vr030414-10 ), затвердженого рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, погодженого Державною судовою адміністрацією України 26 листопада 2010 року";

  2) в абзаці дев'ятому( z0860-06 ) після слів "судової справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

 13. 17. У пункті 3.2( z0860-06 ):
 14. 1) слова "кримінальні провадження" замінити словами "матеріали кримінального провадження";

  2) слова "кримінальних справ" замінити на слова "матеріалів кримінальних проваджень";

 15. 18. У підпункті 3.2.1( z0860-06 ):
 16. 1) в абзаці першому( z0860-06 ):

  речення перше викласти у такій редакції "Обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності реєструються в обліково-статистичній картці на матеріали кримінального провадження ( z0860-06 ) (додаток 3) та в class=st96>алфавітному покажчику матеріалів кримінальних проваджень( z0860-06 )

  у реченні другому слова "кримінальних справ уносяться" замінити на слова "матеріалів кримінальних проваджень вносяться";

  2) в абзаці другому( z0860-06 ) речення перше викласти у такій редакції "На обвинувальний акт щодо декількох осіб обліково-статистична картка заводиться у відповідній кількості примірників під одним номером, які після роздрукування скріплюються";

 17. 19. У підпункті 3.2.2( z0860-06 ):
 18. 1) перший( z0860-06 ) і другий абзаци ( z0860-06 ) виключити;

  2) в абзаці третьому( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  20. У підпункті 3.2.3( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

 19. 21. Підпункт 3.2.4( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 20. "3.2.4. Клопотання слідчого, прокурора та інших осіб, скарги на їх рішення, дії чи бездіяльність, а також заяви про відвід реєструються в обліково( z0860-06 )-статистичній картці на клопотання, скаргу, заяву( z0860-06 ) (додаток 7) та алфавітному покажчику матеріалів кримінального провадження( z0860-06 )";

  22. В абзаці другому підпункту 3.2.4( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  23. У підпункті 3.2.5( z0860-06 ) слова "кримінальних справах" замінити словами "кримінальних провадженнях";

 21. 24. Підпункт 3.2.6( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 22. "3.2.6. Запит (клопотання) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні реєструється в обліково( z0860-06 )-статистичній картці на матеріали в порядку надання міжнародної правової допомоги( z0860-06 ) (додаток 59) та алфавітному покажчику матеріалів кримінального провадження ( z0860-06 )";

 23. 25. У пункті 3.3( z0860-06 ):
 24. 1) слова "повернуті на новий судовий розгляд кримінальні справи" виключити;

  2) доповнити абзацом другим такого змісту:

  "У разі скасування вироку суду в частині цивільного позову з призначенням матеріалів кримінального провадження до нового розгляду в порядку цивільного судочинства, матеріали цивільного позову вилучаються з матеріалів кримінального провадження з заміною їх на завірені копії, та реєструються у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 3.3, про що зазначається в довідковому листі до матеріалів кримінального провадження";

 25. 26. У пункті 3.8( z0860-06 ):
 26. 1) в абзаці першому( z0860-06 ) після слів "судових справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  2) абзац другий( z0860-06 ) викласти у такій редакції:

  "1-кп" — обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, матеріали кримінального провадження (кримінальна справа)";

  3) у абзаці третьому( z0860-06 ) після слова "рішення" доповнити словами "у кримінальному провадженні";

 27. 27. Пункт 3.9( z0860-06 ) виключити.
 28. 28. В абзаці третьому пункту 3.10( z0860-06 ):
 29. 1) слова "кримінальне провадження з клопотанням" замінити словом "клопотання";

  2) у номері провадження індекс "1-н" замінити на індекс "1-кп";

  29. У підпункті 3.10.2( z0860-06 ) слова "із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб — поточного року. Наприклад: 212/316/12-к/81/13" виключити;

  30. У підпункті 3.10.3( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словом "(матеріалів)";

  31. У підпункті 3.10.4( z0860-06 ) після слова "справ" доповнити словами "(матеріалів кримінальних проваджень)";

  32. У підпункті 3.10.5( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріалів кримінальних проваджень";

  33. У підпункті 3.10.6( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словами "(матеріали кримінальних проваджень)";

 30. 34. Пункт 3.11( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 31. "3.11. Судові справи (матеріали кримінальних проваджень), що надійшли з апеляційної чи касаційної інстанцій на новий судовий розгляд після скасування судового рішення, цивільні справи після скасування заочного рішення чи судового наказу, а також обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, що надійшли повторно від прокуратури, реєструються як такі, що надійшли вперше. Кожній з них присвоюється новий реєстраційний номер і заповнюється нова обліково-статистична картка на судову справу (матеріали кримінального провадження), у відповідному алфавітному покажчику до попереднього запису додається відмітка про новий номер судової справи (матеріалів кримінального провадження)";

 32. 35. Пункт 3.12( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 33. "3.12. У разі виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження, роз'єднання позовів у цивільній справі в самостійні провадження нова судова справа (матеріали кримінального провадження) реєструється як така, що надійшла до суду в день постановлення відповідного процесуального документа (постанови, ухвали) суду. Їй присвоюється новий номер у порядку черговості відповідної обліково-статистичної картки. В алфавітному покажчику до попереднього запису додається відмітка про новий номер судової справи (матеріалів кримінального провадження). У новій судовій справі (матеріалах кримінального провадження) підшиваються оригінали або завірені суддею копії процесуальних документів, що мають значення для цієї справи".

 34. 36. Пункт 3.13( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 35. "3.13. У разі об'єднання судових справ (матеріалів кримінального провадження) в одну (один) їй (йому) присвоюється номер тієї з об'єднаних справ (матеріалів), яка (які) надійшла(и) до суду першою(ими) відповідно до постанови (ухвали) суду, уносяться необхідні додаткові записи в обліково-статистичну картку (реєстраційний журнал) під номером об'єднаної справи (матеріалів кримінального провадження) та відмітки про об'єднання справ (матеріалів кримінального провадження) із зазначенням номера нової судової справи (матеріалів кримінального провадження) в решті обліково-статистичних карток на об'єднані справи (матеріали кримінального провадження) та відповідному алфавітному покажчику.

  Якщо судом розглянуто матеріали кримінального провадження щодо кількох обвинувачених, а щодо інших провадження зупинено (наприклад, оголошено розшук), матеріалам присвоюється новий номер, при цьому нові відповідні обліково-статистичні картки заповнюються тільки щодо осіб, стосовно яких провадження зупинено. У попередніх обліково-статистичних картках зазначаються новий номер і причина перереєстрації матеріалів (щодо осіб, стосовно яких провадження у справі зупинено) та результати розгляду матеріалів кримінального провадження по суті (стосовно інших осіб)";

  37. У назві третього розділу( z0860-06 ) після слів "судових справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  38. У пункті 5.1( z0860-06 ) після слова "матеріали" доповнити словами "кримінального провадження";

 36. 39. У пункті 5.2( z0860-06 ):
 37. 1) в абзаці першому( z0860-06 ) після слів "судової справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  2) в абзаці четвертому( z0860-06 ) після слів "справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  3) абзац четвертий( z0860-06 ) викласти у такій редакції:

  "У матеріалах кримінального провадження, справі про адміністративне правопорушення — прізвище, ім'я, по батькові кожної з осіб, щодо якої надійшла справа (матеріали кримінального провадження), та норма закону відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності";

  4) в абзаці восьмому( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  5) в абзаці дев'ятому( z0860-06 ) після слів "справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

 38. 40. Пункт 5.3( z0860-06 ) виключити;
 39. 41. Пункт 5.5( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 40. "5.5. До матеріалів кримінального провадження, що надійшли до суду, документи підшиваються з дотриманням такої послідовності:

 41. бланк опису документів;
 42. супровідний лист, з яким обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, матеріали кримінального провадження надійшли до суду;

 43. копії повідомлень учасників судового провадження про дату підготовчого судового засідання;
 44. журнал підготовчого судового засідання;
 45. клопотання учасників судового провадження, що надійшли у зв'язку з підготовчим судовим засіданням;
 46. ухвала за результатами підготовчого судового засідання;
 47. копії повідомлень та інших листів, надісланих відповідно до ухвали за результатами підготовчого судового засідання;

  документи, що надійшли до суду на виконання ухвали за результатами підготовчого судового засідання, та документи і клопотання, що надійшли з ініціативи учасників судового провадження;

 48. за вказівкою судді також інші документи, що стосуються матеріалів кримінального провадження;
 49. розписки (повідомлення) про вручення повісток про виклик до суду.
 50. Документи, що були отримані під час розгляду справи, або якщо в судовому засіданні оголошена перерва і документи були надані після перерви, підшиваються перед журналом судового засідання в хронологічному порядку";

  42. У чотирнадцятому абзаці пункту 5.6( z0860-06 ) слова "розписки" доповнити словом " (повідомлення)";

 51. 43. У пункті 5.7( z0860-06 ):
 52. 1) доповнити абзацом другим такого змісту:

  "копія позовної заяви";

  2) абзаци другий — дев'ятий( z0860-06 ) вважати абзацами третім — десятим;

 53. 44. У пункт 5.8( z0860-06 ):
 54. 1) доповнити абзацом другим такого змісту:

  "копія позовної заяви";

  2) абзаци другий — п'ятий( z0860-06 ), вважати абзацами третім — шостим;

  45. У пунктах 5.10 — 5.19( z0860-06 ) після слів "судова справа", "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках";

  46. У пункті 5.14( z0860-06 ) слово "висновку" замінити словами "акту, розпоряджень про виклик присяжних", а слова "кримінальну справу" словами "матеріали кримінального провадження";

 55. 47. Назву шостого розділу( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 56. "6. Оформлення матеріалів кримінального провадження у стадії підготовчого провадження";

  48. У пункті 6.2( z0860-06 ) після слів "судового розгляду" доповнити словом "матеріалів";

  49. У підпункті 6.5.9( z0860-06 ) слова "Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 )" замінити словами "КПК України( 4651-17 )";

  50. У підпункті 6.5.10( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  51. В абзаці третьому підпункту 6.5.11( z0860-06 ) слова "сторонам кримінального" замінити словами "учасникам судового";

 57. 52. Підпункт 6.5.12( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 58. "У разі прийняття рішення про звернення з поданням до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого інформуються сторони та інші учасники кримінального провадження. Якщо підсудний тримається під вартою, адміністрації місця ув'язнення надсилається скріплене печаткою суду (за підписом судді) повідомлення про перерахування обвинуваченого за відповідним судом апеляційної інстанції";

 59. 53. У підпункту 6.5.13( z0860-06 ):
 60. 1) в абзаці другому( z0860-06 ) і третьому( z0860-06 ) слово "кримінальне" замінити словами "матеріали кримінального";

  2) в абзаці четвертому( z0860-06 ) слово "справ" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  54. В абзаці другому підпункту 6.5.15( z0860-06 ) слова "кримінальну справу" замінити словами "матеріали кримінального провадження";

 61. 55. Підпункт 6.5.16( z0860-06 ) виключити;
 62. 56. У пункті 6( z0860-06 )-1( z0860-06 ).1( z0860-06 ) слова "Кримінальним процесуальним кодексом України( 4651-17 )" замінити словами "КПК України( 4651-17 )";

  57. У пунктах 7.2( z0860-06 ), 7.5( z0860-06 ), 7.7( z0860-06 ), 8.2( z0860-06 ), 8.5( z0860-06 ), 8.7( z0860-06 ), 9.1( z0860-06 ), 10.1( z0860-06 ) слова "зворотною розпискою" замінити словом "повідомленням";

 63. 58. У пункті 11.1( z0860-06 ) слова "з розпискою" виключити;
 64. 59. У назві тринадцятого розділу( z0860-06 ) після слова "справ" доповнити словами "(судового провадження)";

 65. 60. Пункт 13.1( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 66. "13.1. Безпосередньо перед початком судового провадження, розглядом цивільної чи адміністративної справи секретарем судового засідання перевіряється явка учасників судового процесу (провадження) та вживаються заходи до з'ясування причин неявки, уточнюються відомості про вручення судових викликів, повідомлень, судових повісток та інших матеріалів, про що доповідається судді";

 67. 61. Пункт 13.2( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 68. "13.2. Після розгляду справи, матеріалів кримінального провадження, або відкладення їх на інший час, на прохання осіб, які викликані до суду та приймали участь у судовому засіданні, на судовій повістці чи судовому повідомленні відмічається час їх явки та час залишення суду, завіряється цей запис підписом секретаря судового засідання та відбитком відповідного штампа суду";

 69. 62. Пункт 13.3( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 70. "13.3. Під час судового засідання секретарем судового засідання одночасно з технічним записом судового засідання, а також коли у передбачених процесуальним законодавством випадках такий запис не здійснюється, ведеться журнал судового засідання.

  У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

  1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

  2) найменування та склад суду з зазначенням прізвища та ініціалів судді, секретаря судового засідання;

  3) назва судового провадження;

  4) імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у судовому провадженні;

  5) порядковий номер та час вчинення процесуальної дії;

  6) назва процесуальної дії;

  7) зміст ухвал, постановлених судом (суддею) без видалення до нарадчої кімнати;

  8) інші відомості, визначені процесуальним законодавством, за правилами якого здійснюється судове провадження.

  Після закінчення судового засідання секретарем судового засідання у терміни відповідно до процесуального законодавства, за правилами якого розглядається судове провадження, складається та підписується журнал судового засідання.

  У встановлених процесуальним законодавством випадках секретарем судового засідання складається протокол окремої процесуальної дії. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії визначається процесуальним законодавством, за правилами якого вчиняються процесуальні дії";

 71. 63. Пункт 13.4( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 72. "13.4. Секретар судового засідання:

  підшиває до справи (матеріалів кримінального провадження) в хронологічному порядку документи, додані до справи (матеріалі) в ході судового розгляду (провадження) (у порядку їх надходження), протокол (журнал) судового засідання, вирок, рішення, постанову, ухвалу суду;

  продовжує нумерацію аркушів справи (матеріалів кримінального провадження) та опис документів, що містяться у справі (матеріалах кримінального провадження)";

  робить запис у журналі розгляду судових справ (матеріалів кримінального провадження) і матеріалів суддею( z0860-06 ) (додаток 37) про результати розгляду справ (матеріалів кримінального провадження) і матеріалів, які розглядались суддею протягом робочого дня, у тому числі справ про адміністративні правопорушення;

  про участь у справі (судовому провадженні) народних засідателів (присяжних), робить відмітку у зазначеному вище журналі з вказівкою про кількість годин;

 73. виписує виконавчі листи у справах, рішення в яких підлягають негайному виконанню;
 74. після здійснення необхідних дій щодо оформлення завершеної розглядом справи (матеріалів кримінального провадження) (не пізніше наступного дня після виготовлення протоколу (журналу) судового засідання, у разі його ведення) передає справу (матеріали кримінального провадження) на зберігання в канцелярію суду";

 75. 64. Пункт 13.5( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 76. "13.5. У разі відкладення судового засідання, розгляду цивільної або адміністративної справи з призначенням на інший день, то викликаним і присутнім у судовому засіданні особам (крім обвинувачених, які перебувають під вартою) вручаються відповідні повістки про виклик до суду, повідомлення або оголошується про це з роз'ясненням наслідків неявки під розписку на окремому аркуші, що додається до протоколу (журналу) судового засідання. Особам, які не були присутніми в судовому засіданні, але участь яких суд визнав необхідною, повістки про виклик їх у суд надсилаються не пізніше наступного дня. Для повторного виклику обвинувачених, які перебувають під вартою, начальнику місця попереднього ув'язнення надсилається відповідне розпорядження( z0860-06 ) (додаток 38). Виконуються вимоги пункту 13.3( z0860-06 ) Інструкції щодо протоколу (журналу) судового засідання.

  Про відкладення судового засідання, розгляду справи та про день і час, на який перенесено судове засідання, розгляд справи, робиться відмітка в журналі розгляду судових справ (матеріалів кримінального провадження) і матеріалів суддею( z0860-06 ). Після відкладення судового засідання, розгляду справи секретар судового засідання оформляє справу (матеріали кримінального провадження). В обліково-статистичній картці на справу (матеріали кримінального провадження) зазначається причина відкладення";

 77. 65. Пункт 14.2( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 78. "14.2. Порядок роботи зі звукозаписувальними технічними засобами фіксування судового засідання, зберігання, копіювання, дублювання та використання інформації, яка відображає хід судового засідання в судах загальної юрисдикції, регламентується Інструкцію про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)( v0108750-12 ), затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 2012 року № 108";

 79. 66. У пункті 15.1( z0860-06 ):
 80. 1) у реченні першому слова "кримінальна справа" замінити словами "кримінальному провадженні";

  2) друге речення виключити.

 81. 67. Підпункт 15.2.2( z0860-06 ) виключити;
 82. 68. Пункт 15.5( z0860-06 ) виключити;
 83. 69. У пункті 15.7( z0860-06 ) після слова "надіслання" доповнити словом "матеріалів";

 84. 70. Підпункт 16.1.1( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 85. "16.1.1. Суд разом із своїм розпорядженням (супровідним листом) про виконання судового рішення надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено обов'язок виконати таке судове рішення.

  Судове рішення, що набрало законної сили, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України.

  Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, виконуються в цій частині негайно після їх проголошення в залі судового засідання.

  Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово.

  Питання, які виникають під час та після виконання вироку, вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом.

  Порядок звернення до виконання вироків щодо іноземних громадян, які проживають за межами України, визначається відповідними міжнародними договорами";

 86. 71. Підпункт 16.1.2( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 87. "16.1.2. Якщо на підставі судового рішення суду апеляційної інстанції засуджений підлягає звільненню з-під варти, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання. У разі відсутності засудженого (обвинуваченого) копія судового рішення надсилається негайно адміністрації місця попереднього ув'язнення для виконання. Адміністрація місця попереднього ув'язнення зобов'язана повідомити суд про звільнення ув'язненого з-під варти";

 88. 72. У підпункті 16.1.7( z0860-06 ):
 89. 1) в абзаці першому( z0860-06 ):

  а) слова "кримінальній справі" замінити словами "матеріалах кримінального провадження";

  б) слово "постанова" замінити словом "ухвала";

  2) в абзаці третьому( z0860-06 ) після слова "справа" доповнити словами "(матеріали кримінального провадження";

  73. В абзаці другому( z0860-06 ) та третьому підпункту 16.1.14( z0860-06 ) слова "кримінальна справа" у відповідних відмінках замінити словами "кримінальне провадження" у відповідних відмінках;

  74. У підпункті 16.1.17( z0860-06 ) слово "справа" замінити словом "кримінального провадження";

 90. 75. Підпункт 16.1.19( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 91. "16.1.19. Якщо суд задовольняє клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їх клопотанням про це, прийнятим на загальних зборах, по одній копії ухвали про закриття кримінального провадження надсилається відповідному колективу, а також органу внутрішніх справ за місцем проживання особи.

  Матеріали щодо контролю за виконанням таких ухвал перебувають протягом одного року в контрольному провадженні на кожну особу в апараті суду, також ведеться журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій( z0860-06 ) (додаток 45)";

 92. 76. Підпункт 16.1.20( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 93. "16.1.20. Якщо суд ухвалює виправдувальний вирок у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення або постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження у зв'язку з смертю підозрюваного, обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого, наявності вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню, відмови потерпілого його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу, зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення копія рішення суду направляється учасникам судового провадження";

 94. 77. В абзаці третьому підпункту 16.1.21( z0860-06 ):
 95. 1) слово "справи" замінити на слова "матеріалів кримінального провадження";

  2) слова "кримінальній справі пред'явлено до початку судового слідства" замінити словами "кримінальному провадженні пред'явлено до початку судового провадження";

 96. 78. Підпункт 16.1.23( z0860-06 ) виключити;
 97. 79. У підпункті 16.1.24( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словами " (кримінального провадження)";

 98. 80. Підпункт 16.1.25( z0860-06 ) виключити;
 99. 81. Підпункт 16.1.26( z0860-06 ) виключити;
 100. 82. Пункт 16.2( z0860-06 ) виключити;
 101. 83. Пункт 16.3( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 102. "Ухвали суду (слідчого судді) про задоволення (відмову у задоволенні) клопотань учасників кримінального провадження тощо надсилаються особі чи органу, які внесли таке клопотання та прокурору.

  Ухвала про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу негайно оголошується під розписку особі, стосовно якої вона винесена. Якщо копії ухвал вручалися особі, то відповідні розписки про їх отримання приєднуються до матеріалів, що надійшли до суду";

 103. 84. Пункт 16.4( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 104. "16.4. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування невідкладно надсилається слідчому чи прокурору та особі, яка подала скаргу.

  Копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

  Копія ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надсилається особі, яка подала скаргу, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами";

 105. 85. Підпункт 16.4.1( z0860-06 ) виключити;
 106. 86. У пункті 16.5( z0860-06 ):
 107. 1) абзац перший( z0860-06 ) викласти у такій редакції:

  "Ухвали постановлені судом, з питань які виникають під час та після виконання судових рішень, звертаються до виконання шляхом надіслання копії ухвали:";

  2) в абзаці третьому( z0860-06 ) слово "справа" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  3) в абзаці шостому( z0860-06 ) слово "постанова" замінити словом "ухвала";

  87. В абзаці другому пункту 16.6( z0860-06 ) слова "витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ" замінити словами "судового збору";

  88. В абзаці третьому підпункту 16.6.3( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

  89. У назві розділу 17( z0860-06 ) після слова "справах" доповнити словами "(матеріалах кримінального провадження)";

  90. У підпункті 17.1( z0860-06 ) після слова "кримінальних" доповнити словом "провадженнях";

 108. 91. Пункт 17.7( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 109. "17.7. Речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, повинні бути належним чином упаковані та опечатані працівником апарату суду.

  Спосіб упаковки повинен забезпечувати неможливість підміни або зміни вмісту без порушення її цілісності та схоронність вилучених (отриманих) речових доказів від пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення.

  На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через громіздкість чи з інших причин, прикріплюється бирка у спосіб, що унеможливлює її зняття, зміну або пошкодження";

 110. 92. Пункт 17.8( z0860-06 ) виключити;
 111. 93. У пункті 17.9( z0860-06 ) слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

 112. 94. Пункт 17.10( z0860-06 ) виключити;
 113. 95. Пункт 17.11( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 114. "17.11. Речові докази зазначені у пунктах 17 — 26 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження( 1104-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, у суді не зберігаються";

 115. 96. Пункт 17.12( z0860-06 ) виключити;
 116. 97. У пункті 17.13( z0860-06 ):
 117. 1) слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

  2) слова "або прокуратури" виключити;

  3) друге речення виключити;

 118. 99. У пункті 17.18( z0860-06 ):
 119. 1) у першому абзаці( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словами " (кримінального провадження)";

  2) у другому абзаці( z0860-06 ) після слова "справ" доповнити словами " (кримінального провадження)";

  100. У пункті 18.2( z0860-06 ) слова "Кримінально-процесуального кодексу України( 4651-17 )" замінити словами "КПК України( 4651-17 )";

 120. 101. Пункт 18.6( z0860-06 ) викласти у такій редакції:
 121. "18.6. Найменування суду вказується в документі відповідно до Мережі місцевих загальних судів( 591/2011 ), затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2011 року № 591";

  102. У пункті 18.30( z0860-06 ) після слів "судові справи" доповнити словами "(матеріали кримінальних проваджень)";

  103. У пункті 20.1( z0860-06 ) слова "відповідного Положення про бібліотеку суду" замінити словами "Положення про бібліотеку суду( v0065750-11 ), затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 18 березня 2011 року № 65";

  104. В абзаці шостому пункту 22.6( z0860-06 ) слова "Переліком судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів( z0051-06 ), затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 року № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2006 року за N 51/11925" замінити словами "Переліком судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання( z0201-10 ), затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року № 22, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 березня 2010 року за № 201/17496";

  105. У назві двадцять третього розділу( z0860-06 ) після слів "судових справ" доповнити словами "(матеріалів кримінального провадження)";

 122. 106. У пункті 23.1( z0860-06 ) слово "справ" замінити словом "проваджень";
 123. 107. У пункті 23.2( z0860-06 ):
 124. 1) в абзаці першому( z0860-06 ) після слова "справ" доповнити словами "(матеріалами кримінальних проваджень)";

  2) в абзаці третьому( z0860-06 ) слова "Свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю та ордера, виданого відповідним адвокатським об'єднанням, або угоди чи доручення юридичної особи, виданого адвокату, який не є членом адвокатського об'єднання" замінити словами "документу, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, а саме:

  договір про надання правової допомоги; довіреність; ордер; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";

  3) в абзаці четвертому( z0860-06 ) після слова "кримінального" доповнити словом "провадження";

  4) в абзаці шостому( z0860-06 ) після слова "справи" доповнити словами " (кримінального провадження)";

  5) в абзаці сьомому( z0860-06 ) після слова "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  6) в абзаці восьмому( z0860-06 ) після слова "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  108. У пункті 23.3( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "кримінальних проваджень";

  109. У пункті 23.4( z0860-06 ) після слова "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  110. У пункті 23.5( z0860-06 ) після слова "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  111. У пункті 23.6( z0860-06 ) після слова "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  112. В абзаці другому пункту 23.7( z0860-06 ) після слова "справа" доповнити словами "(кримінального провадження)";

  113. У підпункті 23.7.5( z0860-06 ) слова "кримінально-процесуальним" замінити словами "кримінальним процесуальним";

  116. У пункті 24.2( z0860-06 ) слова "передбаченому чинним законодавством" замінити словами "Інструкцією про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду ( v0168750-11 ), затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168";

  114. У назві додатку 3 до підпункту 3.2.1 Інструкції ( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріали кримінального провадження";

  115. У назві додатку 4 до підпункту 3.2.1 Інструкції ( z0860-06 ) слова "кримінальних справ" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  116. У назві додатку 9 до підпункту 3.2.5 Інструкції ( z0860-06 ) слова "кримінальних справах" замінити словами "кримінального провадження";

 125. 117. Додаток 35 до підпункту 6.5.1 Інструкції ( z0860-06 ) викласти у редакції, що додається;
 126. 118. Додаток 36 до пункту 11.1 Інструкції( z0860-06 ) викласти у редакції, що додається;
 127. 119. У тексті додатку 38 до пункту 13.5 Інструкції( z0860-06 ) слова "кримінальної справи" замінити словами "матеріалів кримінального провадження";

  120. У назві додатку 39 до пункту 15.1 Інструкції( z0860-06 ) слова "кримінальних справах" замінити словами "кримінальному провадженні";

 128. 121. Додатки 40( z0860-06 ) і 41 до підпункту 15.2.2 Інструкції( z0860-06 ) виключити;
 129. 122. У тексті додатку 44 до підпункту 16.1.7 Інструкції ( z0860-06 ) слова "по кримінальній справі" замінити словами "в кримінальному провадженні";

  123. У тексті додатку 45 до підпункту 16.1.19 Інструкції ( z0860-06 ) слова "кримінальної справи" замінити словами "кримінального провадження";

  124. У назві та тексті додатку 56 до пункту 23.4 Інструкції( z0860-06 ) після слова "справа" у відповідних відмінках доповнити словами "(матеріали кримінального провадження)" у відповідних відмінках;

  125. У назві додатку 59 до підпункту 3.2.6 Інструкції ( z0860-06 ) слово "справу" замінити словом "матеріали";

  126. Діловодство щодо кримінальних справ, які перебувають на розгляді у місцевих загальних судах, або надійшли з апеляційної, касаційної інстанції, Верховного Суду України здійснюється відповідно до положень Інструкції( z0860-06 ), що діяли до 20 листопада 2012 року.

  Начальник управління з питань судового діловодства

  О. Слоніцький

  Додаток 35 до підпункту 6.5.1 Інструкції

  ПОВІСТКА ( v0176750-12 BF294.doc ) про виклик до суду в кримінальному провадженні

  Додаток 36 до пункту 11.1 Інструкції

  ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ ( v0176750-12 BF295.doc ) в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Консультации Адвоката
  Рекомендовано адвокатом

  Это Вас точно заинтересует

  Работник прокуратуры Киевской области пойман на получении 40 тыс. грн взятки

  Сотрудник прокуратуры Киевской области разоблачен во время получения взятки в размере 40 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

  В гостях у Буковинської автоінспекції — популярна телепрограма «Жди меня»

  Впродовж двох днів У Чернівцях працювала творча група телеканалу Інтер, яка приїхала до Буковинської столиці для підготовки чергової зворушливої зустрічі людей в рамках унікального інтернаціонального ...

  Про розподіл витратних матеріалів для автоматичного комплексного аферезу на апараті типу "Гемонетікс", закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік, Міністерство охорони здоров'я України

  Про розподіл витратних матеріалів для автоматичного комплексного аферезу на апараті типу "Гемонетікс", закуплених за кошти Державного бюджету України на 2012 рік

  Правительство Крыма национализировало газовую сеть республики

  Совет Министров республики Крым на заседании во вторник принял решение о возврате в государственную собственность сети магистральных газопроводов и газовых сетей, ранее принадлежавших частному ...

  Адвокат по уголовным делам
  Об адвокате
  Просто спасибо!. Совершенно случайно набрел на сайт, чему очень рад! С удовольствием размещу ссылку на своей станичке!

  Как много нужной информации.
  Статьи по уголовному праву
  Как выжить в тюремных условиях

  Как выжить в тюремных условиях В каждой тюрьме прописка индивидуальна, и организовывается по-своему. Зачастую старшины тюремных бараков задают вопросы с ...

  Сайт для заключённых

  Сайт для заключённых Что можно, а чего нельзя на сайтах для заключённых?!

  Новости Адвоката
  Как уберечься от рейдеров

  Как уберечься от рейдеров Потенциальный захватчик обращается в суд для истребования задолженности. А суд отсылает уведомления по юридическому адресу, с которого ему никто не подает признаков жизни ...

  Мошенники воруют деньги на свадьбах

  Мошенники воруют деньги на свадьбах На одной из вечеринок поймали группу мошенников, которые под видом гостей шмонали сумки и куртки сидящих в зале. ...

  Свидание с интернета закончилось похищением...

  Свидание с интернета закончилось похищением Сотрудниками отдела полиции был задержали молодой человек в возрасте 26 лет в подозрении на похищение девушки. .

  41ebf10dce7534d25f6b070acb6e9de0